hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla (potencjalnych) pracowników działów sprzedaży i marketingu.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia sprzedaży i marketingu

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"W życiu firmy najważniejsza jest sprzedaż, ponieważ jest to jedyne źródło przychodów. Na następnym miejscu postawiłbym współpracę pomiędzy sprzedażą i marketingiem. Jeżeli potrafimy efektywnie zarządzać i rozwijać te dwa obszary, wówczas firma stworzy silną pozycję konkurencyjną. Właśnie o tym są te studia!"

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.henryk siodmoknsp 617Henryk Siodmok
Prezes Grupy Atlas

Adresaci

studia przeznaczone są dla (potencjalnych) pracowników działów sprzedaży i marketingu, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć możliwości odnoszenia trwałych sukcesów w tych obszarach aktywności.

Cel

Procesy sprzedaży stanowią bardzo istotny element gospodarki rynkowej i zachodzą na różnych szczeblach: instytucjonalnych i prywatnych. Pomimo swojego znaczenia, zagadnienia związane z procesami sprzedażowymi nie są przedmiotem kształcenia akademickiego. W efekcie, pracownicy instytucji sprzedażowych wypracowują swoje umiejętności w praktyce, nierzadko ucząc się na własnych błędach.

Proponowane przez nas studia umożliwiają:

 • pozyskanie informacji porządkujących posiadaną wiedzę i/lub przygotowujących do pracy w sprzedaży (lub marketingu),
 • rozwinięcie umiejętności efektywnego łączenia w praktyce wiedzy z marketingu i sprzedaży, która uwzględnia specyfikę klienta i wymagania rynku, przy - jednoczesnym zachowaniu reguł etycznego biznesu,
 • nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sprzedaży po stronie sprzedających i kupujących,
 • kontakt z praktykami posiadającymi bogate doświadczenie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z którymi zetknęli się zarządzając działami sprzedaży oraz firmami polskimi i zagranicznymi.

Zajęcia z wybitnymi specjalistami psychologii i praktykami sprzedaży, ćwiczenia oraz liczne analizy przypadków pozwolą uczestnikom dogłębnie zrozumieć mechanizmy rządzące procesami współdziałania marketingu i sprzedaży, rozumieć potrzeby klienta i elastycznie dobierać techniki sprzedażowe. Blok zajęć warsztatowych odbywanych w małych grupach pomoże słuchaczom rozwinąć umiejętności osobiste, przydatne w każdym zawodzie, a także w życiu prywatnym.

Warunki zaliczenia

aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z testów wiadomości.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS oraz certyfikat firmy ATLAS.

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów został opracowany wspólnie przez naukowców i wybitnych praktyków sprzedaży jako realizacja strategii Uniwersytetu SWPS zbliżania edukacji do potrzeb rynku pracy.

Autorami programu są dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło, psycholog ekonomiczny oraz prezes zarządu Grupy ATLAS, dr Henryk Siodmok, zajmujący to stanowisko od ponad 6 lat. Swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas wielu lat pracy na najwyższych stanowiskach menedżerskich (jako dyrektorzy Działów Sprzedaży wielkich firm, organizatorzy kampanii promocyjnych przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów oraz jako osoby odpowiedzialne w znanych w Polsce firmach międzynarodowych za relacje z klientami) podzielą się ze słuchaczami praktycy zaproszeni do współpracy przez Uniwersytet SWPS i prezesa Henryka Siodmoka.

Organizacja i tematyka zajęć: studia obejmują 184 godziny zajęć, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, warsztatów, seminariów, z przewagą zajęć praktycznych.

Tematyka zajęć obejmuje

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ (62 godziny)

Blok I – Marketing i sprzedaż (24 godziny)

 • Marketing handlowy
 • Marketing a sprzedaż: problemy, konflikty, relacje, komplementarność
 • Marketing relacji i segmentacja klientów
 • Komunikacja w procesie sprzedaży
 • Ceny jako źródło przewagi konkurencyjnej

Blok II – Zarządzanie sprzedażą (18 godzin)

 • Budowanie strategii sprzedażowej firmy
 • Rola i zadania menedżera sprzedaży
 • Aspekty finansowe w zarządzaniu sprzedażą

Blok III – Zarządzanie personelem sprzedażowym (20 godzin)

 • Organizacja i analiza struktur sprzedażowych
 • Rekrutacja personelu sprzedażowego
 • Budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych / zarządzanie talentami w organizacji sprzedażowej
 • Motywowanie personelu sprzedażowego

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY (122 godziny)

 • Psychologia klienta
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach handlowych
 • Psychologia w marketingu relacji: od badania do zarządzania zachowaniami i lojalnością klientów
 • Kreowanie wrażenia i wywieranie wpływu
 • Asertywna i efektywna komunikacja w procesie sprzedaży
 • Techniki sprzedaży
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Zarządzanie własną energią i radzenie sobie ze stresem

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Wyniki ewaluacji studiów podyplomowych "Psychologia sprzedaży i marketingu. Akademia firmy Atlas i Uniwersytetu SWPS 2012/1013

wykres atlas2

Przykładowe komantarze uczestników studiów podyplomowych:

"Bardzo dobre zajęcia - szalenie praktyczne (poziom strategiczny)"

"Żałuję że wykłady nie były nagrywane. Bardzo dobre studia."

"Bardzo dobre zajęcia dużo konkretnych przykładów duże doświadczenie prowadzącego"

henryk siodmok

"Studia "Psychologia Sprzedaży i Marketingu. Akademia firmy Atlas i Uniwersytetu SWPS" są wynikiem wieloletniego doświadczenia zawodowego polskich menedżerów oraz analiz kadry naukowej Uniwersytetu SWPS. Kompetencje przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży są budowane głównie w oparciu o ich wieloletnie doświadczenie. Każda firma przechodzi własną „ścieżkę" błędów i sukcesów, zanim wypracuje najlepsze praktyki sprzedażowe. W swoim zamyśle studium ma pomóc kadrom zarządzającym sprzedażą i marketingiem w wypracowaniu najlepszych rozwiązań w jak najkrótszym czasie. Na czym polega unikalność programu studiów? Po pierwsze, program został przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS i doświadczonych menedżerów w zakresie sprzedaży, marketingu, kadr i finansów. W wyniku tego w sposób szczególny koncentruje uwagę na najbardziej krytycznych wyzwaniach, z którymi przyjdzie się spotkać przyszłym menedżerom w rzeczywistości gospodarczej. Po drugie, część wykładów jest prowadzona przez praktyków, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, wspólnie ze studentami analizują swoje przypadki biznesowe. Dzięki temu nauczanie jest bardzo „żywe". Po trzecie, kurs odbędzie się po raz trzeci, zatem kandydaci, którzy rozważają ten kierunek, mogą zapoznać się z opiniami uczestników pierwszej edycji. W ten sposób będą mogli najszybciej przekonać o wyjątkowości kursu.

Osobiście, rekomenduję Państwu to studium, ponieważ traktuje o najważniejszych spraw przedsiębiorstwa w sposób wyjątkowo użyteczny. W życiu firmy najważniejsza jest sprzedaż, ponieważ jest to jedyne źródło przychodów. Na następnym miejscu postawiłbym współpracę pomiędzy sprzedażą i marketingiem. Jeżeli potrafimy efektywnie zarządzać i rozwijać te dwa obszary, wówczas firma stworzy silną pozycję konkurencyjną. Właśnie o tym są te studia!"

Henryk Siodmok. Prezes Grupy Atlas.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA.

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 770 zł
2 raty 3725 zł
1 rata 7200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]