hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

MBA

 • REKRUTACJA TRWA

O programie

swpslogo IBD

Oferowany przez Uniwersytet SWPS program MBA powstał przy partnerskiej współpracy działającej od ponad 25 lat na polskim rynku organizacji IBD Bussines School oraz. Jest to program, który łączy najwyższe standardy edukacji akademickiej reprezentowane przez Uniwersytet SWPS oraz dogłębną znajomość potrzeb rozwojowych polskiej kadry menedżerskiej, z którą IBD współpracuje od wielu lat. Program został wnikliwie przeanalizowany i oceniony przez praktyków i specjalistów z Uniwersytetu SWPS i po uzyskaniu bardzo dobrych recenzji włączony do tegorocznej oferty.

MBA to dwuletni program modułowy, stworzony z myślą o polskim biznesie. Zajęcia prowadzone w formie trzydniowych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na miesiąc. Pomiędzy zjazdami studenci korzystają z platformy e-learningowej. Program składa się z 17 modułów tematycznych, cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego. Jest prowadzony w języku polskim.
Kierownikiem merytorycznym i koordynatorem programu jest dr Jan Nowak posiadający ogromne doświadczenie w realizacji programów MBA – między innymi w Kanadzie.

Więcej informacji o programie

Adresaci

Praktyczny program przeznaczony dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych.

Cel

Celem programu jest dostarczenie studentom solidnych podstaw teoretycznych w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze, wsparte solidną wiedzą z zakresu psychologii społecznej. Siedemnaście modułów programu obejmuje wszystkie istotne funkcje menedżerskie, poddane analizie krytycznej, mocno osadzone w rzeczywistości gospodarczej polski, a zarazem ujęte w kontekście globalizacji ekonomicznej, strategii biznesowej i innowacji. Kilka modułów koncentruje się na psychologicznych aspektach zarządzania.

Program

Tematyka poszczególnych modułów:

 • Sesja informacyjno-integracyjna („Orientacja”)
 • 17 modułów tematycznych:
  • Biznes w zglobalizowanej gospodarce
  • Zachowania organizacyjne i zarządzanie zmianą
  • Przywództwo i strategia firmy
  • Rachunkowość
  • Wpływ społeczny w organizacji
  • Zarządzaie projektami
  • Zarządzanie finansowe
  • Kreatywne myślenie w biznesie
  • Controling
  • Psychologia podejmowania decyzji
  • Marketing
  • Negocjacje i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie systemami IT
  • Planowanie i rozwój kadr
  • Zarządzanie operacjami i logistyka
  • Innowacje i tworzenie nowych przedsięwzięć
  • Gra strategiczna
 • Program rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych
 • Doradczy projekt dyplomowy
 • Opcjonalny moduł zagraniczny („Eksploracja biznesu międzynarodowego”)
 • Liczba godzin dydaktycznych: 450
 • Czas trwania programu: cztery semestry (2 lata)

Dla studentów zainteresowanych eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w trakcie którego odbędą się prelekcje na temat warunków i możliwości prowadzenia biznesu w kraju goszczącym (kraj ten będzie inny w poszczególnych edycjach programu), wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Planowany początek zajęć semestr zimowy 2018/2019.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia:

 • dyplom licencjacki lub magisterski (nieuniwersyteckie dyplomy lub certyfikaty profesjonalne lub wyjątkowe doświadczenie menedżerskie mogą być uznane za odpowiednik dyplomu uniwersyteckiego),
 • minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub wymagającym podejmowania decyzji biznesowych,
 • pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Formularz rekrutacyjny

Aby złożyć aplikację na studia Executive MBA, należy wysłać do IBD lub Uniwersytetu SWPS formularz aplikacyjny drogą pocztową, elektroniczną lub dostarczyć osobiście do naszych biur w Warszawie lub Serocku. Do formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  Marzena Wiercińska – kierownik ds. Kluczowych Klientów, pok 109
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  adres: mwiercinska@swps.edu.pl
 • IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  tel. (22) 618 85 83A
  faks (22) 618 51 59
  adres: emba@ibd.pl
 • IBD Green Park Conference Centre
  ul. Wyzwolenia 63
  05-140 Serock
  tel. (22) 618 85 83
  faks (22) 618 51 59

Rozmowa kwalifikacyjna

Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone, są zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim z osobami kierującymi programem MBA i wykładowcami. Spotkania z kandydatami z Polski odbywają się w Warszawie lub Serocku, a z osobami z zagranicy przez Skype’a. Spotkanie będzie prowadzone przez Dyrektora Programów MBA przy współudziale innych osób z Zespołu MBA lub wykładowców MBA. Rozmowa kwalifikacyjna będzie trwać od 30 minut do jednej godziny. Głównym celem rozmowy będzie ustalenie zgodności dotychczasowej ścieżki kariery kandydata oraz aspiracji zawodowych i osobistych z korzyściami wynikającymi z ukończenia programu MBA, a także sprawdzenie gotowości i motywacji do studiowania w warunkach presji czasowej wynikającej z konieczności łączenia studiów z pracą zawodową i życiem rodzinnym.

Dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty

Od kandydatów wymagane jest dołączenie do aplikacji odpowiednich dyplomów, certyfikatów itp. dokumentów. Kopie i skany są wystarczające na etapie zgłoszenia, szczególnie w przypadku gdy aplikacja jest wysyłana elektronicznie; dostarczenie oryginałów w późniejszym terminie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do programu. Dokumenty wydane w języku innym niż angielski i polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Listy referencyjne

Prosimy załączyć referencje od dwóch osób, używając formularza zamieszczonego poniżej. Referencje stanowią bardzo istotny element oceny kandydata, ponieważ pozwalają nam zrozumieć, jak inne osoby go postrzegają i jak oceniają jego wkład w działalność danej organizacji lub społeczności. Z dwojga wymaganych referencji przynajmniej jedne muszą pochodzić ze środowiska zawodowego.
Drugie referencje nie muszą być ze środowiska pracy. Można zwrócić się o nie do swojego mentora, coacha, znanej osoby w społeczności lokalnej lub kogoś, z kim kandydat ściśle współpracuje. Referencje mogą być dostarczone po wysłaniu przez kandydata swojego formularza aplikacyjnego.

Do pobrania: MBA Formularz referencyjny

Opłaty

Czesne

Opłata za program wynosi 28 000 zł i obejmuje:

 • wszystkie zajęcia dydaktyczne, coaching i mentoring,
 • materiały dydaktyczne (książki, case’y, artykuły, symulacje itp.)

Opłata nie obejmuje należności za złożenie wniosku w wysokości 300 zł

Płatności czesnego

Można wnieść jednorazową opłatę w wysokości 28 000 zł za całe studia lub skorzystać z elastycznego planu ratalnego, obejmującego płatność czesnego w czterech ratach, wynoszących 7 500 zł każda, według następujących zasad:

opłatę jednorazową lub pierwszą ratę należy wnieść nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia programu,
pozostałe trzy raty – na początku każdego kolejnego semestru

W przypadku płatności ratalnych całość opłat wynosi 30 000 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto:
SWPS University of Social Sciences and Humanities
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warsaw
Bank: Raiffeisen Bank S.A.
Bank: Raiffeisen Bank S.A.
IBAN: PL 36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
SWIFT: RCBWPLPW
z dopiskiem „MBA”

Kontakt

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

Jan Nowak


Jan Nowak, Ph.D.
Director of MBA Programmes
IBD Business School Sp. z o.o.
ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa
tel: +48 603 380 038
e-mail: jnowak@ibd.pl

 
 

[Form zapis not found!]