hr award color

poligon
Studia

Twoja pasja – Twój atut! Jeśli angażujesz się w ciekawe inicjatywy społeczne, artystyczne, naukowe czy sportowe, opowiedz nam o tym! Na wyjątkowo aktywnych kandydatów czeka stypendium na wybrane kierunki w Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Alicja Dobrowolska, studentka psychokryminalistyki w Katowicach

 

Zmieniam świat
Program stypendialny dla kandydatów na studia

Na czym polega program?

Zmieniam Świat to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała 3 stypendia w tym programie na wybrane kierunki w Katowicach , PoznaniuSopocie

Kto może wziąć udział?

Program Zmieniam Świat skierowany jest do osób, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym czy sportowym. Kandydaci muszą legitymować się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura zdawana po 2005 roku) i przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

Etapy postępowania

W pierwszym etapie komisja bierze pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości, uzasadnienie wniosku oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia danego kandydata. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy programu Zmieniam Świat otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki przy utrzymaniu przez laureata wysokiej średniej ocen.

Ważne terminy

20 lipca 2018 r.
— termin składania wniosków o stypendium

13 sierpnia 2018 r.
— termin wyłonienia laureatów

Zgłoszenia

O Stypendium może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 240 pkt kwalifikacyjnych.

Osoba starająca się o stypendium powinna dopełnić następujących formalności: 

  • dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS (w wybranym mieście) komplet dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS,
  • złożyć wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do Regulaminu).
    Uzasadnienie wniosku powinno opisywać zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia i motywację do podjęcia studiów w Uniwersytecie SWPS. Do wniosku należy załączyć dokumenty wykazujące dotychczasowe osiągniecia. Uzasadnienie powinno zawierać się maksymalnie na jednej stronie formatu A4.
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ubiegania się o Stypendium oraz publikację danych osobowych w przypadku przyznania Stypendium.

Kryteria oceny

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć kandydata i motywacji do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS, wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników ze świadectwa dojrzałości.

Ubiegająca się o stypendium osoba powinna uzyskać w procesie rekrutacji co najmniej 240 pkt, biorąc pod uwagę najwyższe wyniki ze świadectwa dojrzałości z części pisemnej egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów, które przeliczane są na punkty kwalifikacyjne według reguły

  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
  • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.
Kierunki objęte programem Zmieniam Świat
Program stypendialny jest adresowany kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym

Prawo

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychokryminalistyka

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej