hr award color

poligon
Studia

Finansowanie studiów

Stypendia naukowe

Stypendia za osiągnięcia naukowe

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Dla kogo: dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Studenci dzieleni są na podgrupy w zależności od kierunku, trybu, stopnia, wydziału i roku studiów (oraz na kierunkach gdzie są specjalności). Komisja stypendialna przyznaje punkty za średnią ocen i osiągnięcia, a następnie tworzy listę rankingową w każdej z podgrup. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymują stypendia. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać 10 proc. liczby studentów danego kierunku.

Ile: do kilkuset złotych miesięcznie – w zależności od średniej ocen i osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych. Stypendia są wypłacane w 9 ratach, w kwocie minimum 400 zł miesięcznie.

Jak aplikować: wnioski o Stypendium Rektora należy składać na uczelni do końca października. Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

***
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium Ministra dla najlepszych studentów

Dla kogo: dla studentów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, udział w konkursach i projektach artystycznych, udział w międzynarodowych zawodach sportowych). Więcej informacji »

Ile: do 15 tys. zł – wypłacane jednorazowo przez uczelnię.

Jak aplikować: dokumenty należy składać do Dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MNiSW, gdzie następuje ich ocena. Wnioski oceniane są metodą punktową. Przy ocenie osiągnięć Zespół kieruje się rangą danego osiągnięcia i jego wybitnymi cechami, mając na uwadze prestiżowy charakter stypendium. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych oceniane są wyłącznie osiągnięcia o dużej randze, wysokim poziomie innowacyjności lub szczególnym nowatorstwie.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Diamentowy Grant

Dla kogo: dla absolwentów studiów I stopnia lub studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku MNiSW przyznaje granty na badania 100 najlepszym studentom w Polsce. Więcej informacji »

Wśród laureatów Diamentowego Grantu znalazło się ośmioro studentów Uniwersytetu SWPS – Zofia Szczuka, Pamela Sobczak, Kamil Fuławka, Wojciech Zajkowski, Aleksandra Kołodziej, Marta Wrońska, Aleksandra Jaskółowska oraz Adrian Morawiak – którzy dzięki wsparciu promotorów naukowych naszej uczelni zdobyli wysokie dofinansowanie na realizację ciekawych projektów badawczych.

Ile: wysokość grantu wynosi do 200 tys. zł.

Jak aplikować: wnioski należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Systemów Finansowania), dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW.

Stypendia z jednostek samorządu terytorialnego

Dla kogo: stypendia te są przyznawane przez gminy, powiaty i województwa. Mogą o nie wnioskować studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

Ile: wysokość stypendiów oraz ich liczba są ustalane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak aplikować: kandydaci powinni złożyć wniosek w jednostce samorządu terytorialnego. Termin upływa zazwyczaj na początku października.

Stypendia sportowe

Stypendia za osiągnięcia sportowe

Studenci reprezentujący uczelnie w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych mogą liczyć na wspracie finansowe. W zależności od osiągnięć mogą ubiegać się o stypendia przyznawane są przez MNiSW oraz naszą uczelnię.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Dla kogo: dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów i mają osiągnięcia sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym). Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

Studenci dzieleni są na podgrupy w zależności od kierunku, trybu i roku studiów. Komisja stypendialna przyznaje punkty za osiągnięcia i spradza średnią ocen, a następnie tworzy listę rankingową w każdej z podgrup. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymują stypendia. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać 10% liczby studentów danego kierunku.

Ile: stypendia są wypłacane w 9 ratach, w kwocie przynajmniej 400 zł miesięcznie.

Jak aplikować: wnioski o Stypendium Rektora należy składać na uczelni do końca października.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Dla kogo: dla studentów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia sportowe (np. udział w międzynarodowych zawodach sportowych). Więcej informacji »

Za wysokie osiągnięcie sportowe uważa się:

 • udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

Ile: stypendia w kwocie do 15 tys. zł wypłacane są jednorazowo.

Jak aplikować: dokumenty należy składać do Dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MNiSW, gdzie następuje ich ocena. 

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

W roku akademickim 2017/2018 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

 • 6300 zł (przy dochodzie poniżej 650 zł na osobę)
 • 5850 zł (przy dochodzie od  651,01 do 850 zł na osobę)
 • 5400 zł (przy dochodzie od  850,01 do 1051,70 zł na osobę)

Studenci studiów stacjonarnych mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek do stypendium socjalnego, jeśli codzienny dojazd na zajęcia utrudnia lub uniemożliwia studiowanie. W roku akademickim 2016/2017 dodatek ten wynosi 300 zł miesięcznie.

Zapomoga

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.

Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze stypendium socjalnego i zapomogi nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Preferencyjne kredyty

Preferencyjne kredyty

Osoby, którzy potrzebują wsparcia finansowego, mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Na czym polega kredyt studencki?

W ramach rządowego programu pomocy materialnej studenci oraz doktoranci mogą otrzymać preferencyjne kredyty ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredyty te udzielane są na okres studiów, maksymalnie na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Do okresu studiów nie wlicza się urlopów dziekańskich – wypłata kredytu zostaje na ten czas zawieszona.

W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona
 • 400 zł – rata obniżona

Transze wypłacane są przez 10 miesięcy w danym roku akademickim. Spłata rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów, w równych ratach miesięcznych, których liczba jest dwukrotnie większa od wypłaconych transz (przykładowo: 20 transz kredytu oznacza 40 rat spłaty).

Preferencyjne warunki dla studentów i doktorantów to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie
 • specjalne zasady przyznawania kredytu
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu
 • odroczona spłata na dwa lata od ukończenia studiów
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki
Kto może się ubiegać o kredyt?

Program pomocy finansowej skierowany jest do studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od 2016 r. o kredyt mogą ubiegać się także kandydaci na studia, z tym że zawarcie umowy będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta. 

Podczas studiów możesz otrzymać jeden kredyt studencki na danym poziomie studiów, bez względu na liczbę uczelni i kierunków, na których podejmiesz naukę.

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania kredytu ustalana jest co roku przez MNiSW. W roku akademickim 2016/2017 wynosi 2500 zł.

Które banki udzielają kredytu?

O kredyt możesz ubiegać się w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?

Krok 1: wybrać bank – przed podjęciem decyzji należy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełnić twoi poręczyciele.

Krok 2: złożyć wniosek w wybranym banku w terminie od 15 sierpnia do 31 października – wzór formularza określa dany bank.

Krok 3: dołączyć zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia. Dokument ten otrzymasz w swoim dziekanacie/biurze rekrutacji.

Krok 4: dostarczyć zaświadczenie o dochodach rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.

Krok 5: przedstawić odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu – jeśli nie jesteś w stanie sprostać wymogom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy osób zamieszkujących na obszarze wiejskim).

Kiedy można skorzystać z umorzenia kredytu?

Osoba, które ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, możesz wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu.

Kredyt może być także umorzony częściowo lub w całości w przypadku trudnej sytuacji życiowej, bądź trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań.

W przypadku trudności w spłacie kredytu bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

financial info