hr award color

poligon
Studia

Vademecum doktoranta

Czym jest doktorat?

Czym jest doktorat?
 • Doktorat jest samodzielnym i oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego;
 • problem omawiany w rozprawie doktorskiej powinien być ważny naukowo - przyczyniać się do rozwoju nauki, wnosząc coś nowego i wartościowego;
 • doktorat w naukach humanistycznych i społecznych poza walorami naukowymi może dotykać kwestii istotnych z punktu widzenia praktyki zawodowej (np. psychologa, terapeuty, nauczyciela, prawnika), rozwoju kultury, innowacyjności, czy poprawy jakości życia społecznego;
 • doktorat ma formę pracy pisemnej (maszynopis, książka, spójny tematycznie zbiór rozdziałów w książkach wydanych lub artykułów opublikowanych / przyjętych do druku w czasopismach naukowych);
 • doktorat jest realizowany pod opieką naukową promotora lub promotora i promotora pomocniczego*.

*Do momentu otwarcia przewodu doktorskiego promotor nazywany jest opiekunem naukowym

Czym różni się doktorat od innych prac na niższym poziomie (np. magisterskim)?
 • Doktorat musi wnosić coś nowego do nauki (nowy problem badawczy, nowe metody, nowa interpretacja zjawiska);
 • omawiane w rozprawie zagadnienia są bardziej złożone;
 • doktorat wymaga od doktoranta samodzielności, wnikliwości oraz kreatywności (doktorat jest dziełem twórczym);
 • wymaga również wyższego poziomu zaawansowania metodologiczno-analitycznego;
 • konieczna jest duża znajomość literatury przedmiotu oraz krytycyzm w jej analizie;
 • większa jest również czasochłonność prac (zarówno w zakresie prowadzonych badań, jak i objętości samej pracy - objętość zależy od specyfiki tematu).
Praca badawcza

Najważniejszym elementem studiów doktoranckich i doktoratu jest praca badawcza i zdobywanie niezbędnych umiejętności do prowadzenia badań w danej dyscyplinie.

W procesie nad rozprawą wyróżnia się następujące etapy

 • zdziw się otaczającym światem;
 • zadaj pytanie badawcze;
 • przejrzyj dostępna literaturę i sformułuj założenia;
 • wybierz instrumenty badawcze;
 • zbierz dane;
 • przeanalizuj dane;
 • zinterpretuj wyniki;
 • wyciągnij wnioski;
 • jeśli chcesz, żeby Twój doktorat miał zastosowanie praktyczne, przygotuj rekomendacje i opracuj rozwiązania, które będzie można wdrożyć w życie.

Ukoronowaniem procesu badawczego jest rozprawa doktorska. W czasie trwania studiów ważne jest również upowszechnianie wyników własnej pracy poprzez publikacje naukowe (recenzowane) oraz wystąpienia na konferencjach. Minimum jedna publikacja oraz jedno wystąpienie jest konieczne do otwarcia przewodu doktorskiego.

os czasu doktoranta

Co daje doktorat?

Dzięki doktoratowi uzyskujesz stopień naukowy

Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego osobie, która:

 • posiada wyższe wykształcenie (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny);
 • złożyła rozprawę doktorską i otrzymała pozytywne recenzje;
 • zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez Radę Wydziału oraz zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada odpowiedni certyfikat;
 • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
Dzięki doktoratowi masz szansę rozpocząć karierę naukową
 • doktorat jest świadectwem posiadania przez autora wiedzy teoretycznej i metodologicznej w danej dyscyplinie naukowej oraz kompetencji badawczych, które uprawniają go do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej;
 • pozytywna ocena wartości merytorycznej oraz twórczej prac składanych w ramach doktoratu (monografii, publikacji naukowych) stwarza możliwość rozpoczęcia kariery naukowej;
 • działania wynikające z realizacji doktoratu umożliwiają nawiązanie wielu cennych kontaktów naukowych i zawodowych, które mogą owocować współpracą zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Dzięki doktoratowi podwyższasz kwalifikacje zawodowe
 • doktorat to potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych i specjalizacji;
 • rozwiązanie problemu ważnego dla danej profesji i prezentowanie wyników w środowisku zawodowym buduje markę i rozpoznawalność danej osoby;
 • kompetencje badawcze rozwijane w trakcie i poprzez doktorat są cenione przez wielu dobrych pracodawców, szczególnie w innowacyjnych i międzynarodowych firmach;
 • realizacja doktoratu przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych, w tym do działań o charakterze publicznym;
 • przygotowywanie doktoratu uczy zarządzania projektami o wysokim poziomie trudności - planowanie poszczególnych etapów, szukanie dofinansowań, koordynowanie pracami zespołu oraz realizacja poszczególnych zadań jest świetnym treningiem biznesowym.
Dzięki doktoratowi zmienia się Twoja pozycja na rynku pracy
 • zyskujesz nowe możliwości zawodowe;
 • zyskujesz uznanie dla własnych kwalifikacji zawodowych;
 • budujesz swoją przewagę konkurencyjną.
Dzięki doktoratowi rozwijasz się
 • zdobywasz nową wiedzę i unikalne w skali społeczeństwa kompetencje;
 • rozwijasz się twórczo (realizujesz swoje plany, marzenia, rozwijasz zainteresowania);
 • poznajesz wiele ciekawych osób, nawiązujesz kontakty oraz współpracę w różnych obszarach;
 • przechodzisz potężny trening wytrwałości i zarządzania sobą w czasie.

Ważne pytania

Ważne pytania, jakie należy sobie zadać przed rozpoczęciem studiów doktoranckich

Na samym początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie - "dlaczego chcę robić doktorat"? Czy temat, którym chcę się zająć wynika z moich rzeczywistych zainteresowań? Czy doktorat jest kwestią ambicji, czy zależy mi na nowych możliwościach zawodowych? Czy jestem w stanie poświęcić kilka lat swojego życia na zgłębianie jednego zagadnienia? Na ile ważne są dla mnie kompetencje badawcze, które są rozwijane w toku pracy nad rozprawą i na studiach doktoranckich? Decyzja o podjęciu studiów trzeciego stopnia powinna być świadoma, a im więcej dostrzegasz korzyści z realizacji doktoratu, tym lepiej.

Równie ważne pytania dotyczą wyboru Promotora - czy wiesz, kto zajmuje się tematyką, którą się interesujesz? Czy znasz publikacje tej osoby? Czy wiesz, jak wygląda współpraca z tą osobą (czy masz własne doświadczenia ze studiów, lub współpracowaliście już w innych obszarach)? Wybór dopasowanego opiekuna naukowego to połowa sukcesu.

Na koniec należy zastanowić się czy zależy Ci na dołączeniu do zespołu badawczego, czy wolisz pracować indywidualnie? Część promotorów prowadzi prace badawcze, które angażują cały zespół, inni realizują opiekę bardziej indywidualną.

Mentoring

Mentoring naukowy

Celem mentoringu naukowego w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich jest rozwój potencjału doktorantów poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, rozwijanie kompetencji badawczych oraz kompetencji transferowalnych, mających istotne znaczenie w pracy w środowisku akademickim, jak i poza nim (m.in. umiejętności komunikacyjne, przygotowanie do wystąpień publicznych, zarządzanie projektem, kreatywność). Ważnym elementem mentoringu jest również dostarczenie doktorantom dodatkowego wsparcia w zakresie planowania pracy i kariery oraz pomoc w radzeniu sobie z przeszkodami na drodze do doktoratu.

Mentoring na studiach doktoranckich Uniwersytetu SWPS ma różne formy - zarówno spotkań indywidualnych, jak i warsztatów grupowych. Oprócz spotkań z opiekunami naukowymi / promotorami, którzy nadzorują pracę nad rozprawą doktorską, możliwe jest skorzystanie z dodatkowych konsultacji indywidualnych:

 • konsultacje merytoryczne mają na celu pomoc w kwestiach metodologicznych oraz analitycznych w pracy nad rozprawą doktorską; możliwe są także konsultacje związane z przygotowywanym wnioskiem o grant badawczy (zapisy: sdoktora@swps.edu.pl);
 • konsultacje mentoringowe prowadzone są przez Pełnomocnika Kierownika ISD ds. Karier Młodych Badaczy i Mentoringu Naukowego i są ukierunkowane na pomoc w zakresie planowania pracy, wyznaczania celów oraz definiowania poszczególnych zadań na drodze do doktoratu (zapisy: jszen-ziemianska@swps.edu.pl).

W nowym programie studiów znalazły się również mentoringowe zajęcia grupowe, których celem jest integracja środowiska oraz przygotowanie do nowej roli doktoranta - badacza, a także kursy fakultatywne, rozwijające tzw. umiejętności miękkie, takie jak: refleksyjność, kreatywność, czy umiejętność świadomego i długofalowego planowania rozwoju. Inicjowane są także spotkania peer-mentoringowe, zachęcające doktorantów do współpracy oraz dzielenia się informacjami i doświadczeniem. W nieformalnej atmosferze doktoranci mają możliwość m.in. przedyskutowania swoich pomysłów, wątpliwości i przećwiczenia wystąpień.

vitaeUniwersytet SWPS członkiem organizacji Vitae

Jako pierwsza Uczelnia w Polsce jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji Vitae z siedzibą w Wielkiej Brytanii, której celem jest poprawa efektywności rozwoju badaczy, tworzenie międzynarodowej społeczności badaczy i osób wspierającymi ich rozwój, a także zwiększenie innowacyjności. Mentoring naukowy na studiach doktoranckich odbywa się przy współpracy z tą brytyjską organizacją, a nasi doktoranci mają możliwość korzystania z materiałów i webinariów dedykowanych badaczom z prestiżowych instytucji na całym świecie.

Stypendia i granty


Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie przyznawane jest najlepszym doktorantom przez rektora uczelni ze środków MNiSW w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
O stypendium doktoranckie mogą ubiegać się uczestnicy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospoełcznego studiujący w formie stacjonarnej. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 12 miesięcy. Jego wysokość ustala Rektor Uniwersytetu SWPS, przy uwzględnieniu warunku, że nie może ono być niższe niż 800 zł. Uprawnienie do otrzymywania stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Jest przyznawane od pierwszego roku studiów.


Naukowe stypendium Rektora

Naukowe Stypendium Rektora przyznawane jest najlepszym doktorantom przez rektora uczelni ze środków własnego funduszu stypendialnego Uczelni.
O stypendium to mogą się ubiegać doktoranci Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospoełcznego studiujący w formie niestacjonarnej. Warunkiem koniecznym ubiegania się o Naukowe Stypendium Rektora jest punktowana publikacja naukowa, zgodnie z wykazami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, afiliowana przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy, za każdy miesiąc z góry. Jego wysokość corocznie ustala Rektor Uniwersytetu SWPS, w roku akademickim 2016/2017 jego wysokość wynosi 850 zł.


Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest najlepszym doktorantom przez rektora ze środków MNISW w ramach dotacji z funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów.
O stypendium dla najlepszych doktorantów mogą ubiegać się uczestnicy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospoełcznego studiujący w formie niestacjonarnej i stacjonarnej. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy. Jego wysokość corocznie ustala Rektor Uniwersytetu SWPS w porozumieniu z Samorządem Studentów i Doktorantów, w roku akademickim 2016/2017 jego wysokości wynosi: I kategoria – 1200 złII kategoria – 700 zł. Jest przyznawane od pierwszego roku studiów.


Dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowo-stażowych

Dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowo-stażowych jest przyznawane najlepszym doktorantom przez komisję ze środków MNiSW w ramach dotacji projakościowej na kształcenie doktorantów.
O dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowo-stażowym mogą ubiegać się doktoranci Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospoełcznego studiujący w formie stacjonarnej. Środki finansowe na pokrycie kosztów przejazdu, pobytu i szkolenia doktoranta w renomowanych uczelniach lub ośrodkach badawczych przez okres od 15 dni do 2 miesięcy, przyznawane są w drodze konkursu na najlepsze projekty szkoleniowo-stażowe realizowane w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich lub badawczych. Średnia wysokość dofinansowania wynosi do 10 000 złotych na 1 miesiąc. O dofinansowanie mogą starać się doktoranci od pierwszego do czwartego roku studiów doktoranckich.


Dofinansowanie wyjazdu na konferencje naukowe

Dofinansowanie do wyjazdów konferencyjnych przyznawane jest ze środków MNiSW w ramach dotacji projakościowej na kształcenie doktorantów oraz ze środków własnego funduszu stypendialnego Uczelni.
O dofinansowanie do wyjazdów konferencyjnych mogą ubiegać się doktoranci Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospoełcznego studiujący w formie niestacjonarnej i stacjonarnej. Dofinansowanie przyznawane jest doktorantowi, który czynnie uczestniczy w konferencji i jest pierwszym autorem doniesienia konferencyjnego. O liczbie przyznanych dofinansowań oraz ich wysokości decyduje komisja. Średnia wysokość dofinansowania na konferencje krajowe wynosi do 400 zł, na konferencje zagraniczne w Europie do 1200 zł, na konferencje na innych kontynentach niż europejski do 2500 zł. O dofinansowanie mogą starać się doktoranci od pierwszego do czwartego roku studiów doktoranckich.


Dofinansowanie badań naukowych

Dofinansowanie do badań naukowych doktorantów przyznawane jest z dotacji celowej MNiSW dla wydziału.
O dofinansowanie do badań naukowych mogą starać się doktoranci Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospoełcznego studiujący w formie niestacjonarnej i stacjonarnej, którzy posiadają opiekuna naukowego zatrudnionego na danym wydziale. Środki przyznawane są w drodze konkursu przez komisje powołane przez dziekana wydziału, na projekty związane z pracą doktorską. Średnia wysokość finansowania wynosi od 2 000 zł do 20 000 zł.


Stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Stypendia specjalne, socjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznawane są doktorantom przez komisję ze środków MNISW w ramach dotacji z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

O stypendium socjalne mogą ubiegać się doktoranci Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospoełcznego studiujący w formie niestacjonarnej i stacjonarnej, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Jego wysokość corocznie ustala Rektor Uniwersytetu SWPS w porozumieniu z Samorządem Studentów i Doktorantów, w roku akademickim 2016/2017 wysokości stypendium socjalnego wynosiła: I kategoria – 500 złII kategoria – 400 zł, III kategoria – 300 zł.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymuje doktorant studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z tytułu swojej niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jego wysokość corocznie ustala Rektor Uniwersytetu SWPS w porozumieniu z Samorządem Studentów i Doktorantów, w roku akademickim 2016/2017 wysokości stypendium specjalnego wynosiła: I kategoria – 550 złII kategoria – 450 zł, III kategoria – 350 zł za miesiąc.

Zapomoga jest bezzwrotną formą pomocy materialnej, przyznawaną doktorantowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych.


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

O przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem wydziału uczelni, w terminie określonym odpowiednio przez dziekana wydziału. Wnioski są oceniane metodą punktową, przez ekspertów powołanych przez ministra. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. Stypendium przyznawane jest w wysokości nieprzekraczającej 25 000 zł.

PDF icon25px  pobierz szczegółowe informacje na temat stypendiów i grantów dla doktorantów >>

Sekretariat Interdsycyplinarnych Studiów Doktoranckich w Warszawie

 • 22 517 99 03
 • studia.doktoranckie@swps.edu.pl
 • Chodakowska 19/31
  03-815 Warszawa, pokój 212
 • Czas pracy:
  poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 13.00-15.00
  środy w godz. 15.00-18.00
  soboty zjazdowe w godz. 9.00-14.00