hr award color

poligon
Studia

Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością

Symulacje dofinansowania

Ile można otrzymać wsparcia?

Symulacja nr 1
Pokażemy to na przykładzie studenta I roku prawa (studia dzienne) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Marek pochodzi z Lublina i wynajmuje mieszkanie w Warszawie, ma znaczny stopień niepełnosprawności i kłopoty z poruszaniem się, wymaga pomocy asystenta na uczelni. Marek jeszcze nie pracuje, ma trójkę rodzeństwa, miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500 zł.

moneynawet 28 300 zł/ rocznie dla osoby ze znaczną niepełnosprawnością

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” (Moduł II)
100% wartości czesnego za studia: 9000 zł
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: 1000 zł
dodatek za posiadanie Karty Dużej Rodziny: 600 zł

INNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWAŃ
Stypendium specjalne*: 7800 zł
Stypendium socjalne*: 7200 zł
Dodatek mieszkaniowy*: 2700 zł

Symulacja nr 2
Pokażemy to na przykładzie studentki psychologii biznesu na studiach II stopnia (studia niestacjonarne) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ola mieszka w Warszawie, ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Posiada już tytuł licencjata i będzie od października studiowała na niestacjonarnych studiach uzupełniających magisterskich na psychologii biznesu. Ola pracuje w oparciu o umowę o pracę, jej dochody wynoszą 3000 zł netto miesięcznie. Czesne za studia wynosi 9 360 zł.

money15 200 zł/ rocznie dla osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” (Moduł II)
pokrywa PFRON: 6000 zł
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: 2000 zł

INNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWAŃ
Stypendium specjalne*: 7200 zł

* stawki stypendium są aktualne dla roku akademickiego 2017/2018

Wsparcie

Oferowane formy wsparcia

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Głównym celem przyznania usługi asystenta jest ułatwienie samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu akademickim Uniwersytetu SWPS. Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie pomocy w wykonywaniu czynności, których wnioskodawca nie jest w stanie wykonać samodzielnie, a które są niezbędne do pełnego udziału w procesie kształcenia. Usługi asystenta świadczone są wyłącznie podczas obecności osoby z niepełnosprawnością na zajęciach dydaktycznych.

Zakres usług asystenta obejmuje:

 • wykonywanie notatek podczas zajęć dydaktycznych
 • pomoc w poruszaniu się po Uniwersytecie SWPS
 • pomoc w bibliotece, kserowaniu lub digitalizacji materiałów dydaktycznych
 • wsparcie podczas szkoleń i konferencji organizowanych przez Uniwersytet SWPS
Tłumacz języka migowego

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą możesz ubiegać się o przyznanie Ci tłumacza języka migowego lub stenotypisty, który będzie tłumaczył dla Ciebie treści przekazywane podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów lub sporządzał na bieżąco notatki dla Ciebie. Możesz zaproponować konkretną osobę, która miałaby być Twoim tłumaczem lub stenotypistą. Jeśli w Twoim otoczeniu taka osoba się nie znajduje, uczelnia postara się wesprzeć Cię swoimi działaniami w tym zakresie.

Zakres usług tłumacza obejmuje:

 • tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych podczas zajęć przewidzianych programem studiów
 • tłumaczenie treści przekazywanych podczas konsultacji osoby z niepełnosprawnością z pracownikami dydaktycznymi, w szczególności podczas egzaminów i zaliczeń
 • pracę indywidualną z osobą z niepełnosprawnością, która polega na wykonywaniu tłumaczeń w innych sytuacjach związanych z pełnym udziałem w procesie kształcenia na Uniwersytecie SWPS
Stenotypista

Podstawowym celem pracy stenotypisty jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych odbywających się na Uniwersytecie SWPS. Przez usługi stenotypisty rozumie się wykonywanie transkrypcji tekstu na komputerze w czasie rzeczywistym podczas wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów czy seminariów, wynikających z programu studiów w trakcie danego roku akademickiego.

Zakres usług stenotypisty obejmuje:

 • wierne odtwarzanie tego, co mówi prowadzący lub inni uczestnicy zajęć (w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu)
 • wykonywanie notatek z zajęć (dla osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność, nie mogą samodzielnie pisać
Instruktor orientacji przestrzennej

Jeżeli jesteś osobą niewidomą lub niedowidzącą i potrzebujesz pomocy w zapoznaniu się z terenem uczelni lub trasą pomiędzy miejscem zamieszkania a uczelnią, Uniwersytet SWPS może zorganizować dla Ciebie zajęcia z instruktorem. Zajęcia są indywidualne i mają charakter pomocy doraźnej.

Biblioteka - digitalizacja materiałów

Osoby niewidome lub z poważną wadą wzroku, która uniemożliwia czytanie w powiększeniu mają prawo ubiegać się o przetworzenie wybranych materiałów dydaktycznych dostępnych w formie papierowej lub w formie plików obrazkowych do formy elektronicznej. Aby uzyskać prawo do digitalizacji na zamówienie, należy złożyć w Biurze ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością lub u Koordynatora Wydziałowego odpowiedni wniosek.

Wniosek o przyznanie prawa do digitalizacji na zamówienie należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczeniem od lekarza okulisty, stwierdzającym całkowitą utratę wzroku lub brak możliwości czytania tradycyjnych materiałów dydaktycznych do Biura ZON (Koordynatora wydziałowego).

Biblioteka - wypożyczanie książek

Osoby z niepełnosprawnością mogą wypożyczać jednorazowo więcej pozycji (10 książek oraz 5 materiałów audiowizualnych) i dłużej z nich korzystać (książki mogą być wypożyczone na okres do 42 dni, zaś materiały audiowizualne na okres do 28 dni), a także wypożyczać je przez upoważnioną osobę. Więcej informacji udzielają pracownicy biblioteki.

Biblioteka - urządzenia specjalistyczne

Biblioteki naszej uczelni dysponują także urządzeniami specjalistycznymi, które ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z ich zasobów lub materiałów własnych. Informacje o dostępnych w danym wydziale sprzętach znajdziesz w zakładce: Infrastruktura i urządzenia specjalistyczne. Chęć skorzystania z urządzeń specjalistycznych należy zgłosić pracownikom biblioteki, którzy w razie potrzeby pomogą Ci w ich obsłudze.

Biblioteka - Warszawa
 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, program powiększający) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
 • powiększalnik stacjonarny VISIO+
 • brajlowskie mapy kondygnacji budynku uczelni, które ułatwią studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni
 • stanowisko komputerowe posiadające mysz komputerową myszONkę umożliwiającą pracę na komputerze bez użycia rąk.
Biblioteka - Wrocław

W bibliotece we Wrocławiu znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Biblioteka - Poznań

W poznańskiej bibliotece znajdują się:

 • powiększalnik stacjonarny
 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów
 • drukowanych do postaci elektronicznej
 • notatnik BrailleSense Plus Qwerty
 • przenośny odtwarzacz książek mówionych (4 szt.) - do wypożyczenia

W dwóch salach dydaktycznych (sale 305 i 203) zainstalowane są pętle induktofoniczne wspomagające słyszenie użytkowników aparatów słuchowych z wbudowaną cewką induktofoniczną. Studenci mogą wypożyczyć przenośny system FM (4 szt.) oraz bezprzewodowy system Cros.

Dla studentów na kierunku wzornictwo w siedzibie School of Form znajdują się powiększalnik stacjonarny Eclipse oraz stanowisko komputerowe nr 21 wyposażone w program udźwiękowiający SuperNova Access Suite, polskojęzyczny programowy syntezator mowy Ivona Reader oraz program OCR Fine Reader. Studenci mogą również wypożyczyć klawiaturę powiększoną VisiKeys oraz przenośny odtwarzacz odczytujący tekst: BookSense XT.

Biblioteka - Sopot

W bibliotece w Sopocie znajdują się:

 • multilektor – korzystając z tego urządzenia lektorskiego, można przeczytać niemal wszystko: pocztę, ważne dokumenty, książki i broszury oraz wiele innych materiałów. Wczytuje ono dokumenty, wykorzystując najnowsze technologie rozpoznawania druku, a następnie odczytuje je wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu
 • mapy brajlowskie – przedstawiają rozkład kondygnacji budynku uczelni, ułatwiając studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni
Biblioteka - Katowice

W bibliotece w Katowicach znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w program powiększająco-mówiący (ZoomText MagReader) i dostosowaną do niego klawiaturę powiększoną

Biblioteka - dostęp do bazy ABC

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) - to serwis udostępniający osobom niewidomym materiały dydaktyczne zaadaptowane do ich potrzeb. Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowią specjalnie zaadaptowane na potrzeby czytelników niewidomych książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne, których treść - dzięki procesowi adaptacji - staje się w pełni czytelna.

ABC pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie zgromadzonych zbiorów. Czytelnik ma do dyspozycji wyszukiwanie proste i złożone, a katalog może być przeszukiwany według kryteriów: "autor", "tytuł" i "hasła przedmiotowe". Przeglądanie można realizować według tytułów i autorów. Prosty i czytelny interfejs umożliwia sprawne poruszanie się po systemie osobom niewidomym i słabowidzącym. Dodatkowo, osoby słabowidzące mają do wyboru kilka schematów graficznych, co pozwala im dostosować wygląd serwisu do posiadanych przez nich wad wzroku.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Jeżeli potrzebujesz przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. laptop, dyktafon, lupa przenośna), zgłoś do Biura ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

WAŻNE! Jednostkowa wartość sprzętu nie może przekroczyć kwoty środka trwałego (tj. 3500 zł). Obecnie posiadamy profesjonalne dyktafony, laptopy, programy udźwiękawiające, lekkie notebooki, a także lupy powiększające.

Bezpłatne karty parkingowe

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mogą starać się o kartę parkingową uprawniającą do bezpłatnego postoju na parkingu przy głównym budynku Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Wrocławiu.

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

Jeżeli ze względu na swoją niepełnosprawność masz trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, możesz wnioskować o prawo do bezpłatnego kserowania notatek innych osób, które udostępnią Ci własne materiały.

Osoby z dysfunkcjami narządu słuchu lub narządu ruchu (kiedy niesprawność rąk uniemożliwia lub znacznie utrudnia samodzielne robienie notatek) mogą wnioskować o bezpłatne kserowanie notatek.

Limit na usługi ksero określa Biuro ZON na Wirtualnej Uczelni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Konsultacje psychologiczne

Jeżeli nie radzisz sobie ze stresem wynikającym z obciążeń związanych ze studiowaniem, myśli o zbliżającej się sesji wzbudzają w Tobie silny niepokój, chciałbyś zwiększyć efektywność studiowania, masz trudności z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku, lub nagle znalazłeś się w trudnej sytuacji i nie masz z kim podzielić się swoimi problemami, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego.

Osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługuje do 12 bezpłatnych konsultacji, zaś pozostałym studentom i absolwentom Uniwersytetu SWPS przysługuje 10% zniżki.

Lektorat z języka polskiego zamiast z języka obcego dla osób głuchych

Język polski dla osób niesłyszących często jest językiem obcym. Studenci niesłyszący mogą ubiegać się o zamianę lektoratu języka obcego na lektorat z języka polskiego, który przyznawany jest na podstawie indywidualnej decyzji. Lektorat języka polskiego prowadzony jest przez doświadczonych dydaktyków znających polski język migowy. Zajęcia odbywają się w niewielkiej grupie przy użyciu najnowszych urządzeń multimedialnych oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

W-F w formie e-learningu

Ważnym ułatwieniem dla wszystkich studentów, w tym dla osób z niepełnosprawnością, jest możliwość zaliczania zajęć wychowania fizycznego poprzez zajęcia e-learningowe. Oferujemy dwa kursy: „Jedz, Trenuj, Kochaj – trening w domu, zdrowa dieta i walka ze stresem" oraz „Turystyka kwalifikowana i sporty ekstremalne". Dzięki temu wszyscy studenci mogą podnosić swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu i pozytywnym nastawieniu do życia, nawet jeśli nie mają możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach WF. Studenci mogą również wybrać realizację W-F poprzez uczestnictwo w zajęciach z koszykówki, siatkówki, judo, samoobrony, czy tańca towarzyskiego lub uczestniczyć w innych formach aktywności fizycznej - później wystarczy przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia. Pamiętaj, to od Ciebie zależy, w jakich zajęciach będziesz uczestniczyć!

Przyspieszenie lub spowolnienie toku studiów

Tok studiowania możesz przyspieszyć o 25%, 50% lub 100% rekomendowanego planu studiów, a także spowolnić o 25% lub 50%. Zgodę na umotywowany wniosek wyraża Dziekan Twojego wydziału. Pamiętaj, że Dziekan może nie udzielić zgody, jeśli nie ma możliwości organizacyjnych realizacji studiów w sposób przyspieszony lub spowolniony. Wniosek o zmianę toku studiów należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru, którego mają dotyczyć.

Indywidualny tryb zdawania egzaminów

W uzasadnionych przypadkach student niepełnosprawny może wystąpić z podaniem o zmianę trybu zdawania egzaminu lub uzyskiwania zaliczeń pisemnych. Egzamin przeprowadzany w takim trybie ma za zadanie wyrównać szanse wszystkich studentów, przy założeniu bezwzględnego utrzymania wymagań merytorycznych dotyczących danego kursu. Egzaminy w trybie indywidualnym przeprowadzane są w osobnej sali, o tej samej godzinie, co dla pozostałych studentów.

Urlop zdrowotny z możliwością zaliczania wybranych przedmiotów

Urlop zdrowotny jest przyznawany zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych i umożliwia realizowanie części programu danego roku lub semestru, nawet podczas intensywnego leczenia lub rehabilitacji.

 Wydłużenie seminarium licencjackiego lub magisterskiego

Z uwagi na swoją niepełnosprawność możesz przedłużyć seminarium licencjackie o 1 dodatkowy semestr a seminarium magisterskie – o nie więcej niż 2 semestry. Wniosek w tej sprawie powinieneś złożyć do właściwego Dziekana Twojego wydziału za pośrednictwem Biura ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością.

Finansowanie

Programy stypendialne dla studentów

Programy stypendialne dla kandydatów

Inne stypendia

Programy stypendialne dla studentów
Programy PFRON dla studentów

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługuje dofinansowanie na wszystkie rodzaje studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i doktoranckie i to nawet na 10 lat nauki!

Dofinansowanie czesnego osoby o dochodach do 583 zł netto na osobę w rodzinie:

 • pokrycie 100% czesnego (bez względu na jego wysokość) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 50% czesnego na drugim i kolejnym kierunku studiów

Dofinansowanie czesnego osoby o dochodach powyżej 583 zł netto na osobę w rodzinie: 

 • Zatrudnione - pokrycie 85 % czesnego (do 6000 zł na rok akademicki) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 35 % czesnego (do 3 000 zł na rok akademicki) na drugim i kolejnym kierunku studiów
 • Niezatrudnione- dofinansowanie do 6000 zł czesnego na rok akademicki
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet SWPS oferuje swoim studentom i doktorantom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i doktorantom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 9 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Stawki stypendialne w roku akademickim 2017/2018:

 • znaczny stopień niepełnosprawności: 7800 zł
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności: 7200 zł
 • lekki stopień niepełnosprawności: 6600 zł
Programy stypendialne dla kandydatów
Mistrzowski Start

Mistrzowski Start to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 22 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i wszystkich siedzibach zamiejscowych.O stypendium w programie Mistrzowski Start mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści zdający polską maturę oraz wszystkie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura zdawana po 2005 roku) zainteresowane studiami na Uniwersytecie SWPS. Aby wystartować w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki przy utrzymaniu przez laureata wysokiej średniej ocen.

Językiada

Językiada to program stypendialny przygotowany przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Językiada nie weryfikuje wiedzy z konkretnego języka. Jej zadaniem jest propagowanie kompetencji językowych i zdolności logicznego myślenia oraz inspirowanie do ich rozwijania w ramach studiów filologicznych. Uczelnia przygotowała stypendia dla dwóch osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu kompetencji językowych.

Głowa się rusza (Wrocław)

Program adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.
Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma stypendium pokrywające opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

Inne stypendia
Socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1043,90 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

Rektora

Dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Tytuł VIS

Tytuł VIS ma charakter nagrody przyznawanej studentem, którzy wyróżniają się na polu naukowym, sportowym, artystycznym lub w działalności społecznej. Celem tytułu Very Important Student jest uhonorowanie wybitnych studentów za ich postawę i podejmowane działania, które stanowią ponadprzeciętny wzór do naśladowania dla całej uczelnianej społeczności. Poprzez nadawanie tytułu VIS Uniwersytet wyraża uznanie dla dobrych praktyk. O przyznanie wyróżnienia może ubiegać się każdy student. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę aktywność i osiągnięcia w minionym roku akademickim.

Budynki

Warszawa

Wrocław

Sopot

Poznań

Katowice

Warszawa
 • Budynek

Budynek warszawskiej siedziby Uniwersytetu SWPS jest dobrze dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W budynku znajdują się winda, podjazdy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Drzwi budynku (z numerami sal wykładowych, pokoi katedralnych, dziekanatów i innych ważnych dla studentów pomieszczeń) mają oznakowania brajlowskie (nad klamkami) oraz są wyposażone w system call-hear, ułatwiający dostęp osobom mającym problemy z poruszaniem się.

W bibliotece znajdują się brajlowskie mapy kondygnacji budynku uczelni, które ułatwią studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni. Plan zajęć osób, które mają problemy w poruszaniu się jest specjalnie dostosowywany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny dla studentów, doktorantów i słuchaczy z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Przed wejściem do budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się:

 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, program powiększający) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
 • powiększalnik stacjonarny VISIO+
 • brajlowskie mapy kondygnacji budynku uczelni, które ułatwią studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni
 • stanowisko komputerowe posiadające mysz komputerową myszONkę umożliwiającą pracę na komputerze bez użycia rąk
Wrocław
 • Budynek

Budynek wrocławskiej siedziby Uniwersytetu SWPS dostosowany jest do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności. W budynku znajdują się winda, podjazdy, toalety dla osób niepełnosprawnych oraz podnośnik na schody. Drzwi budynku (z numerami sal wykładowych, pokoi katedralnych, dziekanatów i innych ważnych dla studentów pomieszczeń) mają oznakowania brajlowskie (nad klamkami).

W bibliotece znajdują się brajlowskie mapy kondygnacji budynku uczelni, które ułatwią studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni. Plan zajęć osób, które mają problemy w poruszaniu się jest specjalnie dostosowywany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny dla studentów, doktorantów i słuchaczy z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Sopot
 • Budynek

Staramy się, aby nasz wydział w Sopocie stał się jak najlepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych, a od grudnia 2015 r. zainstalowaliśmy dwie platformy schodowe. Wszystkie drzwi w budynku posiadają oznakowania braille'owskie, a biura są wyposażone w system call-hear, ułatwiający dostęp osobom mającym problemy z poruszaniem się. Dodatkowo jest kącik dla dzieci i przewijak w jednej z toalet.

 • Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny dla studentów, doktorantów i słuchaczy z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Poznań
 • Budynek

Budynek Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS jest bardzo nowoczesny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności. W budynku znajdują się windy, podjazdy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy szatni i bibliotece znajduje się platforma na schody umożliwiająca dotarcie do tych miejsc osobom mającym problemy w poruszaniu się. Plan zajęć osób, które mają problemy w poruszaniu się jest specjalnie dostosowywany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny. Na wewnętrznym parkingu wydzielono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się:

 • powiększalnik stacjonarny
 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
 • notatnik BrailleSense Plus Qwerty
 • przenośny odtwarzacz książek mówionych (4 szt.) - do wypożyczenia

W dwóch salach dydaktycznych (sale 305 i 203) zainstalowane są pętle induktofoniczne wspomagające słyszenie użytkowników aparatów słuchowych z wbudowaną cewką induktofoniczną. Studenci mogą wypożyczyć przenośny system FM (4 szt.) oraz bezprzewodowy system Cros.

Dla studentów na kierunku wzornictwo w siedzibie School of Form znajdują się powiększalnik stacjonarny Eclipse oraz  stanowisko komputerowe nr 21 wyposażone w program udźwiękowiający SuperNova Access Suite, polskojęzyczny programowy syntezator mowy Ivona Reader oraz program OCR Fine Reader. Studenci mogą również wypożyczyć klawiaturę powiększoną VisiKeys oraz przenośny odtwarzacz odczytujący tekst: BookSense XT.

Katowice
 • Budynek

Budynek katowickiej siedziby Uniwersytetu SWPS jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Plan zajęć osób, które mają problemy w poruszaniu się jest specjalnie dostosowywany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

 •  Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny. Na wewnętrznym parkingu wydzielono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w program powiększająco-mówiący (ZoomText MagReader) i dostosowaną do niego klawiaturę powiększoną.

 

Opinie o uczelni

Zawsze marzyłam o tym, żeby studiować psychologię i w końcu moje marzenie mogło się spełnić dzięki Uniwersytetowi SWPS w Warszawie. Pierwszy zjazd i ogromny szok, że aż tylu ludzi podziela moją pasję i chce się uczyć. Miłym zaskoczeniem była niezwykła życzliwość i chęć niesienia pomocy pań z Biura ds. ZiON, wykładowców, pań z dziekanatu, bibliotekarzy, pracowników punktu ksero, którzy z niezwykłą cierpliwością pomagali w najmniejszych problemach. Z całego serducha polecam studiowanie na Uniwersytecie SWPS. Takiej atmosfery i poszanowania studenta nie ma nigdzie indziej.

renata rolowskaRenata Orłowska
studiowała na kierunku psychologia w Warszawie

Uczelnia jest otwarta dla wszystkich studentów z niepełnosprawnością. Na tej uczelni nie ma czegoś takiego jak „bariera”, my te bariery przełamujemy. Mam przyjemność pracować na tej uczelni jako stenotypista dla osób niesłyszących, tym samym przyczyniając się do likwidacji tych barier. Przychodząc tutaj na studia otrzymasz nie tylko pomoc, ale też uśmiech, otwartość i wsparcie od innych osób.

piotr baltynPiotr Baltyn
student na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia w Warszawie

Serdecznie polecam studiowanie na Uniwersytecie SWPS na tej uczelni naprawdę rozumie się potrzeby osób niepełnosprawnych. Osoby prowadzące zajęcia są otwarte na studenta niepełnosprawnego. Wykładowcy starają się wyjść naprzeciw potrzebom osoby niepełnosprawnej. Są przygotowani do prowadzenia zajęć, w których uczestniczy osoba niepełnosprawna. Wszyscy tu dbają o komfort studiowania osoby, która w pewnych sferach potrzebuje pomocy, lecz czynią to z wyczuciem, zrozumieniem traktując jednocześnie tak jak osoby pełnosprawne. Tutaj naprawdę masz prawo mieć poważne problemy ze wzrokiem, a mimo to czuć się tak, jakby ich nie było :).

magdalena kokotMagdalena Kokot
studiuje na kierunku psychologia w indywidualnej organizacji studiów w Sopocie

Przez wiele lat marzyłam, by studiować psychologię. Dzięki zapewnionemu przez uczelnię tłumaczowi Polskiego Języka Migowego miałam dostęp do wiedzy. Teraz, mając zdobyty upragniony tytuł psychologa, mogę rozszerzyć obszar zainteresowań o dalszą tematykę z zakresu psychologii, wprowadzić siebie jako psychologa w rynek pracy wśród Głuchych.

joanna olejnikJoanna Olejnik
abolwentka kierunku psychologia dla magistrów, Sopot

Studia podyplomowe z Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Uniwersytecie SWPS były dla mnie szczególnym przeżyciem ze względu na niezwykłą otwartość pracowników uczelni na osoby z niepełnosprawnością. Wrażliwość, organizacja i bezpieczeństwo to atuty najwyższej wagi. Mam nadzieję, że jeszcze raz tu wrócę i z prawdziwą przyjemnością podejmę się kolejnych wyzwań.

beata stasiakBeata Stasiak
psycholog transportu, absolwentka studiów podyplomowych

Studia na Uniwersytecie SWPS były moim marzeniem i każdy kolejny dzień przekonuje mnie, że warto było marzyć. Wykłady i ćwiczenia dają wiedzę, fantastyczni ludzie na roku dają MOC, a Biuro pomaga rozwiązać każdy problem i odpowiada na każde pytanie. Ale najważniejsze jest to, że jestem tu po prostu studentką. Osobą, która chce się uczyć, a nie niepełnosprawną wymagającą specjalnej troski. Ułatwienia po prostu są, a na korytarzach uśmiechamy się do siebie bez sprawdzania stanu zdrowia. I to daje siłę, którą zamierzam zabrać ze sobą na przyszłość.

monika fijalkowskaMonika Fijałkowska
studentka psychologii w Warszawie

Uniwersytet SWPS to uczelnia nastawiona na studenta, a ponadto o bardzo wysokich standardach kształcenia. Gdzie, oprócz zwyczajowych zajęć, co chwilę masz możliwość wzięcia udziału w ciekawych sympozjach czy warsztatach. Myślę, że głównym atutem Uniwersytetu SWPS są ludzie. Przyjazna i otwarta atmosfera wśród studentów, wykładowcy którzy cię rozumieją (ale też wymagają!), głównie praktycy – więc uczysz się wiedzy którą faktycznie możesz wykorzystać. Nie sposób pominąć też pozostałych pracowników – panowie i panie z ochrony witają cię uśmiechem, odwieszają twoją kurtkę kiedy z wózka nie dosięgasz do wieszaka. A kiedy pójdziesz załatwić jakąś sprawę w dziekanacie, to masz poczucie że obsługa jest tam dla ciebie. No i kochane panie z Biura Zdrowia – w oka mgnieniu zorganizują dla ciebie asystenta, a kiedy pogoda nie rozpieszcza przyniosą ci zaświadczenie do auta na parkingu, bo wiedzą jak ciężko jest składać wózek w takich warunkach. Zawsze można liczyć na ich wsparcie i pomoc. Na koniec wspomnę o klimatycznych kawiarniach i słonecznym dziedzińcu, gdzie można spędzać okienka między zajęciami. Bo Uniwersytet SWPS to nie jest zwykła uczelnia – to styl życia :)

Julia KuczkowskaJulia Kuczkowska
studentka psychologii w Warszawie

Uniwersytet SWPS jest miejscem przyjaznym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, i z perspektywy czasu patrzę na to, że jest to najlepsza uczelnia. Biuro ZON jest naprawdę świetnym miejscem, miło tam spędzić czas. Realizują potrzeby studentów z niepełnosprawnością. Mają wszystkie udogodnienia w postaci asystenta, tłumacza, stenotypistki, itd. Na tej uczelni "dyskryminacja" jest praktycznie niewidoczna. Dość dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne umożliwiają niepełnosprawnym studentom takim jak ja (osoba głucha) uzyskanie rzetelnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie psychologii. Poziom nauczania jest jeden z wyższych moim zdaniem, nikt studenta nie ignoruje, wykładowcy i prowadzący są dla Ciebie w każdej chwili i każdy problem pomagają rozwiązać.

258 tomasz zukowskiTomasz Żuk-Chrzanowski
student psychologii w Warszawie

Kontakt

Biuro ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością