hr award color

poligon
Studia

Każdy jest zdolny do zbrodni, ale nie każdy zbrodniarz rozumie powody swojego działania. Profiler poszukuje prawdy, która może dziwić, a nawet przerażać samego zbrodniarza.

mgr Dariusz Piotrowicz, psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej, profiler

Sopot, Wydział Zamiejscowy

Psychologia sądowa z elementami psychokryminalistyki

 • obszar na studiach psychologicznych I stopnia
 • specjalność na studiach jednolitych magisterskich
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru/specjalności

Specjalność łączy wiedzę z obszaru psychologii osobowości, klinicznej i społecznej z kryminalistyką. Pozwala poznać oraz zrozumieć psychologiczne i społeczne uwarunkowania przestępczości. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do wykrywania zagrożeń przestępczością i zapobiegania im. Zgłębiają wiedzę na temat psychopatii i socjopatii, a także nowych form przestępczości, takich jak cyberbullying i stalking. Absolwenci są przygotowani do współpracy z przedstawicielami organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi, np. poszukującymi osób zaginionych.

Nasze studia to atrakcyjny kierunek dla osób zainteresowanych problematyką przestępczości, jej psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami, rozpowszechnienia przestępczości oraz wykrywania sprawców przestępstw. To dobry wybór dla osób, które myślą o pracy zawodowej w obszarze psychologii sprawców przestępstw, w placówkach wymiaru sprawiedliwości czy resorcie oświaty.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci  mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach wymiaru sprawiedliwości, domach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach i klubach socjoterapeutycznych, w placówkach prowadzonych przez resort oświaty, instytucjach pomocowych (miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie), agencjach detektywistycznych, straży granicznej, straży miejskiej.

Po odbyciu specjalistycznych szkoleń mogą podjąć pracę w zakładach karnych, a po uzyskaniu specjalnych uprawnień – jako biegli psychologowie bądź członkowie zespołów orzekających.

Atuty

Sam tworzysz swoją specjalność

Nowatorski program studiów pozwala studentom na swobodny wybór modułów. Dzięki temu mogą zapoznać się ze specyfiką różnych dziedzin psychologii. Nie wybierają specjalności, tylko budują ją z bloków zajęć, które najbardziej ich interesują. Ci, którzy mają określone plany zawodowe i którym zależy na wpisie na dyplomie, muszą zrealizować co najmniej cztery moduły z danej specjalności. Pozostałe mogą dobierać z całej oferty wydziału i w ten sposób tworzyć unikatową ścieżkę kształcenia dostosowaną do swoich potrzeb.

Unikatowe umiejętności na rynku pracy

Studenci zdobywają wiedzę związaną z diagnozowaniem zagrożenia przestępczością, tak na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Doskonalą także praktyczne umiejętności dotyczące psychokorekcji zachowań agresywnych i przestępczych. Unikatowe kompetencje zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy i otwierają przed nimi perspektywy ciekawej ścieżki zawodowej.

Specjalistyczna wiedza od ekspertów różnych dyscyplin

Zajęcia prowadzą psychologowie społeczni, psychologowie emocji, a także praktycy zatrudnieni w organach ścigania i organach wymiaru sprawiedliwości, m.in. biegli sądowi i profilerzy. Studenci doskonalą kompetencje w zakresie diagnostyki i tworzenia ekspertyz psychologicznych. Opanowują też sposoby nieinwazyjnego prowadzenia rozmów i wywiadów w celu uzyskania informacji umożliwiających identyfikację sprawców przestępstw.

Kadra

...

Psychologia w Sopocie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 975 zł
2 raty 4805 zł
1 rata 9200 zł

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
 • ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).