hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób z wykształceniem wyższym (nie po psychologii) zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu psychologii społecznej.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia społeczna

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"We współczesnej gospodarce i życiu społecznym w ogóle coraz większą rolę odgrywają „miękkie" umiejętności związane z wywieraniem wpływu na innych ludzi, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem porozumień i zarządzaniem ludźmi. Sprawia to, że wszyscy – świadomie lub nie – stajemy się psychologami społecznymi. Studia kierowane są do osób, które pragną podbudować swoją wiedzę i umiejętności z tego właśnie zakresu."

B Wojciszkeprof. dr hab. Bogdan Wojciszke
Kierownik merytoryczny kierunku

ADRESACI

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (nie po psychologii) zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu psychologii społecznej.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE STUDIÓW

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

Psychologia społeczna
W żywy i przystępny sposób przedstawiane są zagadnienia z następujących zakresów: podstawy psychologii, spostrzeganie świata społecznego, wywieranie wpływu na ludzi i komunikacja, reguły rządzące kontaktami interpersonalnymi. Wiedza o podstawowych prawidłowościach rządzących tymi zjawiskami jest podbudową dla praktycznego nabywania wymienionych niżej umiejętności.

Zastosowania psychologii społecznej
Wybitni specjaliści przedstawiają różne zastosowania psychologii społecznej w takich dziedzinach, jak zachowania ekonomiczne, funkcjonowanie organizacji, edukacja, motywowanie ludzi i podejmowanie interwencji psychospołecznych.

Kompetencje psychologiczne
Kształtowanie konkretnych umiejętności psychologicznych (zwalczanie stresu i utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (trening interpersonalny asertywność i autopromocja, kierowanie zespołami, zarządzanie konfliktami interpersonalnymi).

Liczba miejsc

26

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu (zakres materiału z wykładów), napisanie eseju z seminarium (temat do wyboru), obecność na warsztatach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów (w małych grupach). Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych, średnio dwa razy w miesiącu).

Program studiów

 • Blok I – Psychologia społeczna
  • Podstawy psychologii 16h
  • Spostrzeganie świata społecznego 16h
  • Psychologia komunikacji 16h
  • Psychologia ewolucyjna 16h
  • Relacje społeczne 16h
 • Blok II – Zastosowania psychologii społecznej
  • Psychologia zachowań ekonomicznych 16h
  • Psychologia organizacji 16h
  • Psychologia moralności 16h
  • Emocje społeczne 16h
  • Interwencje społeczne 16h
 • Blok III – Kompetencje psychologiczne
  • Trening interpersonalny 16h
  • Psychologia społeczna w organizacji 16h
  • Trening antystresowy 16h
  • Kierowanie zespołami 16h
  • Zarządzanie konfliktem interpersonalnym 16h

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 630 zł
2 raty 3025 zł
1 rata 5800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]