hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Stosowana analiza zachowania
(kształtowanie zachowań dzieci w terapii)

  • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem studiów jest dr Monika Zielińska

Adresaci

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis – ABA).
Adresatami studiów są więc psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele – terapeuci, psychiatrzy i terapeuci, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania (m.in.. autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością umysłową, zespołami genetycznymi, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami wydalania, mutyzmem wybiórczym, czy zaburzeniami ekspresji słownej).

Cel

Głównym celem SAZ jest odpowiednia modyfikacja zachowań i ukierunkowanie ich w pożądany sposób, dlatego analityków zachowania zatrudnia się w firmach (np. podnoszenie motywacji), placówkach oświatowych (np. poprawa efektywności uczenia się i nauczania), ośrodkach zajmujących się profesjonalnym szkoleniem i tresurą zwierząt (np. tresura i szkolenie psów przewodników, policyjnych, ratowników). Oprócz poznania głównych założeń Stosowanej Analizy Zachowań, program studiów dotyczyć będzie głównie terapii behawioralnej, która od lat z powodzeniem wykorzystywana jest w terapii osób z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania czy zaburzeniami psychicznymi.

Liczba miejsc

25

Czas trwania

Cztery semestry.

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu (zakres materiału z wykładów), napisanie eseju z seminarium (temat do wyboru), obecność na warsztatach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje cztery semestry zajęć - 310 godzin dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i warsztatów oraz 350 godzin warsztatowych w formie stażu odbytego w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych. Staż obejmować będzie obserwację, a następnie naukę pracy z pacjentem prowadzoną pod opieką doświadczonych superwizorów i terapeutów głównych w/w Centrum. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli okazję poznać pacjentów z zaburzeniami rozwoju i zachowania (m.in. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zespół Retta, alalia [zaburzenia ekspresji słownej], nerwiakowłóknikowatość, mutyzm selektywny, nerwica obsesyjno-kompulsywna, tiki ruchowe i głosowe, niepełnosprawność umysłowa, opóźniony rozwój psychomotoryczny u dzieci do lat 3). Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych, średnio dwa razy w miesiącu).

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik spotkania rekrutacyjnego.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

  • Ankieta osobowa
  • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
  • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

  • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
  • 1 zdjęcia legitymacyjnego
  • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 540 zł
2 raty 2575 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Studia trwają 2 lata.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]