hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi i młodzieżą i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia dzieci i młodzieży
wspomaganie rozwoju

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nie tylko na większą optymalizację rozwoju podopiecznych, ale także na bardziej efektywne rozwiązywanie różnych problemów pojawiających się w tym czasie.

ADRESACI

Grupa potencjalnych adresatów studiów jest różnorodna i stosunkowo duża. Coraz większy odsetek rodziców poszukuje informacji mogących pomóc im być świadomymi rodzicami.
Osoby pracujące/opiekujące się dziećmi i nastolatkami coraz częściej zwracają uwagę na wiele istotnych obszarów, w których niezbędna jest fachowa wiedza i umiejętności. Pedagodzy i nauczyciele, a także pracownicy służby zdrowia zgłaszają niedostateczne przygotowanie pod kątem wiedzy i umiejętności psychologicznych ważnych zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i radzenia sobie (rozpoznawania i wspierania) w sytuacjach trudnych, jakie występują nie tylko w przypadku pojawienia się zaburzeń rozwojowych czy też zaburzeń zachowania, ale także w okresie normatywnych kryzysów rozwojowych, kiedy to zachowanie dziecka może być niezrozumiałe dla wszystkich.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA NABYTA W TRAKCIE STUDIÓW

Wiedza:
Podczas zajęć słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę (opartą na aktualnych badaniach naukowych) o prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także o odstępstwach od tych prawidłowości. Okres dzieciństwa i adolescencji zostanie ukazany przez pryzmat zadań rozwojowych realizowanych w poszczególnych fazach życia. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą zarówno potencjału, jak i zagrożeń rozwojowych. Szczególną uwagą zostaną objęte kryzysy rozwojowe, w których postępowanie z dzieckiem/adolescentem wymaga szczególnego uwrażliwienia. Omówione zostaną zagadnienia związane między innymi z trudnościami w nauce, depresją dzieci i młodzieży, sytuacjami trudnymi związanymi z nieprawidłowym zachowaniem, uzależnieniami, zaburzeniami jedzenia, ale także z komunikacją międzypokoleniową czy znaczeniem aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju.

Umiejętności:
Podczas zajęć studenci zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania. Duży nacisk położony będzie na umiejętność odróżniania wczesnych objawów zaburzeń oraz podejmowania działań wspierających. Słuchacze zdobędą umiejętność różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń. Uzyskają również umiejętności dotyczące między innymi tego, jak stymulować twórcze myślenie, jak radzić sobie ze stresem i jak uczyć dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy też jak rozmawiać o seksie.

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka (prodziekan sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS). Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu SWPS i innych placówek naukowych oraz doświadczeni praktycy i konsultanci.

Liczba miejsc

25

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie składa się zaplanowanie i zrealizowanie projektu w ramach przedstawionych na zajęciach obszarach tematycznych, test wiedzy oraz obecność na warsztatach i seminariach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

Zajęcia dotyczą następujących tematów:

 • Okres dzieciństwa i adolescencji – potencjał i ryzyko rozwojowe 20h
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży 20h
 • Jeśli dziecko ma trudności z nauką – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Depresja u dzieci i młodzieży – jak wstępnie rozpoznać zaburzenie i wspierać 16h
 • Trudne zachowania w kontekście rozwoju – ADHD i zaburzenia zachowania – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Uzależnienia chemiczne i niechemiczne – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Zaburzenia jedzenia u dzieci i młodzieży – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Stymulowanie twórczego myślenia 20h
 • Praca ze stresem - techniki i metodyka prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 16h
 • Edukacja seksualna – jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksie 16h
 • Aktywność fizyczna – medycyna jutra 16h
 • Czemu czasem nie możemy się „dogadać" – komunikacja międzypokoleniowa 16h
 • Konsultacje projektowe 6h

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 540 zł
2 raty 2575 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]