hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do dietetyków chcących poszerzyć swoją wiedzę, a także technologów żywności, psychologów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, lekarzy i personelu medycznego oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja trwa

O studiach

ADRESACI

Studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki adresowane są do dietetyków chcących poszerzyć swoją wiedzę, a także technologów żywienia, psychologów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, lekarzy i personelu medycznego oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

CEL

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, ich somatycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami oraz metodami wspomagania ich zmiany.
Absolwenci zostaną wyposażeni w najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak otyłość, miażdżyca, cukrzyca i inne zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny, słuchacze zapoznają się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany. Ponadto, dowiedzą się w jaki sposób oddziaływać na jednostki grup, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia, jak motywować do leczenia dietetycznego oraz jak przygotowywać programy edukacyjne dla różnych grup populacji.

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka (prodziekan sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS). Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu SWPS i innych placówek naukowych oraz doświadczeni praktycy i konsultanci.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie składa się zaplanowanie i zrealizowanie projektu w ramach przedstawionych na zajęciach obszarach tematycznych, test wiedzy oraz obecność na warsztatach i seminariach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

Program studiów obejmuje następującą tematykę:

 • Psychologia odżywiania - w kontekście psychologii rozwojowej, osobowości i różnic indywidualnych, emocji oraz procesów poznawczych
 • Zachowania zdrowotne i ich zmiana - praca na postawach
 • Sposoby radzenia sobie z chorobami i zaburzeniami związanymi z jedzeniem
 • Społeczne aspekty odżywiania (m.in. wpływ mediów, zachowania konsumenckie)
 • Biologiczne podstawy żywienia
 • Żywienie na różnych etapach rozwoju człowieka
 • Warsztat interpersonalny
 • Planowanie i ocena sposobu żywienia
 • Społeczne aspekty zachowań żywieniowych
 • Wybrane zagadnienia dietetyki
 • Technologia sporządzania potraw dietetycznych
 • Zaburzenia odżywiania
 • Edukacja żywieniowa i poradnictwo - rola psychologa i rola dietetyka
 • Aktywność fizyczna a zachowania prozdrowotne

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]