hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla logopedów tzn. osób które ukończyły studia z logopedii bądź 4 semestralne studia podyplomowe na tym samym kierunku.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neurologopedia

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Proponowany program studiów obejmuje moduły tematyczne: medyczny, neuropsychologiczny, neurologopedyczny oraz teoretyczny, które umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności do pracy z pacjentami dorosłymi oraz dziećmi. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych klinicystów. Studia w pełni przygotowują do samodzielnej pracy diagnostycznej, terapeutycznej oraz naukowej. Ukończenie studiów uprawnia do pracy w zawodzie neurologopedy w szeroko rozumianych placówkach opieki zdrowotnej Zapewniamy zajęcia praktyczne w placówkach medycznych. Ukończenie studiów neurologopedycznych umożliwia kontynuację ścieżki zawodowej poprzez specjalizację w neurologoedii."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Dorota Hołoweńko SWPSnsp 882Dorota Janikowska-Hołoweńko
Kierownik merytoryczny kierunku

ADRESACI

Studia są adresowane do logopedów pracujących z dziećmi oraz pacjentami dorosłymi.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów wyższych II stopnia (lub jednolitych magisterskich) posiadający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy.
Studia w pełni przygotowują do zawodu neurologopedy. Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach opieki zdrowotnej. Studia zapewniają jednakże niezbędne przygotowanie do podjęcia specjalizacji. W przyszłości zamierzamy starać się o akredytację CMKP do specjalizacji w dziedzinie neurologopedii. Obecnie tylko jeden ośrodek w Polsce posiada akredytację.
Absolwent podyplomowych studiów neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach opieki zdrowotnej o charakterze zamkniętym oraz otwartym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, oddziały dzienne, przychodnie specjalistyczne), do pracy w innych placówkach specjalistycznych np. (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym itp), Student po ukończeniu studiów ma prawo posługiwania się tytułem „neurologopeda” w placówkach ochrony zdrowia, innych placówkach oraz w praktyce prywatnej.

Cel

Studia Neurologopedii oferują słuchaczom zdobycie nowej, poszukiwanej na rynku usług logopedycznych specjalizacji zawodowej. Mają na celu zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu zaburzeń mowy mających związek uszkodzeniem mózgu i dysfunkcjami neurologicznych. Proponujemy teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (oun) w tym, z dziećmi z tak zwanym obciążonym okresem prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym, z zespołami genetycznymi, z zaburzeniami neuromotorycznymi, jąkaniem. Proponujemy także teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy takimi, jak afazja czy dyzartria, z pacjentami po laryngektomii, strumektomii oraz innymi pacjentami wymagającymi rehabilitacji głosu.
Studia Neurologopedyczne zawierają bloki tematyczne mające na celu rozdzielenie tematyki neurologopedii pacjenta dorosłego i neurologopedii dziecięcej. Bloki tematyczne ujęte zostały w cztery moduły: neurologopedyczny, medyczny, neuropsychologiczny oraz naukowy. Pionierskim rozwiązaniem jest wprowadzenie do programu studiów zajęć dotyczących terapii neurologopedycznej pacjentów po laryngektomii, strumektomii, z zaburzeniami połykania. Nowatorskim rozwiązaniem jest również wprowadzenie zajęć dotyczących metodologii pisania prac naukowych, zajęć praktycznych ze statystki oraz wprowadzenie przedmiotu dotyczącego aspektów prawnych zawodu neurologopedy.
Do programu studiów wprowadziliśmy również elementy surdologopedii oraz techniki pracy głosem dla osób potrzebujących rehabilitacji głosu.
Aby osiągnąć wyżej wymienione cele proponujemy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną opartą także o staże naukowe gdzie zapewniamy słuchaczom dostęp do placówek medycznych, w których mogą spotkać wiele trudnych i złożonych przypadków zaburzeń mowy o etiologii neurogennej.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów wyższych II stopnia (lub jednolitych magisterskich) posiadający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy.
Celem kształcenia studentów będzie przygotowanie logopedów do samodzielnej pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej w zawodzie neurologopedy.

Wyróżniki

Kompetencje studenta uzyskane na studiach:

 • Samodzielna możliwość pracy diagnostycznej i terapeutycznej w zawodzie neurologopedy, planowanie i realizacja długofalowej i krótkofalowej rehabilitacji neurologopedycznej.
 • Możliwość rozwoju dalszej ścieżki zawodowej poprzez specjalizację neurologopedyczną.
 • Umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych.
 • Umiejętność współpracy klinicznej w zespołach interdyscyplinarnych.

Czas trwania

Trzy semestry.

Warunki zaliczenia

 • 80% udokumentowanych obecności,
 • zaliczenie na ocenę przedmiotów zgodnie z programem studiów,
 • obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Program obejmuje 320 godzin zajęć dydaktycznych (3 semestry), realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

 • Neuroanatomiczne podstawy zaburzeń poznawczych z uwzględnieniem komunikacji językowej i zaburzeń mowy.
 • Podstawy zaburzeń neurologicznych w neurologopedii.
 • Medyczne podstawy pomocy neurologopedycznej.
 • Kompleksowe podejście do chorego z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej w warunkach Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.
 • Neurologopedyczny aspekt diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej o typie afazji u pacjentów dorosłych z uszkodzeniem OUN.
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zburzeń mowy o typie dyzartrii.
 • Neurologopedyczny aspekt terapii pacjentów po laryngektomii.
 • Neurologopedyczny aspekt zaburzeń mowy i komunikacji językowej u osób z wadami genetycznymi oraz MPD.
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna w neonatologii i pediatrii.
 • Wczesna interwencja logopedyczna w zaburzeniach rozwoju.
 • Zaburzenia płynności mowy.
 • Podstawy terapii mowy u chorych z zburzeniami słuchu.
 • Zaburzenia mowy u osób ze spektrum autyzmu.
 • Zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych z diagnozą ze spektrum autyzmu w praktyce neurologopedycznej.
 • Podstawy emisji i rehabilitacja głosu.
 • Neurotechnologie w terapii logopedycznej.
 • Neuropsychologiczny aspekt diagnozy i terapii zaburzeń poznawczych u pacjentów dorosłych z dysfunkcją OUN.
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna u pacjentów z zaburzeniami dementywnymi.
 • Metodologia pisania prac naukowych.
 • Statystyka dla neurologopedów.
 • Prawne i etyczne podstawy zawodu neurologopedy.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019 (2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat 470 zł
2 raty 2250 zł
1 rata 4400 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
470 zł**
2 raty*
2250 zł*
1 rata 2200 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7050 zł (łącznie 15 rat po 470 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 6750 zł (łącznie 3 raty po 2250 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 6600 zł (4400 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2200 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]