hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Oferta kierowana jest do absolwentów różnych kierunków między innymi: psychologii, socjologii, filozofii, informatyki, projektowania graficznego, zarządzania.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience
Psychologia Projektowania

 • Rekrutacja trwa

O studiach

prezentacja ux psychologia page 005

"User Experience — projektowanie wrażeń — w ciągu zaledwie kilku lat przebyło daleką drogę od modnego terminu do dynamicznie rozwijającej się branży, w obrębie której już dziś istnieje kilka różnych specjalności. Rynek poszukuje kompetentnych projektantów, których praktyczne umiejętności oparte są na solidnym fundamencie wiedzy, a świadomość wszystkich kontekstów projektowania pozwala zrozumieć i obsługiwać realne potrzeby użytkowników. Kształcenie takich właśnie specjalistów było ideą, jaka przyświecała nam przy formułowaniu programu naszych studiów".

Kordian USERKordian Piotr Klecha
Współkierownik kierunku

Adresaci

Studia podyplomowe "User Experience: Psychologia Projektowania" kierowane są do osób mających kontakt z szeroko pojętym wytwarzaniem produktów i usług cyfrowych. Studia przeznaczone są także dla osób, które pragną wykonywać zawód analityka, badacza lub projektanta interfejsów, interakcji i wrażeń użytkowników. Oferta kierowana jest do absolwentów różnych kierunków między innymi: psychologii, socjologii, filozofii, informatyki, projektowania graficznego, zarządzania.

Cel

Studia dotyczą dziedziny zajmującej się projektowaniem doświadczeń użytkowników korzystających z produktów lub urządzeń. Rosnąca popularność UX związana jest z powiększającym się rynkiem produktów i usług cyfrowych i ze wzrostem świadomości znaczenia odczuć użytkowników produktów. Absolwenci będą dysponowali praktycznymi umiejętnościami projektowania interfejsów ufundowanymi na wiedzy z zakresu pokrewnych z projektowaniem obszarów psychologii i ergonomii.

Dlaczego warto

 • wieloaspektowe spojrzenie na tematykę użyteczności: poza wiedzą i umiejętnościami z zakresu projektowania, słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii poznawczej, psychologii społecznej, psychologii twórczości, marketingu i metodologii badań user experience;
 • zespół prowadzących to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym zarówno w dużych firmach, jak i własnych projektach — w inspirujący sposób przekazują więc dobrze sprawdzoną wiedzę;
 • dbamy o wprowadzenie studentów do branży, informowanie o spotkaniach i konferencjach, dobór najlepszych książek w uczelnianej bibliotece, zapewnienie licencji na profesjonalne oprogramowanie;
 • studenci mają możliwość nawiązania ścisłego kontaktu ze środowiskiem specjalistów user experience i wymiany poglądów z ekspertami w tej dziedzinie; realizacja ciekawego projektu dyplomowego w formule mentoringu.

Liczba miejsc

24

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie składa się efekt własnej pracy projektowej oraz aktywna obecność na zajęciach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów. Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela, po około 8 godzin lekcyjnych, co pozwala zmieścić się w 13 zjazdach organizowanych zazwyczaj co trzy tygodnie).

Tematyka zajęć obejmuje:

 • wprowadzenie do projektowania user experience

Opowieść o narzędziach wykorzystywanych przez człowieka, ich ewolucji i zmieniających się oczekiwaniach, jakie względem nich żywimy; o tym, jak działa automat do kawy, czym jest pareidolia, jaki jest sens user centered design i dlaczego "to zależy" jest najlepszą odpowiedzią na większość pytań.

 • analizę i badania użyteczności

Cykl zajęć dotyczących narzędzi i metod pozwalających na analizowanie użyteczności i badanie zachowania użytkowników oraz wyciągania poprawnych wniosków z pozyskanej w ten sposób wiedzy.

 • metody projektowania user experience

Przegląd metod i technik, pozwalających na projektowanie wrażeń, od pozyskiwania wiedzy i przygotowywania briefu, przez tworzenie person i scenariuszy użycia, po szkice i makiety na papierze. Zajęcia realizowane w formule warsztatowej, z naciskiem na zdobywanie realnych umiejętności i doświadczenia.

 • narzędzia wspomagające projektowanie

Zajęcia poświęcone oprogramowaniu wspomagającemu pracę projektanta, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia makiet w programie Axure.

 • projektowanie user experience w praktyce

Seminarium poświęcone praktycznym zagadnieniom związanym z projektowaniem wrażeń.

 • projektowanie dla urządzeń mobilnych

Wykłady dotyczące zagadnień związanych z projektowaniem dla urządzeń mobilnych oraz multi-device.

 • kontekst projektowania

Zajęcia prezentujące szeroki kontekst pracy projektanta i przygotowujące do współpracy ze specjalistami innych dziedzin w realnym środowisku wytwórczym.

 • twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów

Kreatywność i innowacyjność to kompetencje, które psychologia potrafi skutecznie rozwijać. W ramach treningu twórczego myślenia studenci rozwijają swój twórczy potencjał, a w ramach zajęć z prowadzenia sesji kreatywnych poznają techniki i narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów projektowych.

 • psychologię społeczną

Wykłady pokazujące, jak ludzie komunikują się między sobą i jak możemy skutecznie wpływać na innych. Słuchacze dowiedzą się, jakie mechanizmy determinują to, że stajemy się bardziej lub mniej ulegli, oraz jak narzędzia wywierania wpływu mogą być wykorzystywane w praktyce. Prowadzący zdemaskuje naszą tendencyjność w spostrzeganiu świata, wynikającą z posiadanych przez ludzi motywów społecznych.

 • psychologię poznawczą

Podczas zajęć z psychologii społecznej zaprezentujemy działanie umysłu w kontekście interakcji zarówno z urządzeniem, jak i innym człowiekiem czy pasywnym środowiskiem. Prowadzący omówią, jak spostrzegamy rzeczywistość, na co zwracamy uwagę, co zapamiętujemy i jak myślimy. Zaprezentują też współczesne metody badania umysłu, skupiając się szczególnie narzędziach potencjalnie przydatnych w projektowaniu interakcji.

 • marketing

Wprowadzenie do marketingu, pozwalające na zdobycie kluczowej wiedzy na temat strategii i taktyki działań marketingowych. Podczas zajęć będzie można zmierzyć się z briefem produktowym i zastanowić, w czym praca projektanta interakcji zaspokaja biznesowe potrzeby zleceniodawcy.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 840 zł
2 raty 4075 zł
1 rata 7900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]