hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z nauczaniem języka angielskiego, zarówno w systemie oświaty publicznej, niepublicznej, jak i prywatnym szkolnictwie językowym.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podyplomowe studia z zakresu dydaktyki języka angielskiego
– kurs kwalifikacyjno-metodyczny

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Uniwersytet SWPS ma ugruntowaną renomę: słynie ze świetnej kadry, która gwarantuje najwyższą jakość kształcenia. Dlatego projektując nasze studia podyplomowe, zaprosiliśmy do współpracy najlepszych. Są wśród nich wybitni dydaktycy języka angielskiego i zarazem autorzy wielu ważnych publikacji z tej dziedziny, specjaliści z ogromną praktyką oświatową i terapeutyczną, świetni psychologowie i pedagodzy, wysokiej klasy eksperci w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy też stosowania innowacyjnych metod nauczania. Stworzyliśmy bogaty program zajęć, który obejmuje zagadnienia psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, ale nie pomija też wiedzy z zakresu historii i kultury języka, emisji głosu czy też zastosowania nowych technologii. Program uwzględnia najnowsze trendy w zakresie językoznawstwa stosowanego, psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki oraz kładzie duży nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu. W konsekwencji nasi absolwenci nie tylko zdobędą niezbędne uprawnienia, dzięki którym będą mogli uczyć w szkole na dowolnym etapie edukacyjnym (pod warunkiem osiągnięcia wymaganego poziomu językowego), ale także szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności metodyczne, które pozwolą im dobrze wykonywać swoją pracę."

K Bogdanowiczdr Katarzyna Maria Bogdanowicz
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Z definicji studia podyplomowe służą podnoszeniu kwalifikacji poprzez pogłębienie wiedzy wyniesionej z edukacji na poziomie licencjackim lub magisterskim lub zdobycie nowych kompetencji w zakresie innego kierunku niż dotychczasowe wykształcenie. Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie absolwentom różnych wyższych uczelni i kierunków studiów podnoszenia kwalifikacji oraz rozwinięcia zainteresowań. Dlatego adresaci przedstawionych tu studiów podyplomowych muszą być absolwentami wyższej uczelni.

Aby uzyskać pełne uprawnienia do nauczania języka angielskiego w systemie szkolnictwa państwowego nauczyciel języka angielskiego musi jednocześnie spełnić trzy warunki, a mianowicie posiadać:

1. kwalifikacje psychologicznopedagogiczne do pracy w charakterze nauczyciela;
2. kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego;
3. świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

W odniesieniu do wymienionych powyżej zasad na „Podyplomowe studia z zakresu dydaktyki języka angielskiego – kurs kwalifikacyjno-metodyczny” będą przyjmowani absolwenci następujących studiów licencjackich lub magisterskich:

1. o specjalności innej niż filologia angielska, zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów, legitymujący się poświadczeniem co najmniej następujących kwalifikacji językowych wymaganych prawem:

 • Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C,
 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt – 7,0 pkt,
 • Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL) – wersja iBT – z wynikiem całkowitym min. 87 pkt, wersja CBT – min. 213pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej: TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego: TSE, wersja PBT – min. 550 pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej: TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego: TSE,
 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 – poziom „Expert”, łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 – poziom „Expert”;

2. o specjalności innej niż filologia angielska nieposiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, a zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów, pod warunkiem samodzielnego uzyskania poświadczenia wymaganych prawem kwalifikacji językowych określonych w punkcie 1 powyżej;

3. o specjalności innej niż filologia angielska nieposiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, zainteresowani uzyskaniem wiedzy i umiejętności pedagogiczno-metodycznych nauczania języka angielskiego, nieplanujący nauczania w systemie oświaty;

4. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) nieposiadający uprawnień do nauczania (np. absolwenci specjalizacji biznesowej, translatorycznej czy kulturoznawczej), zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania języka angielskiego;

5. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) posiadający pełne uprawnienia do nauczania, a zainteresowani podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii, emisji głosu i technologii informacyjnej w nauczaniu.

Cel

Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego, przekazanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, nauka praktycznych umiejętności powiązanych z wymienionymi przedmiotami, a także rozwinięcie takich zdolności jak umiejętność: obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

Czas trwania

Trzy semestry.

Wyróżniki

Nasze studia podyplomowe wyróżnia starannie przygotowany i niezwykle bogaty program zajęć, który uwzględnia najnowsze trendy w nauczaniu. Kładziemy duży nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu. Dlatego praktyki w szkole i przedszkolu będą oparte na ścisłej współpracy opiekunów praktyk (nauczycieli) i wykładowców z Uniwersytetu SWPS.
Ukończenie studiów podyplomowych w połączeniu z adekwatnym certyfikatem językowym daje uprawnienia pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Warunki zaliczenia

 • zaliczenie wszystkich zajęć,
 • obecność na zajęciach w wymiarze 80%,
 • zaliczenie praktyk i projektu końcowego.

Na ocenę końcową składa się średnia ocen ze wszystkich zajęć i projektu końcowego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 330 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (prowadzonych w języku polskim lub angielskim) oraz 150 godzin praktyk.

Program studiów podyplomowych realizuje wytyczne określone w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Diagnoza nauczycielska
 • Pozadydaktyczne obowiązki nauczyciela w szkole i przedszkolu
 • Psychologia rozwojowa
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Nauczyciel i uczeń – istoty społeczne (wybrane zagadnienia z psychologii społecznej)
 • Psychologia procesu uczenia się
 • Emocje i motywacja w procesach regulacji zachowania
 • Efektywna komunikacja, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego
 • Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
 • Indywidualizacja w nauczaniu języka angielskiego
 • Classroom management (Kierowanie procesem dydaktycznym)
 • Assessment and testing (Ocenianie i testowanie)
 • Methods and Approaches in Language Teaching (Metody i podejścia w nauczaniu języka)
 • Teaching young learners - pre-school (Dydaktyka języka angielskiego w pracy z uczniem w wieku przedszkolnym)
 • The Good Start Method for English (GSM) - nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu
 • Teaching young learners – early years (Dydaktyka języka angielskiego w pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym)
 • Teaching English to older primary school students (Dydaktyka języka angielskiego w pracy ze starszym uczniem ze szkoły podstawowej)
 • Teaching English at secondary level (Dydaktyka języka angielskiego w pracy z uczniem w wieku licealnym)
 • Teaching English to adults (Dydaktyka języka angielskiego w pracy z osobą dorosłą)
 • Songs Chants and Games in English Teaching (Piosenki, rymowanki i gry w nauczaniu języka angielskiego)
 • Drama
 • Teaching the four language skills and skills integration (Nauczanie czterech sprawności językowych i ich integracji)
 • Teaching vocabulary (Nauczanie słownictwa)
 • Teaching pronunciation (Nauczanie wymowy)
 • Teaching grammar with elements of pedagogical grammar (Nauczanie gramatyki z elementami gramatyki pedagogicznej)
 • Content and Language Integrated Learning (Integracja międzyprzedmiotowa)
 • Developing intercultural competences (Rozwijanie kompetencji międzykulturowych)
 • Lesson observation and feedback (Obserwacja lekcji i przekazywanie informacji zwrotnej)
 • Lesson planning and syllabus design (Planowanie lekcji i sylabusa)
 • ICT in education (Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu)
 • Voice Emission (Emisja głosu)
 • Elements of Culture of English-speaking Countries (Elementy kultury krajów anglojęzycznych)
 • Elements of History of English-speaking Countries (Elementy historii krajów anglojęzycznych)
 • Indywidualny projekt dydaktyczny

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy wstępnej oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019 (2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat 490 zł
2 raty 2350 zł
1 rata 4600 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
490 zł**
2 raty*
2350 zł*
1 rata 2300 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7350 zł (łącznie 15 rat po 490 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7050 zł (łącznie 3 raty po 2350 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 6900 zł (4600 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2300 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2019 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2019 roku do 05 lutego 2020 roku włącznie

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]