hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w działach HR lub w specjalistycznych firmach doradczych.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Specjalista ds. HR

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Zarządzanie zasobami ludzkimi to młoda i dynamicznie rozwijająca się dziedzina, ściśle związana z nowocześnie rozumianym zarządzaniem. Praca w HR to praca dla osób ambitnych, poszukujących wyzwań i możliwości zawodowej samorealizacji."

Suchar małedr Marek Suchar
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia są adresowane do osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w działach HR lub w specjalistycznych firmach doradczych.

Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz stworzenie im szansy zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych, potrzebnych do pracy w charakterze specjalisty d/s HR. Część zajęć poświęcona będzie rozwijaniu osobistych umiejętności w zakresie współpracy, komunikacji oraz kierowania zespołami.
Udział w studium ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy i praktycznych, a także osobistych umiejętności, pozwalających na samodzielne koordynowanie projektów rekrutacyjnych, oceny pracownicze, planowanie rozwoju pracowników, organizację szkoleń oraz na współpracy z menedżerami liniowymi oraz kadrą menedżerską we wdrażaniu procesów HR-owych w firmie.

Ilość miejsc

24

Wyróżniki

Oferowany w ramach studium program jest wyjątkowy, gdyż oprócz zagadnień wchodzących w skład kanonu wiedzy i praktyki ZZL:

 • zawiera również rozbudowany blok zajęć poświęconych rozwijaniu osobistych umiejętności związanych z ZZL (prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i oceniających, techniki negocjacji i mediacji, umiejętności związane z kierowaniem),
 • obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania i najbardziej aktualne tematy z zakresu ZZL, m.in.:
  • employer branding,
  • coaching,
  • zarządzanie kompetencjam,
  • model HR Biznes Partnera,
  • zarządzanie wiekiem,
  • kontroling personalny.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie zespołowego projektu badawczego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS przewidziane ustawą.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, wykładów oraz interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Godzina akademicka zajęć to 45 min.

Szczegółowa tematyka zajęć:

A. Zajęcia seminaryjno- warsztatowe:

 • Organizacja i funkcjonowanie działu HR.
 • Rekrutacja i selekcja.
 • Systemy wynagrodzeń.
 • Motywowanie i systemy ocen okresowych.
 • Zarządzanie kompetencjami.
 • Audyt menedżerski.
 • Zarządzanie karierą.
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń.
 • Prawne i etyczne podstawy działalności personalnej.
 • Strategie personalne.
 • Outplacement.
 • Employer branding.
 • Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji.
 • Model HR Biznes Partnera.
 • Zarządzanie wiekiem.
 • Kontroling personalny.

B. Zajęcia warsztatowo- treningowe:

 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Rozmowa oceniająca.
 • Techniki mediacji.
 • Gra negocjacyjna.
 • Trening umiejętności kierowania zespołem zadaniowym.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 560 zł
2 raty 2675 zł
1 rata 5100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]