hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menadżerów oraz przedsiębiorców.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia przywództwa

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anna Strużyńska-Kujałowicz.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania i przywództwa z perspektywy psychologicznej oraz ukazanie jej praktycznego zastosowania w zróżnicowanych obszarach funkcjonowania menadżera. Komplementarnym efektem uczestnictwa w zajęciach będzie kształtowanie i doskonalenie kluczowych postaw i kompetencji przywódczych, niezbędnych do efektywnego wykorzystania potencjału własnego oraz innych członków organizacji. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności posługiwania się narzędziami wspomagającymi działania osób kierujących zespołami oraz technikami pozwalającymi z powodzeniem podejmować wyzwania stojące przed kadrą menadżerską. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców o uznanym światowym dorobku naukowym, najwyższej klasy specjalistów, praktyków oraz trenerów mających bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla kadry zarządzającej.

Adresaci

Studia podyplomowe "Psychologia przywództwa" kierowane są do menadżerów oraz przedsiębiorców, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje przywódcze i poszerzać wiedzę z zakresu psychologii biznesu oraz technik wpływu społecznego, uzyskując dostęp do najnowszych osiągnięć nauki w tym obszarze. Adresatami są osoby zainteresowane rozwojem, a także ewaluacją swojego potencjału przywódczego, otwarte na nowe podejścia do praktyki zarządzania, a także ciekawe metod i narzędzi, jakie stosują inni liderzy.

Czas trwania

Dwa semestry.

Podstawa zaliczenia końcowego

 1. Uczestnictwo w minimum 80% zajęć
 2. Egzamin końcowy

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w trakcie dwóch semestrów w systemie jednego lub dwóch zjazdów w miesiącu. Wykłady prowadzone są w sposób interaktywny i stymulujący procesy twórcze u uczestników. Większość zajęć ma formę warsztatów, treningów, dyskusji oraz ćwiczeń, zbudowanych w oparciu o metodę harwardzką i case study.

Program składa się z dwóch bloków:
Psychologia w zarządzaniu i przywództwie,
Kompetencje przywódcze.

 • Psychologia w pracy i kierowaniu organizacją
 • Psychologia motywacji w zarządzaniu
 • Postrzeganie siebie i innych
 • Psychologia wpływu społecznego
 • Psychologia marketingu politycznego
 • Psychologia zachowań ekonomicznych w kontekście zarządzania
 • Psychologia władzy
 • "JA LIDER" czyli autoanaliza zdolności i kompetencji przywódczych
 • Leadership Coaching
 • Wizerunek lidera w polityce i biznesie
 • Procesy grupowe a kierowanie zespołami
 • Rola przywódcy w zarządzaniu konfliktem: trening mediacji i negocjacji
 • Komunikacja interpersonalna i perswazja
 • Trening wystąpień publicznych
 • Trening twórczego myślenia i działania
 • Inteligencja emocjonalna i społeczna
 • Trening asertywności i autoprezentacji
 • Warsztat radzenie sobie ze stresem w aspekcie poznawczym i somatycznym
 • Przywództwo w erze permanentnej zmiany - perspektywa praktyka

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

...

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 650 zł
2 raty 3125 zł
1 rata 6000 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]