hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników kadr, menedżerów różnego szczebla, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Audyt psychologiczny
i zarządzanie zmianą

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Interdyscyplinarność i kompleksowe podejście sprawiają, że studia stanowią dobrą alternatywę dla specjalistów HR chcących wspierać biznes w rozwoju i procesie przechodzenia przez zmiany. Dynamika rynku pracy pociągająca za sobą konieczność zmiany w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi, nieustannego doskonalenia się oraz rozwoju organizacji pociągają za sobą zmiany stanowiące wyzwanie dla organizacji oraz funkcjonujących w nich działów HR. Działów, których znaczenie i zakres wpływu uległy również znaczącym przemianom. Dzisiejszy specjalista HR to przede wszystkim partner i doradca strategiczny dla biznesu, inicjator zmian, menedżer projektów i wdrożeniowiec. Rola specjalisty HR wychodzi znacząco ponad dotychczasowe oczekiwania i przyjęty kanon kompetencji. Studia z zakresu "Audytu psychologicznego i zarządzania zmianą" czerpią z wiedzy i osiągnięć dyscyplin takich jak psychologia, zarządzanie czy edukacja oraz bogatych doświadczeń praktyków, wychodząc naprzeciw nowej roli specjalistów HR."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Marta Mosiejkonsp 883dr Marta Mosiejko
Kierownik merytoryczny kierunku

ADRESACI

Adresatami studiów podyplomowych są specjaliści pracujący w obszarze Human Resources. Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów, osób zainteresowanych szeroko rozumianym obszarem HR oraz posiadających w nim doświadczenie. Oferta studiów została skonstruowana w taki sposób, aby poprzez różnorodne formy przekazu takie jak mini-wykład, dyskusja, praca grupowa, warsztat czy symulacja przećwiczyć i wypracować umiejętności oraz poznać narzędzia wspierające implementację zmian w organizacjach. Istotnym aspektem studiów jest zapewnienie studentom możliwości czerpania z wzajemnych doświadczeń, wymiany wiedzy, przepracowania realnych przypadków biznesowych będących wyzwaniami dla uczestników oraz zbudowania sieci wsparcia (tzw. social network).

Cel

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pozwalających specjalistom HR spełniać oczekiwania biznesu. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym obszarem HR, zarządzaniem, prowadzeniem projektów oraz komunikacją. Kompleksowość w ujęciu i podejściu do zagadnienia sprawia, że Absolwenci będą posiadali szereg praktycznych umiejętności, takich jak identyfikowanie potrzeby zmiany w organizacji, realizacja audytu psychologicznego, zarządzanie projektami HR, projektowanie procesu uczenia się oraz skutecznej funkcji personalnej a także budowania efektywnej komunikacji wspierającej wdrażane rozwiązania.

Zasadniczym celem studiów jest wykształcenie samodzielnych specjalistów wyposażonych zarówno w praktyczną jak i teoretyczną wiedzę umożliwiającą skuteczne działanie w środowisku biznesowym. Cel ten realizowany jest poprzez zaplanowane w ramach studiów różnorodne, interdyscyplinarne zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków w danej dyscyplinie. W ramach kursu przeplatają się zagadnienia związane z psychologią, socjologią i edukacją, prowadzeniem projektów oraz zarządzaniem pozwalając w ten sposób bardziej globalnie spojrzeć na zagadnienie zmian w organizacji oraz przygotować się do ich wdrażania w sposób kompleksowy. Powyższe zajęcia stanowić będą nie tylko przestrzeń do rozwoju w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, ale również wyposażą słuchaczy w wiedzę niezbędną do realizacji wdrożeń i przygotują do pełnienia funkcji strategicznej, realizowanej najczęściej przez konsultantów firm doradczych. Udział w studiach wzbogaci warsztat praktyków HR oraz wyposaży ich w unikalne i praktyczne umiejętności.

Wyróżniki

Poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych absolwenci po uzyskaniu zaliczenia kursu psychometrii oraz warszataów HR - BIP/WERK otrzymają Certyfikat Pracowni Testów Psychologicznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikat uprawnia do przeprowadzania badań wybranymi testami psychologicznymi (kategoryzacja PTP: B1 oraz B2), interpretacji uzyskanych wyników, a także zakupu narzędzi psychometrycznych w księgarni PTP.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji wdrożenia wybranej zmiany na gruncie biznesowym z uwzględnieniem: analizy, diagnozy organizacji, komunikacji, wszystkich etapów wdrożenia oraz opisem sfery oddziaływania społecznego.
Ocena końcowa będzie uwzględniała uzyskaną ocenę z prezentacji oraz średnią ocen cząstkowych uzyskanych z zajęć w ramach studiów podyplomowych.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Program obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

 • Analiza funkcji personalnej w organizacji - audyt psychologiczny.
 • Metody i narzędzia w ocenie bieżącej sytuacji oraz potencjału organizacji.
 • Warsztat audytora. Jak pytać aby się dowiedzieć.
 • Psychometria dla osób nie będących psychologami.
 • Warsztat HR - BIP - Badanie osobowości w kontekście zawodowym.
 • Warsztat HR - WERK - Style kierowania w organizacji.
 • Psychologia zmiany w organizacji.
 • Zmiana jako integralny element rozwoju organizacji.
 • Ludzie i narzędzia w procesie zmian.
 • Przywództwo w zmianie.
 • Kultura organizacji.
 • Zachowania organizacyjne i relacje społeczne w sytuacji zmiany.
 • Komunikacja w zmianie i komunikacja wspierająca zmiany.
 • Zarządzanie projektami HR w biznesie.
 • Rola HR w projektowaniu i wdrażaniu zmian w organizacji.
 • Projektowanie procesu uczenia się w organizacji.
 • HR Bussiness Partner - ewolucja funkcji HR i jej miejsce we współczesnych organizacjach.
 • Zmiany w otoczeniu biznesowym i na rynku pracy a współczesne organizacje

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 630 zł
2 raty 3025 zł
1 rata 5800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]