hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów.

Kontakt

Rzeszów, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

  • Start rekrutacji na nowy rok akademicki: 25 kwietnia 2018 roku

O studiach

Kierunek dostępny także w Katowicach.

O studiach

Z uwagi na rosnącą zapadalność na zaburzenia odżywiania takie jak jadłowstręt psychiczny, bulimia czy ortoreksja oraz z powodu narastającego problemu nadwagi i otyłości w naszym społeczeństwie istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w stosunkowo młodej dziedzinie jaką jest psychodietetyka.
Proponowane studia stanowią odpowiedź na powyższe zapotrzebowanie zapewniając kompleksowe i rzetelne przygotowanie specjalistów z tego zakresu.
Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i dietoterapii. Zaznajomią się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi interakcji między lekami a żywnością, relacji pomiędzy jedzeniem a emocjami, a także metodami leczenia otyłości. Poznają podstawy prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.
Dzięki zajęciom warsztatowym nabędą praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia programów edukacji żywieniowej i profilaktyki żywienia. Poznają metody i techniki pracy z osobami przejawiającymi różny poziom aktywności fizycznej, a także doświadczającymi trudności w kontrolowaniu jedzenia lub zmianie zachowań i nawyków żywieniowych.
Dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z pacjentem i udzielić mu pomocy psychologicznej. Nauczą się elementarnych technik poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w pracy z osobami z różnymi nawykami żywieniowymi oraz przejawiającymi zaburzenia odżywiania.
Interdyscyplinarny program studiów (bloki tematyczne z obszaru medycyny, dietetyki, psychologii i kultury fizycznej) daje szansę na rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych oraz możliwość wykorzystania ich w pracy własnej, a także ze specjalistami z innych dziedzin.
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów będą pomocne zarówno w prowadzeniu praktyki prywatnej, jak i pracy w placówkach opieki zdrowotnej.

Adresaci

Studia podyplomowe adresowane są do psychologów, dietetyków, technologów żywności i żywienia człowieka, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, absolwentów studiów wyższych w obszarze nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz o kulturze fizycznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i rozwojem umiejętności w zakresie pracy w obszarze psychodietetyki.

Cel

Interdyscyplinarny program studiów daje słuchaczom możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat:
- wpływu wyborów żywieniowych i stylu jedzenia na (nie)prawidłowe zachowania zdrowotne;
- podstawowych celów działania w obszarze ochrony zdrowia publicznego;
- fizjologii wysiłku fizycznego;
- health literacy (szeroko pojętej świadomości zdrowotnej człowieka);
- aplikacji służących profilaktyce zdrowia, monitorowaniu parametrów zdrowotnych (e-Health i m-Health);
- wskazań do stosowania suplementów diety;
- etiopatogenezy zaburzeń odżywiania i otyłości oraz specyfiki funkcjonowania osób z zachowaniami ortorektycznymi;
- psychologicznych aspektów głodu i sytości a także determinantów wyborów żywieniowych;
- chorób dietozależnych;
- metod pracy w zakresie żywienia różnych grup (np. dzieci, kobiet w ciąży, sportowców) oraz pacjentów (np. choroby układu krążenia, układu pokarmowego, cukrzyca);
- różnorodnych programów leczenia otyłości (m.in. The PEACH™ program, The IDEFICS study);
- regulacji prawnych zawodu dietetyka w Polsce i Europie oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Dietetyka.

Pozwala także na opanowanie umiejętności dotyczących:
- wykorzystania metod psychologicznych w pracy w obszarze psychodietetyki;
- skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia;
- interdyscyplinarnego ujęcia (medycznego, dietetycznego i psychologicznego) otyłości i sposobów jej leczenia;
- kompetencji komunikacyjnych w pracy z pacjentem (zastosowania odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w zależności od sytuacji klinicznej i psychologicznej pacjenta);
- przygotowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie żywienia;
- zaproponowania formy treningu dla pacjenta/klienta;
- zastosowania interwencji psychodietetycznych w pracy z osobami odchudzającymi się;
- doboru odpowiednich technik i narzędzi dialogu motywującego w pracy nad zmianą nawyków żywieniowych;
- zastosowania wybranych technik poznawczych i/lub behawioralnych adekwatnie do potrzeb pacjenta/klienta

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów poza obecnością na zajęciach jest praca pisemna obejmująca problematykę z zakresu podstaw dietetyki, poradnictwa dietetycznego, chorób dietozależnych oraz interwencji dietetycznych stosowanych w leczeniu otyłości oraz dwa pisemne, semestralne testy wiedzy.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program studiów obejmuje 215 godzin dydaktycznych z przewagą zajęć warsztatowych. W ramach programu realizowane są następujące bloki i tematy zajęć.

BLOK ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

● Wprowadzenie do nauki o żywieniu
● Biologiczne podstawy żywienia człowieka
● Żywienie wybranych grup
● Żywienie w wybranych chorobach

BLOK DIETETYKA

● Podstawy dietetyki
● Suplementy diety
● Poradnictwo dietetyczne

BLOK DIETO-PROFILAKTYKA I DIETOTERAPIA

● Dietoprofilaktyka i dietoterapia
● Choroby dietozależne

BLOK ZDROWIE PUBLICZNE

● Wprowadzenie do zdrowia publicznego
● Promocja zdrowia
● Health literacy
● E-health i m-health

BLOK EDUKACJA ŻYWIENIOWA

● Edukacja żywieniowa i zdrowotna
● Gerontologia - edukacja żywieniowa osób starszych

BLOK PREWENCJA I PROFILAKTYKA ŻYWIENIA

● Profilaktyka żywienia
● Tworzenie programów edukacji żywieniowej

BLOK POSTĘPOWANIE MEDYCZNE - ZASTOSOWANIE LEKÓW

● Farmakognozja i farmakoterapia
● Interakcje leków z żywnością

BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

● Aktywność fizyczna w rozwoju człowieka i zachowaniu zdrowia
● Metody i techniki aktywności fizycznej w wybranych grupach

BLOK PSYCHOLOGIA JEDZENIA

● Psychologia odchudzania
● Modele wyborów żywieniowych
● Nawyki żywieniowe i ich zmiana

BLOK JEDZENIE I EMOCJE

● Jedzenie a regulacja emocji

BLOK PATOLOGIA JEDZENIA

● Prototypowe zaburzenia odżywiania: charakterystyka
● Zaburzenie z napadami objadania się: obraz kliniczny i metody pracy
● Ortoreksja psychiczna - nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu

BLOK OTYŁOŚĆ I JEJ LECZENIE

● Psychologiczny aspekt otyłości
● Otyłość - interwencje medyczne
● Otyłość - interwencje psychologiczne
● Otyłość - interwencje dietetyczne

BLOK PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY W OBSZARZE PSYCHODIETETYKI

● Metody pracy w zakresie zmiany nawyków żywieniowych
● Metody pracy w zakresie trudności w kontrolowaniu odżywiania

BLOK METODY PRACY W OBSZARZE PSYCHODIETETYKI

● Komunikacja z pacjentem
● Podstawy pomocy psychologicznej
● Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
● Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z różnymi nawykami żywieniowymi
● Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń odżywiania

BLOK PRAWO MEDYCZNE

● Wprowadzenie do prawa medycznego

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

  • Ankieta osobowa
  • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
  • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

  • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
  • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]