hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zajmują się lub chcą w przyszłości zajmować się szeroko pojętym public relations.

Kontakt

Rzeszów, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Public relations – skuteczne zarządzanie komunikacją i relacjami

 • Start rekrutacji na nowy rok akademicki: 25 kwietnia 2018 roku

O studiach

Kierunek dostępny także w Katowicach.

"Praca w obszarze public relations jest pasjonująca i bardzo pożądana na rynku pracy. Wszystkie instytucje, firmy i organizacje pozarządowe potrzebują specjalistów, którzy zajmą się ich komunikacją i promocją. Aby robić to dobrze i skutecznie potrzebna jest wiedza teoretyczna i dużo praktycznych umiejętności. Program studiów Public relations – skuteczne zarządzanie komunikacją i relacjami oraz kadra znakomitych wykładowców – praktyków zapewnia potrzebną do pracy w zawodzie wiedzę i umiejętności. Wybór tych studiów to inwestycja we własny rozwój i karierę zawodową, a także przyjemnie i twórczo spędzony czas. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia”

Buszman
dr Maria Buszman

Kierownik merytoryczny kierunku

O studiach

Kształtowanie sprzyjającego nastawienia, budowanie długotrwałych i wartościowych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, kształtowanie pożądanego wizerunku, poprzez umiejętne i świadome zarządzanie komunikowaniem to wyzwania, stojące przed osobami publicznymi i menadżerami, firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. W każdej firmie, instytucji czy organizacji pozarządowej potrzebne są osoby, które skutecznie i efektywnie zajmą się komunikacją i promocją. Jednak do podjęcia pracy w takich obszarach potrzeba specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, na zdobycie których pozwalają studia podyplomowe Public relations – skuteczne zarządzanie komunikacją i relacjami.
Istotę studiów stanowi przekazanie kompleksowej wiedzy specjalistycznej oraz jej praktyczne przećwiczenie. Zajęcia prowadzić będą praktycy w obszarze PR, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży oraz doświadczeniem dydaktycznym, eksperci w zakresie pracy w obszarze public relations. Studia to gwarancja rozwoju osobistych kompetencji słuchaczy, w ramach treningu kompetencji psychospołecznych i zawodowych. To gwarancja zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji pożądanych i potrzebnych na rynku pracy.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które zajmują się lub chcą w przyszłości zajmować się szeroko pojętym public relations. To studia dla tych, którzy chcą poznać praktyczne aspekty zawodu, a przede wszystkim dla:

•  reprezentantów firm, agencji reklamowych i public relations, instytucji, organizacji pozarządowych i partii politycznych,
•  praktyków PR, którzy chcą usystematyzować i poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji, budowania wizerunku i długotrwałych i wartościowych relacji z otoczeniem,
•  osób, które nie mają doświadczenia w branży public relations, ale chcą nauczyć się komunikować efektywnie i skutecznie, aby podjąć pracę w obszarze public relations.

Cel

Public relations – skuteczne zarządzanie komunikacją i relacjami to studia, które powstały z myślą o kompleksowym kształceniu i przekazywaniu specjalistycznej i praktycznej wiedzy w zakresie PR, komunikacji, budowania wizerunku i relacji z mediami.
Celem studiów jest:

•  przekazanie wiedzy, wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy PR-owca, ale także marketingowca oraz specjalisty odpowiedzialnego za szeroko rozumianą komunikację i promocję w firmie, instytucji czy organizacji pozarządowej,
•  uporządkowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie public relations wśród osób, które pracują już w zawodzie,
•  stworzenie możliwości dla uczestników, tej formy kształcenia, kontaktu z najlepszymi specjalistami z branży PR w Polsce.

Dlaczego warto:

•  Studia zapewniają niezbędną do pracy w zawodach w obszarze promocji i komunikacji wiedzę i umiejętności.
•  Interesujący, rozwijający i praktyczny program studiów.
•  Znakomita kadra wykładowców złożona w 100% z praktyków.
•  Możliwość realizacji własnego praktycznego projektu w ramach studiów, pod okiem eksperta.
• Program studiów obejmuje pakiet przedmiotów stanowiących trening umiejętności i kompetencji psychospołecznych i zawodowych.

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, napisanie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program

Studia obejmują 202 godziny dydaktyczne. Program studiów został tak zaplanowany, że na każdą godzinę zajęć wykładowych przypada minimum jedna godzina pracy warsztatowej. Zajęcia, zarówno te wykładowe jak i warsztatowe będą prowadzone aktywnymi metodami nauczania, takimi jak: wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład aktywny, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywnych, ćwiczenia z wykorzystaniem symulacji i studiów przypadków, rozwiązywanie zadań, indywidualne konsultacje z prowadzącym. Specyfiką studiów jest także trening umiejętności psychospołecznych i zawodowych, który pozwoli na jeszcze efektywniejszą pracę w zawodzie. Wszystko po to, aby osiągnąć jak największą operatywność wiedzy a proces kształcenia na studiów upraktycznić i uatrakcyjnić.
Studia podzielone zostały na pięć modułów: Moduł I to teoretyczne podstawy PR, w skład których wchodzi wiedza z zakresu psychologii, zarządzania, marketingu i podstaw PR. Moduł II to kompleksowy zestaw kursów w obszarze wszystkich elementów działalności PR. Moduł III to kursy, który pozwolą na sprawne praktykowanie zawodu PR. Moduł IV to kursy składające się na trening kompetencji psychospołecznych i zawodowych potrzebnych w zawodzie PR-owca. Moduł V to seminarium dyplomowe, które służyć ma wypracowaniu praktycznego – zawodowego projektu w obszarze PR, który stanie się pracą dyplomową.

Moduł I - Teoretyczne podstawy public relations:

 • Psychologia społeczna
 • Postawy public relations

Moduł II - Elementy działalności public relations:

 • Komunikacja wewnętrzna organizacji
 • Kształtowanie wizerunku osób
 • Internet PR
 • Relacje z mediami
 • Organizacja wydarzeń specjalnych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Sponsoring
 • Relacje inwestorskie
 • Lobbing i public affairs
 • Polityczne public relations
 • Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych

Moduł III - Praktyka realizacji działań public relations:

 • Badania w PR
 • Prawne aspekty PR
 • Strategie i plany PR
 • Zarządzanie projektami
 • Pisanie tekstów PR
 • Komunikacja wizualna
 • Realizacja kampanii PR

Moduł IV - Trening kompetencji psychospołecznych i zawodowych PR-owca:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Wystąpienia publiczne
 • Wizerunek zewnętrzny - stylizacja i wizaż
 • Dykcja i emisja głosu

Moduł V - Seminarium dyplomowe:

 • Seminarium dyplomowe - projekt

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]