hr award color

poligon
Studia

Większość pacjentów potrzebuje wsparcia psychologicznego. Szok emocjonalny, który przeżywamy już na samą wieść o chorobie, blokuje logiczne myślenie i utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji.

prof. dr hab. Teresa Rzepa, psycholog zdrowia

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia zdrowia

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Psychologia zdrowia zajmuje się badaniem zależności pomiędzy czynnikami psychospołecznymi a zdrowiem. Koncentruje się na procesach wspomagających utrzymanie i doskonalenie zdrowia psychicznego i fizycznego. W zakresie tej dziedziny psychologii studenci uczą się o relacjach pomiędzy psyche a somą, oraz analizują to, które czynniki pomagają utrzymać dobre zdrowie i samopoczucie, a które zwiększają ryzyko zachorowań. Poszerzają swoją wiedzę na temat różnych sfer zdrowia człowieka, np. w ramach zajęć z psychodietetyki i psychoseksuologii. Doskonalą umiejętności praktycznej pracy z pacjentami w ramach diagnozy, konsultacji i interwencji kryzysowej.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych profilaktyką zdrowia psychicznego, które chciałyby w przyszłości pracować w zespołach zaangażowanych w proces leczenia, prewencję, interwencję i rehabilitację, oraz w badania kliniczne w ramach opieki zdrowotnej. To atrakcyjny wybór dla osób, które posiadają medyczne doświadczenie zawodowe i pragną poszerzyć swoje kompetencje.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalnych zespołach interdyscyplinarnych zajmujących się opieką nad pacjentami (np. zespoły Szybkiej Ścieżki Onkologicznej powoływane na mocy aktualnych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia), w ośrodkach zdrowia, instytutach badawczych, centrach interwencji kryzysowej, a także w hospicjach i domach opieki społecznej.

Specjalność przygotowuje do tworzenia planów prewencji w systemie opieki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia.

Atuty specjalności

Profesjonalne przygotowanie do zawodu

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie niesienia pomocy osobom zmagającym się z ciężkimi chorobami. W grupach warsztatowych uczą się pracy z pacjentami chorymi somatycznie i psychosomatycznie, a także ich rodzinami.

Nowatorskie metody kształcenia

Odchodzimy od tradycyjnego, akademickiego ujmowania poszczególnych zagadnień. Podczas zajęć studenci szukają rozwiązań dla rzeczywistych problemów i analizują konkretne przypadki, co pozwala na zweryfikowanie zdobywanej wiedzy na poziomie praktycznym.

Duże możliwości na rynku pracy

Psychologia zdrowia to specjalność na styku medycyny, psychoedukacji, diagnostyki, rehabilitacji. Absolwenci mogą pracować zarówno bezpośrednio z pacjentem, jak i w instytucjach zajmujących się promocją zachowań prozdrowotnych.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne iniestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).