hr award color

poligon
Studia

Czy sprawca przestępstwa jest psychopatą? Czy zeznanie domniemanej ofiary przestępstwa jest wiarygodne? Czy dziecko może występować jako świadek w sądzie? To bardzo ważne i trudne pytania, na które odpowiedzi udzieli psycholog sądowy.

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS, psycholog kliniczny, prowadzi badania z zakresu wiarygodności zeznań świadków oraz osobowości psychopatycznej i makiawelicznej

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia sądowa

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Psychologia sądowa analizuje złożone działania człowieka w kontekście wymiaru sprawiedliwości. Bada zjawiska patologii społecznych, zajmuje się terapią zaburzeń osób, które weszły w konflikt z prawem, nakreśla profile sprawców przestępstw. Studenci zgłębiają wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w psychologii sądowej. Nabywają umiejętności wykonywania diagnoz dla potrzeb sądu. Uczą się zasad współpracy zarówno w zespołach diagnostycznych, jak i zespołach prowadzących resocjalizację przestępców.

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych powiązaniem psychologii i prawa. Kandydaci powinni posiadać takie cechy, jak: wysoka odporność na stres, poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania, a także predyspozycje do formułowania niezależnych sądów i umiejętność ich obrony.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci psychologii sądowej znajdują zatrudnienie w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, które działają przy sądach, a także w zakładach karnych, aresztach śledczych, domach poprawczych, izbach dziecka, ośrodkach adopcyjnych, poradniach uzależnień, ośrodkach interwencji kryzysowej.

Atuty specjalności

Interdyscyplinarne i unikatowe kompetencje

Studenci potrafią zdiagnozować czynniki psychologiczne w zachowaniach przestępczych oraz rozpoznać objawy zaburzeń zachowania, psychopatii i osobowości antyspołecznej. Wiedzą, jak przeprowadzać wywiady ze świadkami i ofiarami przestępstw oraz jak stawiać diagnozę w sprawach o seksualne molestowanie dzieci.

Wysokie standardy etyczne i merytoryczne

Kładziemy silny nacisk na etyczne standardy pracy psychologa sądowego, którego orzeczenia mają poważny wpływ na losy badanych osób. Studenci uczą się, jak rozpoznać pseudonaukowe koncepcje i metody oraz jak ich unikać w praktyce zawodowej. Poznają też negatywne konsekwencje błędów diagnostycznych i psychoterapeutycznych oraz efekty łamania zasad profesjonalnego sporządzania diagnoz sądowo-psychologicznych i oddziaływań psychokorekcyjnych.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne iniestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).