hr award color

poligon
Studia

Każdy z nas ma w sobie tajemniczy ogród. Psychologia rozwoju osobistego pomaga otwierać furtkę do rozkwitu osobowości.

mgr Agnieszka Zawadzka, psycholog

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego – coaching

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Kluczowe zagadnienie specjalności to: doradztwo zawodowe i psychospołeczne, metody efektywnego uczenia się, zarządzanie zmianą i rozwojem kariery, w tym rozwiązywanie konfliktów, treningi asertywności, dbanie o dobrostan w pracy, zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne we wspieraniu rozwoju kompetencji oraz profesjonalnym coachingu – zarówno indywidualnym, jak i grupowym.

Studia są skierowane do osób otwartych na innych, które chcą pracować z ludźmi i dla ludzi, wspierać ich w rozwoju osobistym i zawodowym. Ważne cechy zarówno coacha, jak i doradcy zawodowego, to cierpliwość, opanowanie, a także empatia oraz umiejętność słuchania.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w działach human resources oraz komórkach odpowiadających za rozwój organizacji i kompetencji pracowników. Mogą także otworzyć własną działalność gospodarczą i pracować jako coach, doradca czy konsultant.

Atuty specjalności

Warsztaty z profesjonalistami

Studenci uczą się prowadzenia sesji i stosowania efektywnych metod coachingowych: pracy z metaforą, przeformułowaniem przekonań, wizualizacją ciała oraz pracy z nim. Warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów i doradców, pracujących dla międzynarodowych korporacji.

Praktyczne zastosowanie psychologii

Podczas aktywnych form zajęć studenci dowiadują się, jak wspierać ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym, jak pomagać w radzeniu sobie z wyzwaniami, stresem czy wypaleniem zawodowym, w dążeniu do osiągania celów i w zwiększaniu satysfakcji z pracy i życia.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne iniestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).