hr award color

poligon
Studia

Czego potrzebujesz do szczęścia – możliwości rozwoju czy własnego mieszkania? Badamy, jak postrzegasz jakość swojego życia.

prof. dr hab. Anna Zalewska, psycholog

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia ogólna

 • ścieżka na studiach I stopnia
 • specjalność na studiach jednolitych magisterskich
 • specjalność na studiach jednolitych magisterskich dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis ścieżki/specjalności

Program psychologii ogólnej daje studentowi prawo wyboru dowolnych modułów ze ścieżek i specjalności uruchomionych w danym trybie studiów. W ten sposób można konstruować program kształcenia dostosowany do indywidualnych preferencji. Wykładowcy służą pomocą w podejmowaniu decyzji i doborze zajęć.

Studia skierowane są do osób, które mają własne, oryginalne plany zawodowe, są niezależne i wytrwałe w realizacji długoterminowych celów, a także zdolne do samodzielnego integrowania różnych perspektyw i koncepcji występujących w psychologii.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach lub firmach, w których jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności osiągnięte w ramach indywidualnego profilu studiów.

Znajdują zatrudnienie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: zarządzanie, szkolenia, rekrutacja kadr, badania rynku, media, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, oświata i wychowanie, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, mediacje, interwencje środowiskowe i kryzysowe.

Atuty psychologii ogólnej

Szeroki wybór zajęć specjalistycznych

Studenci, którzy wybierają psychologię ogólną, mogą uczęszczać na wszystkie dostępne zajęcia spośród uruchomionych ścieżek i specjalności. Oprócz modułów psychologicznych mają do dyspozycji zajęcia o tematyce dziennikarskiej, filozoficznej i prawniczej. Dzięki temu zdobywają wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin.

Zindywidualizowany program kształcenia

Swobodny dobór zajęć z różnych dziedzin psychologii pozwala na dostosowanie programu kształcenia do własnych zainteresowań i planów zawodowych. Wiedza i umiejętności psychologiczne są przydatne nie tylko w pracy psychologa, lecz także w branżach szkoleniowej, kreatywnej i human resources.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

/div>
Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne iniestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).