hr award color

poligon
Studia

Każde dziecko zmienia się w drodze ku dorosłości, ale w każdym dorosłym pozostaje coś z czasów, gdy był dzieckiem. Psychologia dziecka pomaga w zrozumieniu tych zależności i uczy, jak zrobić z tej wiedzy narzędzie pracy.

dr Konrad Piotrowski, psycholog rozwoju

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w okresie od wczesnego dzieciństwa do zakończenia okresu dorastania oraz praktyczne umiejętności pozwalające na udzielanie dzieciom w różnym wieku specjalistycznego wsparcia i pomocy. Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach z trzech dziedzin: psychologii rozwoju człowieka, psychologii klinicznej oraz psychologii edukacji. Studenci poznają metody pracy warsztatowej z dziećmi i nastolatkami, uczą się podstaw prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców. Dowiadują się, jak rozpoznać przemoc doświadczaną przez dzieci i sobie z nią radzić. Po studiach znają podstawy pracy klinicznej z dzieckiem i nastolatkiem. Mają wiedzę na temat powszechnych problemów psychicznych jakie dotykają dzieci i młodzież oraz znają metody ich leczenia. Potrafią poszerzać wiedzę o dziecku poprzez prowadzenie badań naukowych oraz diagnostycznych.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w szeregu instytucji, których celem jest wspieranie rozwoju dzieci. Pogłębiona wiedza na temat rozwoju dziecka pozwala także podjąć pracę w instytucjach rządowych i pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach) działających na rzecz dzieci. Specjalność może być także wstępem do dalszego kształcenia w kierunku psychoterapeuty dziecięcego. Po zdobyciu uprawnień pedagogicznych, absolwenci mogą pracować w roli psychologa w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Atuty specjalności

Zajęcia prowadzone przez psychologów-praktyków

Niemal wszystkie osoby prowadzące zajęcia to praktycy, którzy na co dzień zajmują się tym, czego nauczają, i chętnie dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem zawodowym.

Duża liczba zajęć warsztatowych

Studenci mają dużo zajęć warsztatowych, podczas których zdobywają praktyczne umiejętności i uczą się zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniu.

Wiedza z trzech subdyscyplin psychologicznych

Psychologia rozwoju koncentruje się przede wszystkim na odkrywaniu ogólnych praw rządzących rozwojem każdego człowieka, podczas gdy psychologia kliniczna dziecka oraz psychologia edukacji to dziedziny stosowane, których celem jest jak najlepsze zastosowanie ogólnej wiedzy psychologicznej w dwóch kluczowych obszarach pracy psychologa: obszarze zdrowia psychicznego i edukacji.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne iniestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).