hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, pedagogów oraz lekarzy i innych osób pracujących w zawodach medycznych, których praca zakłada podnoszenie jakości życia seksualnego, działanie na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, popularyzację wiedzy o seksualności (np. prowadzenie edukacji seksualnej) lub pomoc w radzeniu sobie z typowymi problemami i zaburzeniami związanych ze sferą seksualną.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Seksuologia praktyczna

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Dla wielu z nas seksualność może stanowić źródło jedynej w swym rodzaju przyjemności, być drogą do pogłębiania bliskości z innymi ludźmi i do lepszego poznania siebie. Pozytywny stosunek do własnej seksualności jest niezbędny do jej zdrowej, pełnej ekspresji. Nie jest on jednak łatwy do osiągnięcia w kulturze, która seksualność wiąże z zagrożeniem – fizycznym, duchowym i społecznym – bądź też nadaje jej wyczynowy charakter, stwarzając nierealistyczne wizje i związane z tym nowe presje.
Terapeuci, lekarze, edukatorzy, którzy mogliby pomóc przezwyciężyć rodzące się wokół seksualności lęki i uprzedzenia, nie mieli do tej pory zbyt dużego wyboru kształcenia w kierunku udzielania wsparcia w zakresie zdrowej seksualności. Istniejące studia z zakresu seksuologii klinicznej przygotowują do pracy z osobami cierpiącymi na medycznie rozpoznane dysfunkcje, lecz nie oferują wiedzy o wspieraniu osób z bardziej codziennymi problemami lub o nietypowych, lecz nieklinicznych, seksualnościach: tożsamościach, praktykach czy preferencjach. Z myślą o osobach wspierających rozwój zdrowej seksualności – zarówno w gabinetach, jak i poprzez edukację - stworzyliśmy studia z seksuologii praktycznej, prowadzone przez osoby nie tylko zawodowo doświadczone, lecz i zaangażowane na co dzień w pracę nad społecznie bardziej świadomym i wychodzącym poza ujęcie medyczne podejściem do seksualności.
Nie pomijamy ważnej tematyki seksuologii klinicznej, lecz stawiamy ją w nowym ujęciu – na tle zmieniających się norm, podejść i sposobów leczenia. Kładziemy nacisk na świadomą, uważną, odpowiedzialną praktykę – dlatego też nasze zajęcia to przede wszystkim warsztaty i seminaria, ćwiczące umiejętności krytycznego, analitycznego myślenia o seksualności i radzenia sobie z możliwie najszerszym spektrum problemów i wyzwań w sferze seksualnej.
Są wśród nas zarówno badacze seksualności, odkrywający kolejne tajemnice i tworzący naukę na światowym poziomie, jak i praktycy - osoby mające setki godzin doświadczeń we wspieraniu i działaniu na rzecz konsensualnej, radosnej seksualności, nie ograniczonej przez tożsamość płciową, orientację seksualną, stopień sprawności i wybór kształtu związku.
Mamy nadzieję, że w czasie studiów obok przekazywanej wiedzy, narzędzi i umiejętności, uda nam się również zaszczepić w słuchaczach nasz entuzjazm, przywiązanie do świadomego i uważnego badania przekazów kultury i otwarte nastawienie, afirmujące zdrowie, bezpieczeństwo i przyjemność seksualną."

Biogramy.BIO Katarzyna Grunt Mejernspdr n. hum. Katarzyna Grunt-Majer
Kierownik merytoryczny kierunku

Partner kierunku

IPS logo

Adresaci

Studia skierowane się do psychologów, pedagogów oraz lekarzy i innych osób pracujących w zawodach medycznych, których praca zakłada podnoszenie jakości życia seksualnego, działanie na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, popularyzację wiedzy o seksualności (np. prowadzenie edukacji seksualnej) lub pomoc w radzeniu sobie z typowymi problemami i zaburzeniami związanych ze sferą seksualną. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki – po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w wiedzę w zakresie

 1. Biologicznych podstaw seksualności, różnicowania płciowego i medycyny reprodukcyjnej oraz profilaktyki i leczenia infekcji przenoszonych drogą płciową
 2. Rozwoju psychoseksualnego w dzieciństwie, adolescencji i dorosłości
 3. Seksualności w relacjach, poprawy jej jakości i wspierania rozwoju seksualnego
 4. Przyczyn problemów seksualnych (organicznych, psychologicznych i związanych z funkcjonowaniem w określonej kulturze) oraz problemów psychologicznych wynikających z reakcji środowiska na seksualną atypowość
 5. Pomocy w powyższych problemach
 6. Podstaw diagnozy i opiniowania seksuologicznego
 7. Zmian kulturowych w zakresie norm i zachowań seksualnych oraz zmian w podejściu do płci
 8. Zjawisk mających miejsce w najnowszych podejściach w seksuologii oraz bogactwa zainteresowań seksualnych współczesnych ludzi

Wiedza ta, dzięki licznym warsztatom odbywającym się w trakcie studiów, będzie możliwa do natychmiastowej aplikacji w praktyce. Słuchacz, który skończył studia, będzie

 1. Umiał postawić diagnozę seksuologiczną oraz, w przypadkach wymagających pomocy klinicznej, zaplanować i przeprowadzić leczenie samodzielne lub we współpracy z innymi specjalistami (w zależności od bazowego wykształcenia absolwenta w medycynie lub psychoterapii).
 2. Umiał udzielić wsparcia seksuologicznego osobom zdrowym (np. w sytuacji rutyny seksualnej w związku, specyficznych potrzeb partnerów, zwiększania satysfakcji seksualnej i jakości relacji).
 3. Rozumiał specyfikę pracy z osobami o różnorodnych potrzebach oraz tożsamościach płciowych i seksualnych oraz nienormatywnych ekspresjach (m.in. osoby z niepełnosprawnością, LGB, transgenderowe, kinky).
 4. Bardzo dobrze orientował się we współczesnych kierunkach pracy z ludzką seksualnością, nieograniczających się do interwencji medycznych i psychologicznych.
 5. Umiał zaplanować i przeprowadzić warsztat edukacyjny z zakresu seksualności.
 6. Znał założenia pracy interwencyjnej oraz szacowania ryzyka infekcji przenoszonych drogą płciową.
 7. Umiał rzetelnie analizować doniesienia naukowe z dziedziny seksuologii, oceniać je w szerszej perspektywie społecznej oraz merytorycznie poprawnie popularyzować wiedzę o seksualności.

Ponadto wykształcamy w naszych słuchaczach krytyczne, świadome społecznie, kulturowo i historycznie spojrzenie na normy seksualne oraz zjawiska w seksuologii, dzięki czemu absolwent studiów dostrzeże jej związek z innymi systemami normatywnymi i ideologiami. Dzięki warsztatowi oceny postaw wobec seksualności – jedynemu treningowi tego rodzaju w ofercie studiów podyplomowych w Polsce – absolwent rozwinie samoświadomość dotyczącą własnych postaw wobec seksualności i umiejętność regulowania ich wpływu w pracy z klientem.

Cel

Studia podyplomowe „Seksuologia praktyczna" stworzone zostały z myślą o osobach, pragnących uzyskać kompetencje w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Stanowią doskonałe uzupełnienie warsztatu psychoterapeutycznego lub klinicznego, a dla osób które wcześniej nie miały kontaktu z seksuologią kliniczną lub społeczną będą przystępnym wstępem do dalszego kształcenia się w tym kierunku.
Studia oferują pozytywne, krytyczne, kulturowo i społecznie świadome spojrzenie na seksualność. Ich program uwzględnia zarówno metody pracy z seksualnością typową, jak i z mniej widocznymi i przez to pomijanymi w głównonurtowej seksuologii praktykami, tożsamościami i preferencjami.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom rzetelnej wiedzy, integrującej różnorodność perspektyw w obszarze seksuologii, a przede wszystkim aktualnej i zgodnej z najnowszym rozumieniem seksualności. Przywiązujemy szczególną wagę do wykształcenia u słuchaczy umiejętności odpowiedzialnych interwencji terapeutycznych, mieszczących się w zakresie kompetencji osoby pomagającej. Nasi absolwenci będą przygotowani do wspierania w radzeniu sobie z trudnościami w zakresie seksualności, profilaktyki tych trudności oraz wspierania zdrowego rozwoju seksualnego. Natomiast oferowane przez program przygotowanie z zakresu seksuologii kulturowej, metodologii badań dotyczących seksualności oraz analizy współczesnych zjawisk w seksuologii stanowi niezbędną bazę do rzetelnej pracy jako edukator i popularyzator wiedzy o seksualności.
Zajęcia mają przede wszystkim charakter warsztatowy i są nastawione na opanowanie metod pomocowych w zakresie psychoseksuologii, zdobycie szerokiej wiedzy praktycznej z zakresu seksualności i jej różnorodności oraz pogłębianie świadomości własnych postaw i uwarunkowań związanych z tematem studiów.

Europejski certyfikat psychoseksuologa

- jest to certyfikat wydawany przez European Federation of Sexology i European Society for Sexual Medicine, mogą się o niego ubiegać osoby z tytułem psychologa lub lekarza medycyny (psychiatry lub z innym tytułem, w zależności od odbytego szkolenia w psychoterapii),
- program Podyplomowych Studiów Seksuologii Praktycznej pokrywa się ze znaczną częścią zakresu egzaminu;
- dokładne informacje na temat certyfikacji można uzyskać na stronie:
http://www.essm.org/education-certifications/certifications/efs-essm-certified-psycho-sexologist-ecps/

Czas trwania

dwa semestry (250 godzin, 15 zjazdów)
42 punktów ECTS

Organizacja zjazdów

Studia podyplomowe trwają 10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 15 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • minimum 80% obecność na zajęciach,
 • merytoryczna aktywność podczas zajęć,
 • pozytywne zaliczenie trzech testów wiedzy i pracy zaliczeniowej,
 • przygotowanie metody diagnozy oraz leczenia dla kazusu osoby z problemem seksualnym i jego obrona przed komisją egzaminacyjną.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Co wyróżnia nasz program

Wyjątkowa treść

 • Jedyne studia w Polsce rozwijające umiejętności pracy z różnymi grupami klientów – z typowymi wyzwaniami w sferze seksualnej, jak również z osobami o nienormatywnych wyborach, seksualności lub tożsamości.
 • Krytyczna perspektywa, uwzględniająca społeczne i kulturowe rozumienie seksualności oraz zmienność norm i postaw.
 • Blok wspierający rozwój zdrowej seksualności.
 • Wiedza oparta na faktach: uczymy tego, co działa.

Wyjątkowa kadra

 • Zajęcia prowadzone przez osoby znające doskonale temat – seksuologów klinicznych i psychoterapeutów, badaczy seksualności oraz osoby aktywnie i na co dzień działających na rzecz zdrowej i pozytywnej seksualności.
 • Każda z prowadzących osób jest ekspertem w przedmiocie, który prowadzi.

Wyjątkowa forma

 • Bogaty i różnorodny program, obejmujący 250 godzin zajęć.
 • 90% zajęć prowadzonych w formie aktywnego angażowania uczestników: bogactwo przykładów, praktycznych ćwiczeń z kazusami oraz pogłębiania własnej wrażliwości i samoświadomości.
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów, dodatkowe materiały i ćwiczenia na platformie internetowej Uniwersytetu SWPS.

Program obejmuje 250 godzin, na które składa się 15 zjazdów. Szczegółowe bloki zajęć:

BLOK I / Podstawy seksuologii

 • Biologiczne podstawy seksualności
 • Różnicowanie płci
 • Wprowadzenie do metod badania seksualności człowieka
 • Jak poprawnie interpretować i popularyzować badania nad seksualnością
 • Norma w seksualności, jej społeczne kształtowanie i zmiany
 • Etyka w praktyce seksuologicznej
 • Seksualność w dzieciństwie i dojrzewaniu
 • Seksualność w dorosłości
 • HIV i inne infekcje przenoszone drogą płciową: drogi zakażenia, leczenie, epidemiologia
 • Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
 • Podstawy seksuologii sądowej

BLOK II / Seksuologia kliniczna:

 • Organiczne przyczyny problemów seksualnych i ich leczenie
 • Psychogenne problemy seksualne - wprowadzenie
 • Podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, humanistyczne i integracyjne w leczeniu zaburzeń seksualnych i relacji
 • Praktyczny trening diagnozy seksuologicznej
 • Diagnoza nadużyć seksualnych wobec dzieci

BLOK III / Praca z seksualną i płciową różnorodnością:

 • Seksualność osób z niepełnosprawnościami
 • Transpłciowość – podejście biopsychospołeczne i wsparcie psychologiczne
 • Pomoc psychoseksualna dla osób LGBT
 • Kinky training: Klient z nietypową seksualnością
 • Nienormatywne relacje – poradnictwo psychologiczne

BLOK IV / Wspieranie rozwoju i zdrowia seksualnego:

 • Praca z własną seksualnością- przygotowanie do wykonywania zawodu
 • Trendy seksualne i współczesne kierunki pracy z seksualnością
 • Pozytywna praca z kobiecą seksualnością
 • Jak prowadzić warsztat edukacji seksualnej
 • Poradnictwo okołotestowe HIV i szacowanie ryzyka
 • Praca interwencyjna

BLOK V / Psychoseksualność w relacji:

 • Psychologia miłości
 • Przemiany ról płciowych i modeli związków

Studia kończą się złożeniem pracy końcowej i jej publiczną prezentacją przeprowadzoną przed komisją składającą się z wyznaczonych wykładowców prowadzących zajęcia.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 680 zł
2 raty 3275 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]