hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Adresatem studiów są psychologowie pragnący poszerzyć zakres swoich kompetencji profesjonalnych, jak i lekarze oraz przedstawiciele innych nauk o zdrowiu o udokumentowanym wykształceniu w tym zakresie (np. pielęgniarki, fizjoterapeuci).

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychosomatyka i somatopsychologia

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie.

"Zapraszamy serdecznie do udziału w studiach „Psychosomatyka i somatopsychologia". Program studiów został tak skonstruowany, aby odpowiadał na potrzeby praktyki klinicznej, tym samym do współpracy przy nim zostali zaproszeni wybitni specjaliści z zakresu psychosomatyki i psychoterapii, którzy podzielą się ze studentami swoją wiedzą i warsztatem.
Z uwagi na to, że życie w chronicznym stresie stało się wręcz synonimem naszych czasów, można obserwować zwiększającą się ilość pacjentów odnoszących skutki zdrowotne takiego stanu rzeczy. Dlatego też studia mogą być wsparciem dla wielu terapeutów starających się wzbogacić swój warsztat terapeutyczny o sprawdzone i efektywne metody pracy w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii.
Poprzez udział w zajęciach uczestnicy:
- podniosą swoje kompetencje w zakresie diagnozy różnicowej i specyfiki pomocy psychologicznej w kontakcie z pacjentem z zaburzeniami somatoformicznymi i psychosomatycznymi
- zapoznają się z wybranymi koncepcjami i technikami pracy terapeutycznej z pacjentami chorymi somatycznie i zgłaszającymi objawy somatyczne z uwzględnieni polietiologii tych problemów
- zdobędą podstawy teoretyczne i zapoznają się w wynikami najnowszych badań w zakresie relacje psychika-ciało oraz z ich konsekwencjami dla postępowania terapeutycznego."

psychosomatyka kier 1Joanna Zapała i dr Ewa Gruszczyńska
Kierowniczki merytoryczne studiów

Adresaci studiów

Adresatem studiów są wszystkie osoby, które z racji wykonywanego zawodu stykają się z problematyką chorób psychosomatycznych i odczuwają chęć uzupełniania stosownej wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności. Przede wszystkim są to zatem psychologowie pragnący poszerzyć zakres swoich kompetencji profesjonalnych, jak i lekarze oraz przedstawiciele innych nauk o zdrowiu o udokumentowanym wykształceniu w tym zakresie (np. pielęgniarki, fizjoterapeuci).
Zgłoszenia osób nie spełniających ww. kryteriów będą rozpatrywane osobno i o przyjęciu kandydata będą decydować kierownicy merytoryczni kierunku na podstawie opisu doświadczenia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Cel studiów

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej ujmowania relacji między psychiką i ciałem oraz wskazanie na empiryczne źródło jej pochodzenia. Ukazywane są zarówno możliwości, jak i ograniczenia pomocy pacjentom doświadczającym objawów somatycznych. Wyraźnie akcentowana będzie tutaj polietiologczna koncepcja chorób, konieczność rzetelnej diagnostyki (zwłaszcza przy hipotezie psychogennego podłoża objawu somatycznego) oraz współpraca między przedstawicielami zajmującymi się różnymi aspektami zdrowia.
Istotną kwestią jest też świadomość istnienia nie tylko relacji psychosomatycznych, ale i somatopsychicznych. Te ostatnie zależności bywają często pomijane w diagnozie psychologicznej pacjenta i w efekcie prowadzą do błędnego postępowania terapeutycznego. Wiedza, że objawy psychiczne mogą się objawiać pod maską objawów somatycznych, ale i same mogą maskować toczący się proces chorobowy nadal wymaga upowszechnienia.

Dlaczego warto?

 • Wiedza z zakresu relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych w świetle najnowszych badań.
 • Uznana kadra, obejmująca zarówno nauczycieli akademickich, jak i wybitnych praktyków.
 • Sprawdzony autorski program, wysoko oceniany przez dotychczasowych słuchaczy.
 • Zróżnicowana forma zajęć, obejmująca także warsztaty z zakresu relacji psyche-soma stymulujące autorefleksję uczestników.

Czas trwania

2 semestry, 190 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • minimum 80% obecność na zajęciach,
 • udokumentowana gotowość do nabywania uznanej współczesnej wiedzy psychologicznej i medycznej w omawianym zakresie, zarówno w odniesieniu do teorii wyjaśniających, jak i wyników badań empirycznych, w szczególności
  - pozytywne zaliczenie testu z wiedzy zdobytej podczas zajęć,
  - wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących,
  - merytoryczna aktywność podczas zajęć
  - uzyskanie innych określonych sylabusami efektów kształcenia
 • przy zajęciach zawierających elementy pracy z ciałem aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i przestrzeganie specyficznych dla tych zajęć reguł organizacyjnych.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy i realizowane w trakcie 10 zjazdów. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Program

Program studiów obejmuje 190 godzin i jest podzielony na cztery bloki tematyczne, z których każdy ma inny cel. Pierwszy blok poświęcony jest podstawom teoretycznym, empirycznym oraz etycznym klinicznej psychologii choroby i objawów somatycznych. Kolejny dotyczy krytycznej prezentacji różnego rodzaju podejść terapeutycznych, zarówno tych dobrze zweryfikowanych badawczo (podejście poznawczo-behawioralne), jak i mniej udokumentowanych, jednak wyraźnie osadzonych w wiedzy i praktyce psychologicznej. Następnie słuchacz poznaje kwestie diagnostyczne i interwencyjne dotyczące określonych problemów związanych z funkcjonowaniem zdrowotnym. Blok ten obejmuje zatem zajęcia poświęcone bólowi, problemom seksualnym, zdrowym i zaburzonym zachowaniom jedzeniowym, efektywnym technikom zmiany stylu życia oraz specyfice oddziaływań w zakresie zdrowia somatycznego u dzieci.
Wreszcie, ostatni blok jest poświęcony zajęciom warsztatowym i treningowym, które służą rozwijaniu samowiedzy i autorefleksji uczestników studiów oraz zapoznają ich bezpośrednio z technikami pracy dotyczącymi „ja cielesnego". Takie formy kształcenia nie tylko przyjęte są w odniesieniu do osób zajmujących się zawodowo pracą z ludźmi, ale są wręcz uważane za jeden z kluczowych elementów w kształtowaniu podejścia nieoceniającego, dojrzałego i opartego na empatii.

Program studiów podyplomowych oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnostycznych i pracy terapeutycznej z wykorzystaniem specjalistycznych technik, metod i narzędzi, pochodzących z różnych szkół terapeutycznych.

Blok I
Podstawy teoretyczne, empiryczne i etyczne

 • Empiryczne podłoże oddziaływań psychologicznych w medycynie pozapsychiatrycznej
 • Mechanizmy biologiczne w relacjach psyche – soma
 • Filozofia spotkania z człowiekiem cierpiącym

Blok II
Podstawowe podejścia terapeutyczne

 • Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne w ujęciu systemowym
 • Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne – perspektywa psychoanalityczna
 • Terapia poznawczo – behawioralna (CBT) w chorobach i objawach somatycznych
 • Podejście strategiczne a objawy somatyczne (na przykładzie terapii ericksonowskiej)

Blok III
Wybrane problemy: diagnoza i oddziaływania

 • Ból – wybrane zagadnienia
 • Funkcjonowanie seksualne a zdrowie psychiczne i somatyczne
 • Jedzenie i zachowania żywieniowe – kontekst psychologiczny
 • Prozdrowotny styl życia: jak pomagać w zmianie niewłaściwych nawyków i ryzykownych zachowań
 • Problemy psychosomatyczne oraz rola czynników psychologicznych w przebiegu chorób przewlekłych u dzieci

Blok IV
Warsztaty: autorefleksja i kompetencje osobiste

 • Zarządzanie zasobami w stresie
 • Praca z ciałem – prezentacja wybranych koncepcji i metod
 • Mindfulness (uważność) w psychosomatyce i somatopsychologii

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • opis doświadczenia związanego z pomaganiem osobom chorym somatycznie lub opieką nad nimi (tylko w przypadku osób, które nie posiadają wykształcenia psychologicznego lub medycznego)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]