hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla specjalistów mających doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia zwierząt

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Słuchacze zapoznają się z ewolucją gatunków zwierząt objętych programem, pojęciami, metodami badawczymi, wymaganymi do zrozumienia psychiki psów, kotów i koni, poznają metody oceny dobrostanu zwierząt i jego wpływ na zachowania. Poznają naukowe teorie w etologii zwierząt, nabywając umiejętność oceny zachowań i generowanych emocji w sytuacjach zbliżonych do naturalnych."

Remigiusz Cichonnsp 686Remigiusz Cichoń
Kierownik merytoryczny kierunku

Najważniejszymi umiejętnościami jakie nabywa absolwent projektu są:

 1. Rozumienie anatomiczno -fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów, kotów i koni.
 2. Rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt.
 3. Układania i prowadzenia indywidualnych programów terapii dla przypadków nieprawidłowych zachowań zwierząt.
 4. Różnicowania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – prawidłowych relacji z lekarzami weterynarii.
 5. Umiejętności analizy rynku behawioralnego, i dostosowania do rynku swoich działań, organizację własnej praktyki.
 6. Umiejętności wywierania wpływu na zmianę postaw właścicieli zwierząt.

Adresaci studiów

Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów kierunków nie odbiegających od profilu związanego z gatunkami zwierząt objętych tematyką studiów, pragnących rozwijać się w zakresie zachowań zwierząt oraz nabyć umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów behawioralnych, a więc do: lekarzy weterynarii, techników weterynarii, magistrów zootechniki, biologii ogólnej, zoologii, fizjologii zwierząt oraz biologii medycznej. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki, posiadający wiedzę i doświadczenie w pracy z gatunkami zwierząt objętymi niniejszym projektem – po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Cel

Studia mają na celu przygotowanie fachowców w dziedzinie psychologii, behawioryzmu psów, kotów i koni oraz prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na wchodzącym segmencie rynku usług. Program studiów przybliża między innymi takie tematy jak: rozumienie anatomiczno-fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów, kotów i koni, rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt oraz przygotowania słuchaczy do samodzielnego układania i prowadzenia indywidualnych programów terapii dla przypadków nieprawidłowych zachowań zwierząt. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków pozwolą słuchaczom nabyć umiejętności wywierania wpływu na właściciela zwierzęcia w celu osiągnięcia prawidłowej, skutecznej terapii zachowań, a także odróżniania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – prawidłowych relacji z lekarzami weterynarii. Osoby, które myślą o własnej działalności będą miały okazję poznać podstawy zarządzania własną praktyką behawioralną.
Program Psychologii zwierząt jest nowatorskim kierunkiem studiów podyplomowych w Polsce. Obejmuje zagadnienia bliskie medycynie weterynaryjnej, ale nie objętej programem studiów z tego zakresu. Da absolwentom możliwość samodzielnej pracy lub współpracy z zakładami leczniczymi dla zwierząt, trenerami, treserami zwierząt, branżą zoologiczną, schroniskach dla zwierząt, stadninach koni, stajniami rekreacyjnymi.

Kurs ma dwa zasadnicze cele:

 • Pokazać pewne uniwersalne prawidłowości psychologiczne, dotyczące zarówno ludzi, jak i zwierząt (np. mechanizmy społecznego uczenia się, tendencje do naśladownictwa, dynamikę grupy i uzyskiwanie/tracenie pozycji w grupie, źródła agresji).
 • Pokazać psychologiczne podstawy własnej przedsiębiorczości, zasady wpływu społecznego w interakcji z klientem i potencjalnym klientem oraz mechanizmy skutecznej reklamy (zwłaszcza w odniesieniu do własnego przedsięwzięcia biznesowego).

Czas trwania

2 semestry (180 godzin), 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10, oraz Stadnine Koni "Fiord Młodzikowo".

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy pisemnej z 1 przedmiotu
 • uzyskanie pozytywnej oceny z testu wiedzy obejmującego 2 przedmioty
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktyczno-teoretycznego dotyczącego koni, realizowanego na wiosennym zjeździe w stadninie koni
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego praktyczno-teoretycznego z tematyki psów i kotów
 • minimum 80% frekwencja na zajęciach.

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z testu wiedzy, egzaminu praktyczno - teoretycznego oraz z egzaminu końcowego.

Kadrę studiów stanowią doświadczeni praktycy na co dzień zajmujący się pracą ze zwierzętami, a równocześnie doświadczeni dydaktycy na stałe współpracujący z uczelniami wyższymi. Zagadnienia z zakresu psychologii oraz ewolucji zachowań zwierząt poprowadzą profesorowie stanowiący autorytety w swych dziedzinach , a zagadnienia związane z prowadzeniem własnej praktyki przybliżą słuchaczom doświadczeni trenerzy biznesu.

Do grona wykładowców studiów należą m.in.:

prof. dr hab. Dariusz Doliński,
prof. dr hab. Mariusz Majewski,
lek. wet. Remigiusz Cichoń,
Bartłomiej Bargiełowski,
Justyna Cichoń,
dr Sławomira Brud.

Program

Program obejmuje 180 godziny wykładowe i warsztatowe z następujących tematów:

 • Anatomia i fizjologia mózgu i układu nerwowego, regulacja neurohormonalna procesów zachowań, procesy i mechanizmy uczenia się. (12 godz.)
 • Podstawy Psychologii (16 godz.)
 • Organizacja praktyki behawioralnej (10 godz.)
 • Trudności w bezpośredniej relacji z koniem (44 godz.)
 • Problemy zachowań psów i kotów (94 godz.)
 • Modyfikacja zachowań kotów (4 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]