hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia uzależnień

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są Dominika Kolasińska-SzkutnikMarek Goworek 

Wedle badań blisko 20% polskiej populacji miało w swoim życiu kontakt z substancjami psychoaktywnymi (np. narkotykami, alkoholem, dopalaczami). Wiele zawodów związanych jest z pracą w relacji z drugim, często młodym człowiekiem i właściwie niemożliwe jest uniknięcie kontaktu z problemem zażywania narkotyków, picia alkoholu czy hazardu. Nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pracownicy socjalni czy policjanci niejednokrotnie czują się nieprzygotowani do pracy z osobami, które miały kontakt z narkotykami czy np. nadużywają alkoholu. Studia z psychologii uzależnień mają być źródłem kompleksowej wiedzy dotyczącej problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
Podstawowym założeniem autorów programu jest przekazanie najnowszych informacji z dziedziny medycyny, psychologii klinicznej, psychologii społecznej i pedagogiki oraz psychoterapii dotyczącej obszaru uzależnienia. Tematyka studiów dotyczy nie tylko substancji psychoaktywnych, ale również zagadnień związanych z profilaktyką, podstawami interwencji kryzysowej, dialogiem motywacyjnym, chorobami zakaźnymi oraz współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. Kadra prowadząca zajęcia to praktycy, na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi, którzy doskonale rozumieją specyfikę kontaktu z tymi osobami.
Absolwenci tego kierunku powinni swobodnie poruszać się w tematyce biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Podczas studiów słuchacze będą mieli możliwość przećwiczyć kompetentne diagnozowanie i reagowanie w kontakcie z osobą używającą substancji i uzależnioną.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Cel

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz uzależnieniach behawioralnych. Istotnym założeniem autorów jest praktyczny charakter studiów oraz przewaga zajęć o charakterze warsztatowym. Najważniejsze obszary tematyczne to:

1. Wiedza na temat legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych oraz teoretycznych koncepcji uzależnień
2. Skuteczne działania profilaktyczne oraz formy pomocy terapeutycznej i prawnej
3. Społeczne, biologiczne i psychologiczne funkcjonowanie osób zażywających substancje psychoaktywne
4. Rozwój osobistych kompetencji związanych z kontaktem z osobą uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem, w tym m.in.:

 • nauka motywowania
 • podnoszenie kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności pomagania
 • interweniowanie w kryzysie

Czas trwania

2 semestry, 202 godziny, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają zazwyczaj od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest pozytywne napisanie dwóch testów wiedzy, na koniec każdego semestru oraz minimum 80% obecność na zajęciach. Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybrany w trakcie trwania studiów.
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Program

Program zajęć obejmuje 202 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w trakcie weekendów (od piątku po południu do niedzieli; 1-2 zjazdy w miesiącu) w formie wykładów, warsztatów i seminariów.

W ramach programu znajdują się trzy bloki tematyczne:

Blok I - Teoria uzależnień (82 h)

1. Teoretyczne koncepcje uzależnienia

 • Główne teorie wyjaśniające uzależnienie
 • Przyczyny sięgania po środki psychoaktywne
 • Skutki uzależnienia, nadużywania oraz używania substancji psychoaktywnych
 • Typy osobowości szczególnie narażone na uzależnienie
 • Analiza studiów przypadków osób uzależnionych od narkotyków
 • Umiejętność wstępnego zdiagnozowania uzależnienia oraz wyjaśnienia jego etiologii

2. Uzależnienia behawioralne

 • współczesna definicja uzależnień behawioralnych i ich charakterystyka (hazard, uzależnienie od komputera/gier/internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, zaburzenia odżywiania)
 • przyczyny uzależnień behawioralnych
 • trendy w profilaktyce
 • czynniki ryzyka i czynniki chroniące w rozwoju uzależnienia
 • podejścia w terapii oraz specyfika kontaktu terapeutycznego z osobą uzależnioną behawioralnie

3. Rodzina z problemem uzależnienia

 • Funkcjonowanie rodziny z problemem uzależnienia
 • Koncepcja współuzależnienia
 • Konsekwencje współuzależnienia (zaniedbanie potrzeb emocjonalnych, przemoc, zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, zaburzenia funkcjonowania społecznego)
 • dorosłe dziecko alkoholika - koncepcja DDA, wyjaśnienie pojęcia i kontrowersje wokół tego terminu
 • Formy pomocy osobom współuzależnionym
 • Motywacja do podjęcia leczenia i efektywność psychoterapii osób współuzależnionych

4. Legalne i nielegalne substancje psychoaktywne

 • Dostępne na polskim rynku substancje psychoaktywne; m. in.: marihuana, amfetamina, mefedron, metamfetamina, opiaty, leki psychotropowe, dopalacze, substancje lotne oparte na rozpuszczalnikach
 • Rośliny o działaniu odurzającym nie będące pod restrykcją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Działanie substancji psychoaktywnych oraz ich wpływ na organizm człowieka
 • Pierwsza pomoc w przypadku przedawkowania określonych substancji
 • rozpowszechnieniu stosowania substancji psychoaktywnych wśród populacji

5. Profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu

 • Założenia współczesnej profilaktyki uzależnień
 • Najważniejsze elementy stylu pracy profilaktyka
 • Skuteczny program profilaktyczny a skuteczny profilaktyk
 • Czynniki chroniące
 • Czynniki ryzyka
 • Model tradycyjny a model współczesny w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych

6. Formy pomocy osobom uzależnionym oraz podstawy prawne i etyczne

 • Charakterystyka dostępnych form leczenia: leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, punkty konsultacyjne, dzienne ośrodki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnie leczenia uzależnień, ośrodki terapii krótko i długoterminowej
 • Nowe podejścia w leczeniu uzależnień- Dialog Motywujący oraz podejście w oparciu o redukcję szkód wg. Andrew Tatarsk’yego
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. oraz ustawa o ochronie danych osobowych (informacje objęte szczególnymi środkami ochrony)
 • Kodeks etyczny w pracy zawodowej. Uniwersalne zasady etyczne w pracy z osobami używającymi lub/i uzależnionymi, współuzależnionymi, chorymi psychicznie, ofiarami przemocy oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym

7. Alkohol- geneza uzależnienia, formy pomocy i terapia

 • Geneza uzależnienia od alkoholu
 • Podstawowe formy terapii
 • Pojecie redukcji szkód w kontekście uzależnienia od alkoholu
 • Koncepcja nałogowego mechanizmu regulacji uczuć w/g Mellibrudy
 • Wpływ alkoholu na organizm człowieka
 • Długotrwałe skutki używania/uzależnienia od alkoholu

BLOK II - Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób uzależnionych (52 h)

1. Choroby zakaźne występujące u osób stosujących środki odurzające

 • epidemiologia, patogeneza i manifestacja kliniczna m.in.:
  • zakażenia wirusem HIV
  • zakażenia wirusami hepatotropowymi (HAV, HBV, HCV);
  • chorób przenoszonych drogą płciową (kiła, rzeżączka, NGU, inne)
  • wybranych choroby skóry
 • odległe powikłania chorób zakaźnych
 • możliwości leczenia oraz zapobiegania przedstawianym jednostkom chorobowym

2. Współwystępujące zaburzenia psychiczne- podstawy psychopatologii

 • Definicja pojęcia podwójna diagnoza
 • Epidemiologia zaburzeń psychicznych wśród pacjentów placówek uzależnień oraz rozpowszechnienie uzależnienia od substancji wśród pacjentów psychiatrycznych
 • Etiologia współwystępowania zaburzeń, diagnostyka i postępowanie w przypadku wybranych zaburzeń
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania najczęściej występujące u osób uzależnionych, w tym m. In.: schizofrenia; zaburzenia nastroju (zaburzenia depresyjne, zaburzenie dwubiegunowe), zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno- kompulsywne
 • PTSDS; zaburzenia związane ze stresem
 • Zaburzenia zachowania
 • Wybrane zaburzenia osobowości (borderline, antyspołeczne, narcystyczne, unikowe i zależne)

3. Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień

 • neuroprzekaźnictwo synaptyczne i anatomia układu nerwowego
 • przewodzenie sygnału i układ nerwowy w ujęciu chemicznym
 • obwody nagrody i zaburzenia układu nagrody
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych – biologiczne mechanizmy uzależnień:
  • nikotyna
  • alkohol
  • opiaty
  • środki psychostymulujące
  • leki o działaniu uspokajającym
  • marihuana
  • środki halucynogenne i narkotyki klubowe

4. Relacje społeczne a uzależnienie

 • rozwój grupy i procesy socjalizacji, normy i role grupowe, procesy grupowe, myślenie grupowe
 • metody analizy struktury grupy
 • modele grupowego podejmowania decyzji
 • wpływ społeczny a manipulacja, manipulacje wykorzystujące automatyzmy, dysonans poznawczy i emocje - przeciwstawianie się im
 • syndrom osobowości makiawelicznej, autorytarnej i dogmatycznej
 • publiczny konformizm a prywatna akceptacja
 • czynniki kształtujące postawy, metody ich zmiany i uodpornienie na zmianę postaw
 • teorie i wyznaczniki pomocności, relacje pomiędzy biorcą a dawcą pomocy, metody zwiększania prospołeczności
 • definicja i rodzaje agresji interpersonalnej
 • konflikt i współpraca międzygrupowa, rodzaje współzależności
 • źródła konfliktu; dynamika i konsekwencje konfliktu; kierowanie sytuacją konfliktową; sposoby rozwiązywania konfliktów

BLOK III - Kompetencje osobiste (68 h)

1. Warsztat interpersonalny

 • Integracja uczestników
 • Poszerzenie świadomości swoich zasobów i deficytów w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi
 • Większa otwartość w wyrażaniu swoich uczuć i myśli
 • Nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Rozwój umiejętności przyjmowania wsparcia i pomocy
 • Weryfikacja możliwości zmiany swoich zachowań
 • Lepsze rozumienie zachowań własnych i innych osób w grupie

2. Podstawowe umiejętności pomagania

 • Rozwijanie kompetencji służących pomaganiu:
  • Kompetencji interpersonalnych: aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, klaryfikowanie, prowadzenie (zadawanie pytań), konfrontowanie, interpretowanie, podsumowywanie
  • Kompetencji emocjonalnych: empatia, wspieranie, niedopuszczanie do pewnych zachowań, świadomość własnych emocji
  • Kompetencji intelektualnych: diagnozowanie, kreatywność, elastyczność, samoświadomość
 • Pomaganie bez oporu (wg. Johna Enrighta)

3. Dialog Motywujący w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 • Podstawowe założenia Dialogu Motywującego
 • Transteoretyczny model zmiany
 • Cztery zasady Dialogu Motywującego – wyrażanie empatii, rozwijanie rozbieżności, wykorzystywanie oporu i rozwijanie rozbieżności
 • Nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej –(OARS)
 • Typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlanie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia)
 • Rozpoznawanie mowy zmiany i mowy potrzymania
 • Praca z oporem
 • Praca z ambiwalencją
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Doskonalenie umiejętności Dialogu Motywującego w praktyce zawodowej

4. Interwencja w kryzysie

 • teoria kryzysu, z wyszczególnieniem kryzysów związanych z uzależnieniem
  • Definicje kryzysu, rodzaje kryzysów (egzystencjalne, rozwojowe, sytuacyjne i środowiskowe)
  • Cechy kryzysu, dynamika kryzysu, modele rozwiązań kryzysu
  • Wydarzenia krytyczne, kryzys psychologiczny, a ryzyko traumy
  • Kryzys chroniczny i stany transkryzysowe
 • podstawy interwencji w kryzysie
  • Zadania w interwencji kryzysowej
  • Ocena w interwencji kryzysowej ( rozpoznanie i ocena kryzysu, rozpoznanie i ocena stanów transkryzysowych)
  • Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
  • Narzędzia pomagania w interwencji kryzysowej
  • Procedura interwencji wobec osoby uzależnionej

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 47 1750 1312 1330 0000 0005 3044 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]