hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia transportu

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Wielkimi krokami zbliża się stulecie polskich badań nad sprawnością psychomotoryczną w transporcie lądowym i czas reformatorskich zmian w badaniach psychologicznych kierowców. Ostatnie pięćdziesiąt lat to zaś okres intensywnego rozwoju obszarów powiązanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na świecie. Jednocześnie, w polskich realiach, to czas wytężonej pracy nad stworzeniem trafnego i rzetelnego systemu doboru i oceny psychologicznej kierowców, ale także i kształtowania właściwych postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego. W oparciu o tak mocne korzenie historyczne i jednocześnie o to, co współczesne i technologicznie zaawansowane funkcjonować winna współczesna psychologia transportu i ruchu drogowego.
Badania w zakresie psychologii transportu stanowią jeden z istotnych elementów składowych systemu bezpieczeństwa w transporcie. W polskich realiach wciąż jednak brakuje ludzi chcących i potrafiących mówić o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – specjalistów budujących samoświadomość polskiego kierowcy. Cóż więc możemy zrobić? Może warto się pochylić nad tematyką bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym? I wyjść poza utarte schematy postrzegania psychologa transportu przez pryzmat badań kierowców? Z tych właśnie pytań rodzi się nowoczesny program studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego. I, dzięki zaangażowaniu i wsparciu wykładowców, trenerów i partnerów instytucjonalnych – Automobilklubu Wielkopolski, Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy i Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”, założone cele dydaktyczne udaje nam się realizować."

cybulski maleMarcin Cybulski
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego skierowana jest do zorientowanych na rozwój dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów-praktyków (z min. dwuletnim doświadczeniem w pracy zawodowej) pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin. Ze względu na zajęcia praktyczne na Torze „Poznań" dodatkowym atutem będzie posiadanie czynnych uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.
Ustawa o kierujących pojazdami rewolucjonizuje badania psychologiczne kierowców. Już w 2016 roku pojawią się nowe możliwości dla psychologów transportu - zarówno w obszarze badań psychologicznych uczestników ruchu drogowego, jak i obowiązkowych kursów i szkoleń dla kierowców. Studia dają też możliwość ubiegania się o formalne uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych, m.in. ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu. Szczegółowe informacje na temat uprawnień do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu odnaleźć można w „Ustawie o kierujących pojazdami", której zapisy w pełnej formie obowiązują od 19 stycznia 2013 roku.

Partner

 automobilklub wielkopolski logo

Partnerem studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS „Psychologia transportu" jest Automobilklub Wielkopolski www.aw.poznan.pl

 

 

Czas trwania

dwa semestry, 179 godzin, 30 puntktów ECTS

Organizacja nauki

Studia trwają 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów co trzy, cztery tygodnie, w piątki (od 16.00), soboty (od 9.00) i niedziele (do 16.00) w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10 oraz Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy. Jeden zjazd odbywa się na terenie Automobilklubu Wielkopolski.

Program

I. WIADOMOŚCI, KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

 • Wprowadzenie do psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (12 godz.)
 • Mechanizmy regulacji zachowań (20 godz.), w tym:
  • moduł „Emocje, motywacja, stres" (4 godz.)
  • moduł „Temperament i osobowość" (5 godz.)
  • moduł „Wzrok i procesy poznawcze" (8 godz.)
  • moduł „Inteligencja" (3 godz.)
 • Procesy starzenia się, zaburzenia poznawcze i zaburzenia psychoorganiczne a funkcjonowanie kierowcy (8 godz.), w tym:
  • moduł „Procesy starzenia się i zaburzenia psychoorganiczne" (5 godz.)
  • moduł „Zaburzenia poznawcze" (3 godz.)
 • Wpływ leków na prowadzenie pojazdów mechanicznych (2 godz.)
 • Stres, PTSD i terapia ofiar wypadków drogowych (4 godz.)
 • Metodologia badań psychologicznych w psychologii transportu (6 godz.)
 • Neuropsychologiczne aspekty uczestnictwa w ruchu drogowym (4 godz.)
 • Współpraca psychologa z lekarzem specjalistą (8 godz.)

II. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Psychopatologia - klasyfikacja i diagnostyka (4 godz.)
 • Psychologia i diagnostyka uzależnień (6 godz.)
 • Propedeutyka badań kierowców (6 godz.)
 • Wywiad psychologiczny jako metoda zbierania informacji (6 godz.)
 • Psychologiczne narzędzia diagnostyczne (8 godz.)
 • Badanie sprawności psychomotorycznej (18 godz.)
 • Alternatywy diagnostyczne wobec tradycyjnych pomiarów diagnostycznych (6 godz.)

III. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE

 • Warsztat integracyjny (4 godz.)
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy kierowcy (4 godz.)
 • Wypadki drogowe – przyczyny, rekonstrukcja, skutki i profilaktyka (6 godz.):
 • Kierowca a bezpieczeństwo w ruchu drogowym (8 godz.), w tym;
  • moduł „Kierowca pojazdu osobowego i kierowca w sporcie motorowym" (4 godz.)
  • moduł „Kierowca pojazdu ciężarowego i autobusu" (4 godz.)
 • Sprawny kierowca-bezpieczny kierowca – praktyczne zajęcia z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej - Tor „Poznań" (10 godz.)
 • Podstawy przedsiębiorczości, czyli jak założyć i utrzymać własną pracownię (6 godz.)
 • Wychowanie komunikacyjne i promocja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (10 godz.), w tym:
  • moduł „Wychowanie komunikacyjne" (2 godz.)
  • moduł „Promocja zasad BRD" (4 godz.)
  • moduł "Programy profilaktyczne w nauczaniu dzieci i dorosłych" (4 godz.)
 • Akty prawne w psychologii transportu (8 godz.)
 • Zachowania ryzykowne kierowców ( 4 godz.)
 • Co dalej, psychologu transportu? Czyli możliwości i wyzwania psychologii transportu w Polsce (6 godz.)
 • Godziny do dyspozycji kierownika studiów podyplomowych (4 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownicy kierunku

biogram

biogram

Rekrutacja

Wymagania rekrutacyjne

Podstawą do przyjęcia na studia jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym przedstawienie dokumentów ukończenia magisterskich studiów z zakresu psychologii, wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dla kierunku „Psychologia transportu" wraz z oświadczeniem o przebiegu minimum 2-letniej kariery zawodowej (doświadczenie zawodowe z obszaru psychologii nie jest wymagane), na podstawie której kierownik merytoryczny kwalifikuje kandydata do programu studiów.
Uwaga: zajęcia praktyczne na Torze „Poznań" będą się odbywać przy wykorzystaniu prywatnych pojazdów uczestników.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]