hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia społeczna
w praktyce

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Psychologia społeczna dotyczy funkcjonowania każdego człowieka dotyka bowiem najważniejszych zagadnień związanych z obcowaniem z innymi ludźmi, funkcjonowania grup społecznych, których członkami jesteśmy oraz oddziaływania jednostki na grupę. Studia na tym kierunku dają doskonałą możliwość zapoznania się z podstawowymi, ale też najciekawszymi aspektami psychologii, poczynając od mechanizmów wpływu społecznego, oddziaływania reklamy, budowania wizerunku oraz radzenia sobie z trudnymi aspektami budowania relacji interpersonalnych. Studenci będą mieli również możliwość poznać podstawy teoretyczne zagadnień związanych z inteligencją emocjonalną, radzeniem sobie ze stresem oraz analizą transakcyjną a także praktycznie przećwiczyć umiejętności negocjacyjne, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów. Program ułożony jest w taki sposób, by po zakończeniu studiów słuchacze nie tylko potrafili w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje w życiu osobistym i zawodowym, ale także wiedzieli jakie dziedziny psychologii chcą zgłębiać na drodze dalszego rozwoju"

kolasinska szkutnikDominika Kolasińska-Szkutnik
Opiekun merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, których interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych, a szczególnie do osób, których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych. Adresatami studiów są również osoby doceniające rolę miękkich, społecznych umiejętności związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem i autoprezentacją.

Cel

Studia są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z dziedziny szeroko pojętej psychologii społecznej. W czasie studiów słuchacze nauczą się rozumieć mechanizmy rządzące naszymi decyzjami i motywacją. Zdobędą ponadto podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu budowania zespołów i rozwiązywania konfliktów. Studia będą też okazją do samorozwoju, poprzez naukę świadomego kreowania własnego wizerunku i wystąpień publicznych, a treningi kreatywności, asertywności oraz opanowywania stresu z pewnością przydadzą się w wielu sytuacjach zawodowych oraz w życiu prywatnym.

Dlaczego warto

PRZYDATNOŚĆ
To kierunek, który dostarcza nie tylko wiedzy z zakresu psychologii społecznej, ale także rozwija umiejętności interpersonalne oraz osobiste kompetencje społeczne.

PRAKTYKA
Ważnym elementem programu studiów są zajęcia warsztatowe, które umożliwiają praktyczne przećwiczenie rozwijanych i doskonalonych kompetencji i umiejętności.

KADRA
Zespół prowadzących tworzą eksperci z wiodących ośrodków naukowych w kraju. Ich długoletnie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne gwarantuje wysoką jakość zajęć.

Czas trwania

2 semestry, 181 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest pozytywne zdanie dwóch testów wiedzy, na koniec każdego semestru oraz minimum 80% obecności na zajęciach.
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają zazwyczaj od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Program

I BLOK: Psychologia społeczna

1. Wstęp do psychologii (5 h)

 • Miejsce psychologii społecznej wśród innych dziedzin psychologii
 • Kierunki i badania w psychologii
 • Główne zagadnienia psychologii społecznej
 • Stres, emocje i podstawowe zagadnienia psychopatologii

2. Procesy grupowe (8 h)

 • Grupy niespołeczne- jak obecność innych wpływa na nas
 • Grupowe decyzje- zjawisko myślenia grupowego
 • Interakcje w grupie- konflikt, rywalizacja, współpraca
 • Kiedy grupa staje się zespołem- role zespołowe i skuteczność zespołu
 • Efektywna komunikacja w grupie- przełamywanie barier

3. Reklama społeczna (8 h)

 • Przygotowanie, przeprowadzenie i badanie efektywności kampanii reklamowej
 • Pisanie planu kampanii przy wykorzystaniu różnych środków masowego przekazu
 • Wykorzystanie emocji negatywnych w reklamowych kampaniach społecznych

4. Wywieranie wpływu na ludzi - wykład (8 h)

 • Zjawisko hiperuległości
 • Sekwencyjne techniki wpływu społecznego
 • Techniki bazujące na dynamice interakcji
 • Postawy i ich zmiana
 • Bezrefleksyjność- stan zwiększający podatność na wpływ społeczny

5. Psychologia motywacji (10 h)

 • Podstawowe teorie motywacji
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Relacja emocji i motywacji
 • Hierarchia i rodzaje potrzeb
 • Podnoszenie motywacji własnej

6. Psychologia miłości i atrakcyjności interpersonalnej (10 h)

 • Efekt częstości kontaktów
 • Atrakcyjność fizyczna
 • Związki oparte na podobieństwach i przeciwieństwach
 • Ingracjacja i teoria wymiany społecznej
 • Style przywiązania

II BLOK: Relacje interpersonalne

1. Rozwiązywanie konfliktów (10 h)

 • Istota konfliktów
 • Źródła konfliktów
 • Rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów
 • Zarządzanie konfliktami

2. Negocjacje w życiu społecznym (12 h)

 • Typy negocjacji
 • Przydatne narzędzia komunikacyjne
 • Negocjacje nastawione na współpracę
 • Targowanie
 • Trudne sytuacje w negocjacjach

3. Budowanie zespołu (10 h)

 • Czynniki sprzyjające integracji grupy
 • Dynamika grupowa
 • Sposoby pomocy grupie w przejściu przez fazy rozwoju
 • Radzenie sobie z kryzysem i konfliktem w trakcie rozwoju grupy
 • Role grupowe
 • Czynniki zaburzające rozwój grupy
 • Rola lidera w rozwoju grupy

4. W co grają ludzie?- analiza relacji międzyludzkich (10 h)

 • wprowadzenie do analizy transakcyjnej
 • charakterystyka stanów Ja Rodzic, Dorosły, Dziecko- analiza funkcjonalna
 • typy transakcji
 • analiza gier życia codziennego

5. Inteligencja społeczna i emocjonalna (8 h)

 • kompetencje społeczne
 • kompetencje emocjonalne
 • emocje a procesy poznawcze

6. Mózg a relacje (8 h)

 • biologiczne podstawy funkcjonowania psychicznego
 • postrzeganie i kształtowanie relacji z innymi a działanie mózgu
 • neuroplastyczność mózgu
 • relacja pomiędzy stanami umysłu a działaniem i czuciem

7. Patologie społeczne (10h)

 • Agresja i przemoc w sytuacjach społecznych
 • Molestowanie seksualne- jak reagować
 • Interwencja kryzysowa oraz skuteczne poszukiwanie pomocy
 • Zmarginalizowane grupy społeczne
 • Tzw. Trudna młodzież

III BLOK: Osobiste kompetencje społeczne

1. Autoprezentacja - jak spostrzegają nas inni (12 h)

 • Strategie i mechanizmy budowania wizerunku
 • Rozpoznawanie i rozumienie zachowań autoprezentacyjnych ludzi w sytuacjach społecznych
 • Etyczne problemy kreowania i promocji wizerunku publicznego
 • Sposoby opanowywania stresu podczas wystąpień publicznych

2. Stres a zdrowie- psychosomatyka i radzenie sobie ze stresem (12 h)

 • czym jest stres
 • sposoby redukcji stresu
 • osobisty styl reagowania na stres
 • medycyna psychosomatyczna – podstawy
 • choroby psychosomatyczne
 • elementy treningu radzenia sobie ze stresem- techniki
 • Wyzwanie czy zagrożenie- od stresu do optymalnego doświadczenia

3. Podejmowanie decyzji (10 h)

 • Jak podejmować decyzje- czym się kierować zależnie od sytuacji
 • Osobiste preferencje przy podejmowaniu decyzji
 • Najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji
 • Syndrom grupowego myślenia

4. Kreatywne myślenie- trening twórczości (8 h)

 • Teorie twórczości
 • Neurologiczne podstawy twórczości
 • Bariery blokujące kreatywność
 • Trening kreatywności

5. Uczenie się i zapamiętywanie- trening umiejętności poznawczych (10 h)

 • Uczenie się- koncepcje poznawcze i behawioralne
 • Cykl uczenia się
 • Specyfika uczenia się dorosłych
 • Uwaga i motywacja w procesie uczenia się
 • Charakterystyka magazynów pamięciowych
 • Podstawy społecznego uczenia się

6. Sztuka wyrażania siebie w kontaktach z innymi- rozwój kompetencji interpersonalnych – asertywność (12 h)

 • Tworzenie więzi poprzez otwartość
 • Świadome budowanie kontaktu
 • Dbanie o zachowywanie granic
 • Asertywność
 • Budowanie zaufania
 • Przyznawanie się do błędów
 • Odmawianie
 • Przyjmowanie pochwał i krytyki
 • Empatia

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Czas trwania: 2 semestry ( 181 h)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]