hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla magistrów psychologii, posiadających doświadczenie kliniczne lub chcących pracować klinicznie. W studiach mogą także wziąć udział osoby z innym wykształceniem niż psychologiczne, pod warunkiem odbycia z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikami kierunku.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia kryzysu

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Mariusz Zięba

Adresaci

Adresatami oferty są magistrowie psychologii, posiadający doświadczenie kliniczne lub chcący pracować klinicznie. W studiach mogą także wziąć udział osoby z innym wykształceniem niż psychologiczne, pod warunkiem odbycia z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikami kierunku.

Cel

Celem zajęć oferowanych w ramach studiów podyplomowych jest przybliżenie słuchaczom aspektów teoretycznych dotyczących pojęcia kryzysu, traumy oraz sytuacji trudnych, ich psychologicznych konsekwencji, a także dostarczenie narzędzi do diagnozy i pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi zgłaszającymi się po pomoc psychologiczną.

Wiedza i umiejętności praktyczne związane z pomocą osobom doświadczającym sytuacji trudnych, będących w kryzysie bądź przeżywającym traumę są niezbędne psychologowi w codziennej pracy, mogą też być przydatne w pracy pedagogów, nauczycieli czy osób wykonujących zawody pomocowe np. pracownikom socjalnym, asystentom rodziny czy pielęgniarkom. Studia umożliwią poszerzenie wiedzy dotyczącej specyfiki sytuacji trudnych i radzenia sobie w różnych okresach rozwojowych człowieka oraz rozwiną praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy. Wykładowcami są klinicyści z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy podczas zajęć będą omawiali przypadki konkretnych pacjentów. Słuchacze będą wykonywali szereg ćwiczeń, po których otrzymają profesjonalny feedback dotyczący swoich mocnych i słabych stron.

Dlaczego warto?

Duża ilość zajęć warsztatowych, prowadzący z ogromnym doświadczeniem klinicznym, wiedza i techniki niezbędne do pracy psychologa i osób wykonujących zawody pokrewne.

Warunki przyjęcia

Dyplom magistra psychologii lub kierunków związanych z pomocą innym (lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni) posiadający doświadczenie kliniczne lub przygotowujących się do pracy klinicznej.
Warunkiem przyjęcia osób z innym wykształceniem niż psychologiczne jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikami kierunku. Podczas rozmowy weryfikowane będą kompetencje i doświadczenie zawodowe kandydata, omówiona zostanie jego motywacja do podjęcia studiów.

Czas trwania

dwa semestry

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów (egzaminy pisemne lub/i realizacja samodzielnych projektów w trakcie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 192 godziny zajęć w formie wykładów i warsztatów. Problematyka kierunku obejmuje wiedzę teoretyczną z psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychopatologii emocji, psychologii osobowości oraz neuropsychologii. Program studiów obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

BLOK I - WPROWADZENIE

 • Wprowadzenie: psychologia sytuacji trudnych (pojęcie kryzysu życiowego, rozwojowego, traumy, rodzaje zdarzeń kryzysowych i traumatycznych) – 16 godzin
 • Neurobiologia stresu – 16 godzin
 • Rodzaje i specyfika sytuacji trudnych doświadczanych przez dzieci i młodzież – 16 godzin
 • Psychologiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania i konsekwencje sytuacji trudnych doświadczanych przez osoby dorosłe – 22 godziny

BLOK II-DIAGNOZA

 • Diagnoza dziecka doświadczającego kryzysu/ traumy: metody diagnostyczne (ilościowe i jakościowe), narzędzia diagnostyczne – 10 godzin
 • Diagnoza osoby dorosłej doświadczającej kryzysu/traumy: metody (ilościowe i jakościowe) diagnostyczne, narzędzia diagnostyczne – 8 godzin

BLOK III-INTERWENCJA, TERAPIA

 • Tworzenie programów rozwoju i wzmacniania zasobów osobistych wpływających na proces adaptacji do traumy i kryzysu – 16 godzin
 • Tworzenie programów profilaktyki i prewencji w organizacji i środowisku – 8 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja i działania terapeutyczne wobec osób doświadczających zaburzeń somatycznych – 8 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja kryzysowa dla osób dorosłych – 10 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja kryzysowa dla dzieci i młodzieży – 8 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: psychoterapia poznawczo behawioralna – 16 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: terapia ACT – 10 godzinPomoc dla osób w kryzysie: terapia systemowa – 8 godzin
 • Psychologia sytuacji trudnych – diagnoza, interwencja, terapia. Prezentacja własnych przypadków lub projektów – 16 godzin

Program studiów

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia

Dyplom magistra psychologii lub kierunków związanych z pomocą innym (lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni) posiadający doświadczenie kliniczne lub chcących pracować klinicznie.
Warunkiem przyjęcia osób z innym wykształceniem niż psychologiczne jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikami kierunku. Podczas rozmowy weryfikowane będą kompetencje i doświadczenie zawodowe kandydata, omówiona zostanie jego motywacja do podjęcia studiów.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 47 1750 1312 1330 0000 0005 3044 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]