hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów i rodziców.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia dziecka

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Od kilkunastu lat można zaobserwować w życiu społecznym dynamiczne zmiany poglądów w sferze obyczajowości, co w istotny sposób wpływa także na poglądy w sferze wychowania dzieci i młodzieży. Pracując z rodzicami i dziećmi w poradni czy w gabinecie, konsultując pracę nauczycieli, zauważam jednak, że mimo tych zmian, zarówno w środowisku domowym, jak i szkolnym, występuje wiele istotnych trudności w budowaniu nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka, o których tak wiele dzisiaj się mówi. Wynikające stąd trudności w sferze komunikacji, wywołują u dorosłych napięcie i poczucie bezradności.
Studia podyplomowe „Psychologia dziecka" adresowane są do nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z rodzinami oraz z rodzicami. Zostały one pomyślane w ten sposób, aby umożliwić zarówno zdobywanie wiedzy, jak i umiejętności wychowawczych poprzez solidną porcję treningu w ramach praktycznych zajęć warsztatowych. Pozwoli to na wzmocnienie poczucia kompetencji wychowawczych absolwentów studiów, skutkujących poprawą relacji z podopiecznymi i lepszymi rezultatami pracy z wychowankami."

kosmowskaBarbara Kosmowska
Kierownik studiów podyplomowych

Adresaci studiów

Studia są adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, jak również do osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psycho-pedagogiczną dzieciom i młodzieży, a także do rodziców, którzy chcieliby wesprzeć się fachową i praktyczną wiedzą na temat profilaktyki trudności wychowawczych. Do studiowania zapraszamy asystentów i kuratorów rodzinnych, pracowników opieki społecznej, pracowników merytorycznych Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Krótko mówiąc, mile widziani będą wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką studiów.

Cel

Obecnie na ulicach, w przedszkolach, w szkołach widać coraz więcej dzieci, u których cechy takie jak: krnąbrność, negatywizm, nieposłuszeństwo, wandalizm są stałą charakterystyką zachowania. Te cechy nie są jednak im przyrodzone, zostały uformowane jako efekt niepomyślnego rozwoju. Kluczowe znaczenie w powstawaniu tego typu właściwości ma sposób przeżywania przez dziecko okresów kryzysu w rozwoju. Kryzysy są w rozwoju czymś koniecznym i naturalnym, jednak ich niekorzystny przebieg grozi ograniczeniami w zakresie panowania nad własnymi procesami psychicznymi i zachowaniami. Każde kolejne niekorzystne doświadczenie kryzysowe powoduje, że dziecko staje się coraz trudniejsze. Te efekty kumulują się i kiedy dziecko trafia do szkoły, a potem wchodzi w okres dorastania ani ono nie może sobie z sobą poradzić, ani z nim jego otoczenie. Studia przygotują uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktyki - związanych z problemem dziecka trudnego. Kontakt z doświadczonymi specjalistami pozwoli absolwentom kierunku zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy z dzieckiem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dlaczego warto?

 • Studia są skierowane nie tylko do nauczycieli, wychowawców, ale również do rodziców.
 • Kadra to doświadczeni specjaliści.
 • Dzięki studiom Słuchacze zdobędą fachową i praktyczną wiedzę na temat profilaktyki trudności wychowawczych.
 • Zajęcia w przeważającej ilości prowadzone są w formie praktycznych warsztatów.

Czas trwania:

2 semestry, 180 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest aktywna obecność na co najmniej 80% godzin zajęć dydaktycznych. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja nauki

Studia trwają 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się co trzy-cztery tygodnie, w piątki (od 16.00), soboty i niedziele w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Program

Zajęcia przygotują uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktyki , które są związane z problemami dziecka trudnego. W ramach zajęć warsztatowych poznają Państwo zasady pracy behawioralnej i systemowej w przedszkolach i szkołach, szczegółowo omówimy metody postępowania z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami zachowania z uwzględnieniem zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Zapoznamy Państwa z podstawowymi zagadnieniami depresji dziecięcej, zachowań suicydalnych oraz uzależnień m.in. od substancji psychoaktywnych, telefonu, gier komputerowych, zakupów oraz hazardu on-line. Naszym celem jest także przybliżenie Państwu zachowań dzieci i młodzieży związanych z ich rozwojem psychoseksualnym oraz sposób radzenia sobie z tymi zachowaniami. Ponadto przedstawimy temat diagnozy systemu rodzinnego z wykorzystaniem dostępnych metod diagnostycznych. Program uwzględnia również tematykę niepełnosprawności dzieci (wzrokowa, słuchowa, ruchowa, intelektualna) oraz przybliża problemy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Doświadczony prowadzący wyjaśni wątpliwości związane z zagadnieniami prawnymi w zakresie systemu oświaty. Ponadto w cyklu zajęć warsztatowych prowadzone będą zajęcia superwizyjne, podczas których będziemy rozwiązywać konkretne problemy, które napotykacie Państwo w swojej pracy. Wykłady teoretyczne przypomną i uporządkują wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego rozróżnienia normy i patologii w omawianych sytuacjach. Problemy będą mogły być poddane głębszej analizie poprzez wprowadzenie rozumienia psychodynamicznego i psychoanalitycznego.

I. Podstawy kulturowego rozwoju dziecka – wykład 15 godz.

1. Naturalna a kulturowa linia rozwoju.
2. Adaptacja: rozwój struktury funkcji psychicznych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie pojęciowe.
3. Kryzysy strukturalne w rozwoju wg Lwa S. Wygotskiego – kryzys 1. roku, kryzys 3. roku, kryzys 7. roku, kryzys 11. roku i kryzys 13. roku oraz ich znaczenie dla rozwoju struktury funkcjonalnej i dowolnego zachowania.
4. Okresy kryzysów rozwojowych w rozwoju psychospołecznym wg Erika H. Eriksona.
5. System środowisk wychowawczych w okresie dzieciństwa i dorastania.
6. Formowanie tożsamości psycho-społecznej a aktualność historyczna.

II. Wczesna diagnostyka okresów kryzysów w rozwoju – wykład 15 godz.

1. Geneza i przebieg wybranych zaburzeń w ujęciu rozwojowym:

 • autyzm i jego spektrum,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zachowania autodestrukcyjne,
 • psychozy,
 • zaburzenia nerwicowe.

2. Symptomatologia omawianych zaburzeń.
3. Wskazania do interwencji i terapii.

III. Czynniki ryzyka prawidłowego przebiegu okresów kryzysu i ich rozpoznawanie – warsztat 30 godz.

1. Biologiczne uwarunkowania prawidłowego przebiegu rozwoju:

 • wpływ zaburzeń SI na rozwój i funkcjonowanie dziecka,
 • niepełnosprawność ruchowa, słuchowa, wzrokowa, choroby przewlekłe jako czynniki ryzyka prawidłowego rozwoju u dzieci i młodzieży.

2. Rodzina i jej funkcjonowanie - pozytywny i negatywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka:

 • teoria funkcjonowania rodziny - koncepcje postaw i ról rodzicielskich,
 • metody diagnozy środowiska rodzinnego,
 • zaburzenia funkcji wychowawczych środowisko - rodzina – szkoła,
 • dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym,
 • dziecko z płodowym zespołem alkoholowym (FAS).


3. Czynniki ryzyka prawidłowego rozwoju psychoseksualnego:

 • okresy sensytywne w rozwoju psychoseksualnym,
 • symptomatologia zaburzeń rozwoju psychoseksualnego,
 • wskazania do interwencji i terapii

IV. Skutki niepomyślnego przejścia okresów kryzysu i utrwalania się jego symptomów – warsztat 30 godz.

1. Wybrane efekty utrwalenia się nieprawidłowych wzorców funkcjonowania w okresach kryzysów:

 • zaburzenia lękowe, depresyjne i psychosomatyczne;
 • zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze;
 • uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych, gier komputerowych, telefonu komórkowego; sexting;
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD,

2. Symptomatologia omawianych zaburzeń.
3. Potencjalne konsekwencje nieprawidłowo utrwalonych wzorców dla dalszego funkcjonowania w obszarach: emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
4. Wskazania do interwencji i terapii omawianych zaburzeń.

V. Profilaktyka okresów kryzysu w rozwoju – wykład 15 godz.

1. Diagnoza przebiegu kryzysu rozwojowego oraz podstawowe zasady dotyczące interwencji modelu cykliczno-fazowego rozwoju. Analiza przypadków.
2. Interwencja bezpośrednia – model rozmowy interwencyjnej w kontakcie indywidualnym.
3. Interwencja pośrednia – projektowanie systemu społecznego na rzecz pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży:

 • metody aktywne w nauczaniu,
 • metody upodmiotawiania i integracji w przestrzeni przedszkola i szkoły - tworzenie kultury współpracy
 • szkolny system przeciwdziałania agresji i przemocy.

4. Symptomatologia omawianych zaburzeń.
5.Wskazania do interwencji i terapii.

VI. Praca z dzieckiem trudnym w domu, przedszkolu i szkole – warsztat 30 godz.

1. Strategie wspierania dzieci i młodzieży z niepowodzeniami szkolnymi.
2. Metody pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD, ADD).
3. Radzenie sobie z wybuchami złości u dziecka.
4. Metody oddziaływania terapeutycznego na dzieci i młodzież z uwzględnieniem potrzeb ich i wartości oraz całego systemu społecznego.
5. Zasady i metody pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą.

VII. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy psychopedagogicznej dziecku trudnemu – warsztat 15 godz.

1. Prawne podstawy udzielania pomocy psychopedagogicznej.
2. Polski system udzielania pomocy psychopedagogicznej.
3. Metody i formy pracy placówek świadczących pomoc psychopedagogiczną dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze.

VIII. Interwencja środowiskowa – warsztat 30 godz.

1. Kształtowanie postaw i umiejętności wychowawczych opiekunów i wychowawców: trening umiejętności wychowawczych.
2. Praca z rodzicami – szkoła dla rodziców.
3. Pomoc w konflikcie: dziecko – rodzic, dziecko – nauczyciel.
4. Strategie i metody dyscyplinowania dzieci i młodzieży.
5. Organizowanie czasu i przestrzeni.

IX. Konsultacje (6 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]