hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do dietetyków, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, fizjoterapeutów.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Zobacz ulotkę kierunku

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Jolanta Nalewaj

Studia mają w praktyczny sposób pokazać uczestnikom, jak powinna wyglądać efektywna komunikacja z pacjentem/klientem z zaburzeniami jedzenia, chorobami onkologicznymi, dietozależnymi i autoimmunologicznymi oraz różnego rodzaju alergiami, a także jak stanowić wsparcie w prawidłowym odżywianiu dla sportowców, kobiet w ciąży i dzieci. Podczas warsztatów z doświadczonymi trenerami słuchacze przećwiczą podstawowe umiejętności potrzebne w kontakcie z takimi osobami.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z Psychodietetyki skierowane są do osób o specjalnościach, w których wiedza z zakresu dietetyki i psychologii jest potrzebna do wykonywania zawodu, a co za tym idzie wspieraniu pacjentów w ich terapiach. Studia adresowane są do dietetyków, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, fizjoterapeutów. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Cel

Studia bazują na interdyscyplinarnym podejściu do zmiany zachowań zdrowotnych i mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności, które umożliwią im zarówno efektywniejszą pracę w ramach swojego zawodu, jak również sprawną współpracę z innymi specjalistami. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów terapii poznawczo-behawioralnej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych oraz pomocy psychologicznej w obszarze psychodietetyki. Studia mają w praktyczny sposób pokazać uczestnikom, jak powinna wyglądać efektywna komunikacja z pacjentem/klientem z zaburzeniami jedzenia (otyłość, bulimia, anereksja, uzależnienie od jedzenia), podczas warsztatów z doświadczonymi trenerami słuchacze przećwiczą podstawowe umiejętności potrzebne w kontakcie z taką osobą. Słuchacze zyskają podstawową wiedzę z obszarów: dietetyki, psychologii i aktywności fizycznej, co pozwoli im lepiej rozumieć proces zmiany zachowań zdrowotnych w pracy z pacjentem/klientem.

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń/osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego (dietetyka, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia) muszą odbyć rozmowę rekrutacyjną.

Czas trwania

Dwa semestry, 186 godzin, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie około 10 zjazdów i trwają zazwyczaj od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testu wiedzy i zdanie praktycznego egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

I Blok psychologiczny

 • Psychologia jedzenia i odchudzania (16 godz.)
 • Elementy terapii poznawczo-behawioralnej a zmiana nawyków żywieniowych (18 godz.)
 • Dialog motywujący i warsztaty komunikacji z pacjentem (20 godz.)
 • Umiejętności pracy z grupą (6 godz.)
 • Teoretyczne podstawy zaburzeń odżywiania (6 godz.)
 • Praca w interdyscyplinarnym zespole specjalistów (dietetyk, psycholog, lekarz) (6 godz.)
 • Praca z dzieckiem nad kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych (4 godz.)
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem odchudzającym się – psychologiczne studium przypadku (8 godz.)
 • Etyka w zawodzie Psychodietetyka (4 godz.)

II Blok aktywności fizycznej

 • Aktywność fizyczna i jej rola w psychodietetyce (14 godz.)

III Blok podstaw dietetyki

 • Fizjologia żywienia (12 godz.)
 • Podstawy żywienia człowieka (16 godz.)
 • Żywienie człowieka w wybranych chorobach (32 godz.)
 • Edukacja żywieniowa (8 godz.)
 • Projektowanie programów profilaktycznych (6 godz.)
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem dietozależnym – dietetyczne studium przypadku (4 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń/osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego (dietetyka, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia) muszą odbyć rozmowę rekrutacyjną.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]