hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorców oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia w biznesie

 • Rekrutacja trwa

O studiach

„Na skuteczność działań, zarówno w biznesie, jak i w psychologii ma wpływ wiele elementów. W biznesie ciężko o dobre efekty, jeśli nie ma odpowiedniego planowania, skutecznego kalkulowania, szybkiego podejmowania decyzji, ale również korekty i wnioskowania. W psychologii dobre efekty są wówczas, gdy jest odpowiednia wiedza, przefiltrowane doświadczenia praktyczne oraz właściwe poznanie i odczuwanie, tak samego siebie, jak i innych ludzi oraz jest wyjście poza „mędrca szkiełko i oko”. Psychologia w biznesie na Uniwersytecie SWPS oferuje właśnie te elementy kładąc nacisk na odpowiednią wiedzę, dobre wykorzystanie doświadczeń zaczerpniętych od praktyków oraz korzystanie z technik i narzędzi, które pozwolą poznać i wykorzystać te elementy ludzkiej natury, których nie da się jedynie zmierzyć i zważyć.
Dziś, tak jak w sporcie do sukcesu nie wystarczy już tylko dobry sprzęt czy trening ciała, tak w biznesie nie wystarczy jedynie zarządzanie finansami - w jednym i drugim niezbędna jest psychologia."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.m kochanowskinsp 685dr Marcin Kochanowski
Kierownik kierunku

Adresaci studiów

Studia są adresowane do kierujących własnymi małymi i średnimi firmami oraz menedżerów i specjalistów wspierających kierowanie zespołami pracowniczymi w różnych działach firm. Zapraszamy osoby, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności zastosowania osiągnięć psychologii społecznej w biznesie.

Cel

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz rozwinięcie umiejętności jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu. Udoskonalone na studiach kompetencje pozwolą na skuteczne zarządzanie i motywowanie zespołów ludzkich, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych ze zmianami i konfliktami. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas, podejmować właściwe decyzje, radzić sobie ze stresem oraz skutecznie komunikować się w biznesie.

Czas trwania

2 semestry, 182 godziny, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają zazwyczaj od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest zdanie dwóch testów wiedzy, na koniec każdego semestru oraz minimum 80% obecności na zajęciach. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Program

Program zajęć obejmuje 182 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, treningów oraz interaktywnych wykładów oraz ćwiczeń.
Słuchacze uczestniczą w zajęciach obejmujących cztery obszary zdobywanych kompetencji:

I. PSYCHOLOGIA MENEDŻERA- umiejętności intrapersonalne i interpersonalne

 1. Autodiagnoza- poznanie własnych mocnych i słabych stron. (8 godz.)
 2. Budowanie i praca zespołu- warsztat (12 godz.)
 3. Radzenie sobie ze stresem w firmie (8 godz.)
 4. Identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego w organizacji (8 godz.)
 5. Brainfitness- sprawny umysł a zdrowy styl życia (8 godz.)
 6. Autoprezentacja - sztuka wyrażania siebie w relacjach z innymi (14 godz.)
 7. Umysł menedżera style poznawcze i analiza informacji (6 godz.)

II. PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA LUDŹMI

 1. Rekrutacja pracowników- jak ocenić predyspozycje psychiczne kandydata (8 godz.)
 2. Świadome przywództwo- jak diagnozować kompetencje i motywować podwładnych (12 godz.)
 3. Komunikacja bez przeszkód- jak skutecznie się komunikować i unikać gier (16 godz.)
 4. Konflikt i zmiana w organizacji - jak wykorzystać potencjał, który ze sobą niosą (8 godz.)
 5. Budowanie strategii biznesowej (16 godz.)
 6. Zarządzanie zmianą w firmie w czasach niepewności i turbulencji (10 godz.)

III. PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA I FINANSOWA

 1. Psychologia pieniądza (8 godz.)
 2. Podejmowanie decyzji – metody racjonalnego wyważania ryzyka (8 godz.)

IV. PSYCHOLOGIA RYNKU I RELACJI Z KONSUMENTEM

 1. Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich (8 godz.)
 2. Wywieranie wpływu społecznego (8 godz.)
 3. Negocjacje w biznesie – jak osiągnąć zamierzony cel (16 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]