hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Coaching
z elementami psychologii

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny także w Sopocie i Wrocławiu.

"Coaching z elementami psychologii to studia o tym, jak pomagać ludziom rozwijać umiejętności i wprowadzać zmiany. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy z zakresu psychologii absolwenci tego kierunku potrafią tworzyć najlepsze warunki do rozwoju, osiągania celów, wzmocnić motywację, pomóc pokonać przeszkody natury psychologicznej, które przeszkadzają w rozwoju i poprawie skuteczności.
Duże zainteresowanie tym kierunkiem bierze się stąd, że łączy on zajęcia praktyczne z wiedzą psychologiczna. Program ukończyło już ponad 400 osób, a w tym: prezesi i członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy, menedżerowie, doradcy zawodowi, trenerzy biznesu, specjaliści HR, kierownicy projektów, psychoterapeuci, nauczyciele, trenerzy sportu, przedstawiciele handlowi, a także osoby, które oferują coaching w ramach własnej działalności.
Zapraszam do grona słuchaczy i absolwentów Coachingu Uniwersytetu SWPS!"

koterski Coachingdr Mikołaj Koterski
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Program został opracowany z myślą o osobach, które chcą wykorzystywać coaching w swojej pracy: dyrektorach i menedżerach zespołów, którzy chcieliby rozwinąć swój styl współpracy, specjalistach HR, którzy widzą w coachingu skuteczne narzędzie rozwijania pracowników i wprowadzania zmian, a także doradców zawodowych, trenerów biznesu, trenerów sportu, nauczycieli, dietetyków oraz konsultantów.

Cel

Celem Programu jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia coachingu oraz postawy coacha. Studia bardzo dobrze przygotowują do korzystania z narzędzi i technik coachingowych. Ponieważ nie każdy uczestnik programu chce być profesjonalnym coachem i prowadzić formalne sesje, dlatego zajęcia zostały przygotowane również z myślą o osobach, które w swojej pracy zamierzają wykorzystywać tylko pewne elementy coachingu (m.in.: w zarządzaniu, motywowaniu, rozwijaniu kompetencji, doradztwie zawodowym, trenerstwie, sprzedaży, nauczaniu, psychoterapii).
Udział w programie silnie wpływa na osobisty rozwój, co jest podkreślane przez słuchaczy w informacjach zwrotnych, które otrzymujemy po zakończeniu studiów. Dlatego te studia stanowią idealną propozycję dla osób, którym zależy na osobistym rozwoju i które szukają inspiracji do zmian.
Ponieważ przekazujemy aktualną wiedzę psychologiczną, szczególnie nt. psychologii rozwoju, zmiany i osiągania celów, nasze zajęcia mogą także zainteresować osoby, które odpowiadają w organizacjach za przygotowanie ludzi do zmian i wdrażają zmiany.

Podejście do coachingu
Czy coaching wymaga wiedzy psychologicznej? To pytanie często pada przy okazji rozmów o coachingu. Odpowiadamy: tak. Dlatego obok narzędzi i technik coachingowych przekazujemy wiedzę psychologiczną dotyczącą osiągania celów i wprowadzania zmian. Dzięki temu nasi słuchacze potrafią trafnie dobierać i dostosowywać narzędzia do potrzeb osób, z którymi współpracują, a także przewidywać i odpowiednio reagować na ewentualne trudności.

Warunki przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy wstępnej oraz kolejność zgłoszeń.
Spotkanie wstępne - osoby, które chcą wziąć udział w procesie rekrutacji powinny wypełnić formularz aplikacyjny i umówić się na spotkanie. W tym celu prosimy kontaktować się z panią Weroniką Balicką, Koordynatorem Studiów:
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl, tel.: 61 27 11 251.

Czas trwania

Studia rozpoczynają się w październiku 2018 roku i kończą w styczniu 2020 roku. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Organizacja nauki

Zajęcia to głównie warsztaty, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności i nauce stosowania narzędzi. Większość czasu poświęcana jest ćwiczeniom, zadaniom, dyskusjom i analizom przypadków. Słuchacze pracują w małych zespołach, co zapewnia możliwość intensywnego trenowania.

Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność w min. 80% zajęć, zaliczenie testu wiedzy i praktyki coachingowej oraz pozytywny wynik egzaminu obejmującego zagadnienia będące przedmiotem studiów. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Podstawowe wymagania otrzymania dyplomu ukończenia studiów

 • Udokumentowanie 20 godzin zegarowych indywidualnych sesji coachingu z min. 3 osobami.
 • Nagranie i analiza 3 indywidualnych sesji coachingu.
 • Informacje zwrotnych dot. przebiegu sesji od 3 osób.
 • Informacje zwrotne od 3 osób, które przeszły proces indywidualnego coachingu.
 • Przedstawienie referencji od 1 osoby, która przeszła proces indywidualnego coachingu.
 • Opis i analiza jednego procesu indywidualnego coachingu.
 • Pozytywny wynik testu wiedzy z psychologii.
 • Pozytywny wynik testu wiedzy nt. coachingu.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu z zakresu coachingu.

Program

Autorem i kierownikiem merytorycznym programu jest dr Mikołaj Koterski, który specjalizuje się w realizacji projektów dla organizacji związanych z wprowadzaniem zmian, rozwojem kompetencji i poprawą wyników. Prowadzi indywidualne sesje, warsztaty i wykłady. Współpracuje z osobami z biznesu i sportowcami.

Dlaczego warto?

 • Trzy semestry.

Czas trwania programu wynika zarówno z obszerności materiału, jaki poznają słuchacze, jak również samego charakteru procesu nabywania wiedzy i umiejętności. Nauka coachingu wymaga refleksji, analizowania swojej pracy, wyciągania wniosków i uwzględniania ich w kolejnych próbach. Do tego potrzebny jest czas. Dlatego ten program wybierają osoby, które cenią sobie dyskusje, wymianę doświadczeń, dokładne poznanie studiowanych zagadnień, które chcą mieć czas na utrwalenie wiedzy i umiejętności.

 • Praktyka połączona z wiedzą psychologiczną.

To jeden z niewielu programów, który poza tym, że zapewnia dużą liczbę zajęć praktycznych, to daję również wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka. Program łączy praktykę z przydatną wiedzą psychologiczną. Zajęcia z zakresu coachingu prowadzą coachowie z przygotowaniem psychologicznym. Dlatego nasz program wybierają osoby, które chcą nie tylko umieć stosować narzędzia i techniki, ale też więcej wiedzieć na temat tego, jakie mechanizmy psychologiczne wykorzystuje coaching i na jakich opiera swoją skuteczność.

 • Bardzo duży nacisk na praktyczne umiejętności.

Ważnym elementem programu jest praktyka coachingowa. Słuchacze od pierwszego zjazdu prowadzą sesje, które następnie są analizowane. Informacja zwrotna, którą otrzymują pomaga doskonalić kompetencje i rozwijać warsztat. Dlatego nasz program wybierają osoby, którym zależy na praktyce, ćwiczeniu i nabyciu rzeczywistych umiejętności.

 • Kompetentny zespół prowadzących.

Zespół prowadzących to doświadczeni wykładowcy, których przygotowanie merytoryczne i długoletnie doświadczenie gwarantują, że zajęcia są ciekawe i użyteczne. Dlatego nasz program wybierają osoby, które chcą się uczyć od osób, które mają duże doświadczenie i dzielą się nim.

 • Superwizje.

Sesje, które prowadzą słuchacze przez cały czas trwania studiów są poddawane superwizji indywidualnej i grupowej. Dzięki temu słuchacze na bieżąco otrzymują informacje o postępach oraz o tym, na czym powinni się koncentrować prowadząc coaching. Dlatego nasz program wybierają osoby, którym zależy na szybkich postępach oraz na informacji zwrotnej na temat tego, jak prowadzą coaching i na co powinny zwracać uwagę.

 • Ogólnopolski Zjazd Słuchaczy i Absolwentów Coachingu Uniwersytetu SWPS.

W ramach rozwijania kompetencji coachingowych wszyscy słuchacze biorą udział w Ogólnopolskim Zjeździe Słuchaczy i Absolwentów Coachingu, podczas którego prowadzą warsztaty na temat coachingu. To spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. Dlatego nasz program wybierają osoby, które poszukują okazji do wymiany doświadczeń, dyskusji, ale też chcą nawiązywać kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach i podejściu. Zjazd odbywa się w maju w ośrodku szkoleniowym, poza Poznaniem. Słuchacze mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie.

Szczegółowy program

Program trwa trzy semestry, obejmuje wraz ze Zjazdem Słuchaczy i Absolwentów 248 godzin zajęć i składa się z bloków:

I. BLOK: PSYCHOLOGIA to 80 godziny psychologii przydatnej w pracy coacha.
Celem tego bloku jest dostarczenie aktualnej, empirycznej wiedzy, która pomaga zrozumieć procesy psychologiczne, które mogą wpływać na coaching i działać po jego zakończeniu.

Przedmioty:
- Rola emocji w funkcjonowaniu człowieka (8h) - czym są emocje i jak je zrozumieć; emocje podstawowe i pochodne i ich znaczenie dla funkcjonowaniu podmiotu; aspekty emocji, różnice indywidualne w reagowaniu emocjonalnym.
- Psychologia różnic indywidualnych (8h) - czym są cechy, style i typy; potoczne a naukowe spojrzenie na cechy i typy osobowości; dwie domeny osobowości; temperament jako źródło różnic w odporności człowieka na stres; ogólne modele osobowości.
- Uczenie się i rozwój dorosłych (8h) - dynamika rozwoju osób w okresie wczesnej i średniej dorosłości; różnice indywidualne w uczeniu się; dyspozycje poznawcze i osobowościowe; modele i techniki uczenia się; pamięć i jej doskonalenie.
- Motywacja, osiąganie celów i wprowadzanie zmian (8h) - różne rozumienie pojęcia motywacja; istota motywacji; teorie motywacji; praktyczne aplikacje teorii motywacji; katalizatory zmian; koncentrowanie na celu jako sposób wpływania na motywację.
- Psychologia podejmowania decyzji (8h) - wymiary decyzji; proces decyzyjny; iluzje w podejmowaniu decyzji; dążenie do minimalizowania niepewności; decyzje ryzykowne; jak ludzie formułują przekonania o tym, że coś jest lub nie jest ryzykowne.
- Psychologia pozytywna (8h)  
- Psychologia społeczna (8h) 
- Psychologia wpływu społecznego (8h) 
- Mózg w działaniu (8h)  
- Stres zawodowy i wypalenie (8h) – źródła stresu; oznaki i konsekwencje stresu; strategie zapobiegania i radzenia sobie ze stresem; co to jest syndrom wypalenia zawodowego;
czy każdy narażony jest na wypalenie; interwencje

II. BLOK: PRAKTYKA COACHINGU to 168 godzin rozwijających postawę i umiejętności coacha oraz zjazd słuchaczy coachingu. Celem tego bloku jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia sesji. Program obejmuje zajęcia praktyczne, podczas których studenci ćwiczą prowadzenie sesji, stosowanie narzędzi oraz planowanie proces coachingu, a także zajęcia odnoszące się do zagadnień coachingu w organizacji.

Przedmioty:
- Wprowadzenie do coachingu (18h) - etyka zawodowa coacha; podstawowe wyzwania i trudności w pracy coacha; standardy i kompetencje coacha.
- Kompetencje coacha (20h) - prowadzenie coachingu, proces coachingu, narzędzia pracy coacha
- Prowadzenie coachingu (20h) - wyznaczanie celów i planu działania; monitorowanie postępów; ocena rezultatów poszczególnych spotkań i procesu coachingu.
- Rozwój kompetencji coacha (18h) - zajęcia praktyczne skoncentrowane na rozwijaniu warsztatu coacha poprzez wymianę doświadczeń, ćwiczenie technik i uczenie się korzystania z narzędzi.
- Narzędzia wykorzystywane w coachingu (20h) - zajęcia w formie warsztatu; nauka stosowania narzędzi i technik coachingowych; korzyści i ograniczenia wiążące się ze stosowaniem poszczególnych technik i narzędzi; dostosowanie rozwiązań do konkretnych sytuacji.
- Zarządzanie i coaching (16h) - rozwój kompetencji, budowanie skutecznego zespołu; motywowanie; komunikacja w organizacji; rola menedżera w organizacji.
- Coaching grupowy i zespołowy (20h) - zmiana indywidualna vs. zmiana zespołowa, potencjał zespołu, wyzwania pracy z zespołem, rozwijanie skuteczności zespołu, konflikt w zespole, wzmacnianie współpracy.
- Coaching w organizacji (20h) - zajęcia praktyczne dotyczące możliwości zastosowania coachingu w organizacji zarówno w odniesieniu do zarządzania, wdrażania zmian, rozwijania kariery oraz poprawiania wyników.
- Ogólnopolski Zjazd Studentów i Absolwentów Coachingu SWPS (20h) - dwudniowy zjazd realizowany w ośrodku szkoleniowym poza Poznaniem, podczas którego słuchacze
z Wydziałów Zamiejscowych z Sopotu, Poznania i Wrocławia prowadzą warsztaty, dyskutują na temat coachingu, wymieniają się doświadczeniami; na zjazd zapraszani są również absolwenci poprzednich edycji.

Absolwentom studiów Coaching, jako kontynuację rozwoju proponujemy dwa zaawansowane programy:
- Akademia Przywództwa Uniwersytetu SWPS - roczny kurs dla liderów – polecamy osobom, którym zależy na rozwijaniu umiejętności i postawy lidera
- Kurs Life coaching. Jak pomagać ludziom żyć pełnią życia – przygotowany specjalnie dla osób, którym zależy na rozwijaniu umiejętności z zakresu wspierania ludzi w zmianach i osiąganiu celów.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Opinie absolwentów Podyplomowego Studium Coachingu

DSC 5554 1 3 3

"Jeśli stoisz przed wyborem szkoły i zastanawiasz się, co jest ważniejsze dla coacha: dyplom czy certyfikat? To moja odpowiedź brzmi: możliwość połączenia wiedzy z praktyką i zdobywanie doświadczenia od pierwszych dni nauki. Taką możliwość stworzyły mi studia podyplomowe z Coachingu w Uniwersytecie SWPS. Ponadto, zyskałam niezbędną wiedzę z obszaru psychologii, dzięki której mam szerszy kontekst postrzegania zarówno siebie, jak i klienta. Jeśli myślisz, że coaching to przysłowiowa „złota rybka", która spełni Twoje życzenia, to możesz się rozczarować. Coaching można bardziej porównać do „wędki", którą możesz sięgnąć po swój wymarzony cel a te studia zdecydowanie rozwiną Twoje umiejętności, odkryją wiele perspektyw i nauczą "jak posługiwać się wędką". Zdecydowanie polecam studia z Coachingu w SWPS, poza wiedzą i praktyką z pewnością zyskasz, coś więcej...własny rozwój i możliwość przebywania wśród wyjątkowych ludzi, takich jak Ty."

Joanna Kopp
Coach

Marcelina

"Wybrałam coaching na SWPS ze względu na unikatowy program, który oprócz części narzędziowej i praktycznej uwzględniał również blok psychologiczny. Dziś świadomie korzystam z nabytych umiejętności, które zwiększają moją efektywność na różnych polach. Studia były dla mnie czasem intensywnego rozwoju, który zaowocował również odważnymi decyzjami w życiu zawodowym. Coaching na SWPS to również, a może przede wszystkim niezwykle inspirujący ludzie, ich historie i doświadczenia. Bardzo polecam."

Marcelina Godlewska
Head of Operations, ABSL

 

Tomasz Izydorczyk

 "Przeszukując oferty studiów Coachingu kierowałem się głównie jednym kryterium: minimum teorii, maksimum praktyki. Takie studia podyplomowe znalazłem właśnie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu). Od samego początku była praca, ćwiczenia, ... ćwiczenia i praca. Takie praktyczne podejście do nauki dało szybką integrację grupy i pełną współpracę pomiędzy prowadzącymi a słuchaczami. Praktyczne podejście prowadzących zajęcia zaowocowało moim zaangażowaniem w naukę i chęcią poznawania tego, co będzie dalej. Uważam, że dobór tak różnych i niezwykle interesujących prowadzących zajęcia, daje bardzo ciekawe i szerokie spojrzenie na tak interdyscyplinarną dziedzinę jaką jest Coaching. Gorąco polecam studia podyplomowe Coachingu na SWPS dlatego, że znalazłem tam nie tylko swoje „maksimum praktyki" ale także połączenie podejścia biznesowego i psychologicznego oraz niesamowicie fajną atmosferę do nauki."

Tomasz Izydorczyk
Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Kompania Piwowarska

20141126 141005

"Decydując się na ten kierunek oczekiwałam rozwoju samej siebie; poszukiwałam odpowiedzi na pytania: jak być lepszą, skuteczniejszą?
Wpływanie na ludzi jest swoistą sztuką. O ile Lider jest swojego rodzaju artystą, o tyle Menedżer jest rzemieślnikiem rzetelnie wykonanego zlecenia/zadania.
Aby być skutecznym Liderem trzeba zadawać właściwe pytania.
Pytania to klucz, do na pozór zamkniętych drzwi niewiedzy. Pozwalają one wydobyć to, co jest nieświadomie znane dla osoby, z którą rozmawiam.
Pamiętam TO zdanie podczas pierwszych zajęć „ Po tych studiach będziecie zupełnie innymi Ludźmi" – wówczas nie rozumiałam, o co chodzi Mikołajowi czy też Mirce.
Dziś widzę tę różnicę. Z tych studiów wyrosły we mnie umiejętności i narzędzia, które obecnie nazywam „Myśleniem Pytaniami".

Agnieszka Wręczycka
Dyrektor Regionu Bank Zachodni WBK

portret 2796 1 mini "Pracuję z ludźmi od 25 lat, początkowo z klientami w projektach reklamowych i marketingowych, a obecnie w procesie coachingu i pomocy życiowej. Długo szukałam szkoły, która wesprze moje doświadczenie sesyjne i da coś jeszcze, co spowoduje, że moje sesje będą profesjonalne i przez to korzystniejsze dla klienta. Oferta USWPS od początku mnie zachęciła - była rzetelna, konkretna i zawierała dużo zajęć z psychologii oraz zapowiadała dużo ćwiczeń, zajęć praktycznych i kończyła się egzaminem. Nie żałuję swojego wyboru. Dzięki tym zajęciom każda następna sesja nabierała innej jakości, od razu otrzymywałam od klienta pozytywną reakcję. Rekomenduję Coaching na USWPS z ogromną radością."

Marta Heinze- Okońska
Biznes i life coach

 

IMG 2921

Decydując się na studia na SWPS oczekiwałam przede wszystkim inspiracji w sferze zawodowej i wzmocnienia umiejętności wykorzystywanych w pracy z klientem biznesowym. Nie spodziewałam się, że studia coachingu na tej uczelni będą dla mnie ważnym czasem pracy nad sobą, że zaowocują zmianą priorytetów i w rezultacie zmianą miejsca pracy. Każde zajęcia to nie tylko nowe doświadczenia i wiedza, ale też mnóstwo emocji i pobudzenie do refleksji. Prowadzone przez profesjonalistów i ludzi z pasją, chętnych do dzielenia się swoją „historią". Bezcenna forma warsztatowa dawała możliwość sprawdzania na gorąco nowych umiejętności i wymiany myśli z innymi.
Studia polecam wszystkim, którzy pracują z klientem (na różnych płaszczyznach) i zastanawiają się, jak osiągać lepsze rezultaty za pomocą dobrze prowadzonej rozmowy. Polecam też tym, którzy szukają dróg rozwoju osobistego, a budowanie świadomości samego siebie postrzegają jako wartość, nad którą warto się pochylać.
Bo dostaniesz tutaj dużo więcej niż oczekujesz: natchnienie i motywację, by wśród codziennych zadań, „mimochodem", zatroszczyć się o jakość własnego życia.

Małgorzata Witkowska
Doradca Klienta Biznesowego Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.

 jk"Coaching na Uniwersytecie SWPS to znacznie więcej niż studiowanie w tradycyjnym rozumieniu. To półtora roku pracy również nad sobą, po której to odważyłam się sięgnąć po wymarzoną pracę związaną z rozwojem pracowników w międzynarodowym koncernie. Dodatkowo jest to miejsce, gdzie poznałam inspirujących ludzi (profesjonalistów z różnych branż), z którymi rozpoczęłam wspólne coachingowe projekty, które kontynuujemy po zakończeniu studiów, również dzięki wsparciu Uniwersytetu SWPS. Bo tak jak pisałam, Coaching na Uniwersytecie SWPS to coś więcej niż dyplom, czy certyfikat – to inspiracja, konkretne działania i pozytywna zmiana."

Joanna Kmetko
Specjalista w Dziale Zakupów, Volkswagen Poznań Sp. Z o. o.

 

 

 dariusz klimkiewicz"Czy warto studiować Coaching na USWPS nie wiem, ale powiem Wam co się zmieniło: stałem się lepszym menadżerem, rodzicem, człowiekiem. Nauczyłem się słuchać ale tak naprawdę- słuchać ludzi to jest sztuka. Program i prowadzący pokazują i pomagają w budowaniu umiejętności pracy nad rozwojem potencjału ludzi. Co mogę powiedzieć jest to ogromna frajda, kiedy to robisz- po prostu stajesz się prawdziwym COACH-em. Dość frazesów. Tak naprawdę Coaching na USWPS to praktyczne ćwiczenia połączone z wiedzą teoretyczną. Prowadzący mają duże doświadczenie, co wychodzi podczas zajęć warsztatowych, których jest dużo w stosunku do innych programów jakie miałem możliwość poznać. Oprócz wiedzy i praktycznych zajęć z coachingu jest sporo uwagi poświęconej jak się odnaleźć w świecie coachingu lub jak wykorzystać wiedzę w innych obszarach np. dziale HR czy instytucjach socjalnych. Obecnie pracuję jako TOP menadżer i wykorzystuję w pełni zdobyte umiejętności. Dodatkowo mogę napisać, że po ukończeniu studiów zostałem zaproszony do projektu zmiany stylu życia. Pełnię rolę coacha. O to największa rekomendacja dla Coachingu na USWPS."

Dariusz Klimkiewicz
Prezes Zarządu Spółdzielnia Pracy Mlecz - Masz

coach2

"Dlaczego warto studiować ten program ? Według mnie warto wybrać ten program dla doświadczenia, jakim jest już sama rekrutacja na studia; z uwagi na warsztatową formę prowadzonych zajęć, podczas których poznawaliśmy empirycznie ciekawe narzędzia stosowane w coachingu; ponieważ zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów pracujących w biznesie, którzy dzielą się ze słuchaczami praktyczną wiedzą wykorzystaną w coachingu; ze względu na możliwość wymiany doświadczeń i budowanie relacji ze słuchaczami tego kierunku. Studia odmieniły moje życie osobiste i zawodowe. Dostałam wędkę i nauczyłam się łowić ryby. Teraz następny krok należy już do mnie. Będzie to zdecydowany marsz ku nowej fascynującej przygodzie z coachingiem."

Bożena Uciechowska
OtC Logistics Senior Process Manager, Clariant

coaching ewa laus

"W natłoku różnych ofert szkoleń dla coachów i pędzie po certyfikaty, wybrałam podyplomowe studia Coachingu na SWPS bo.... było blisko. Opis programu - liczba godzin warsztatów, czas trwania, rozmowa kwalifikacyjna oraz jej formuła utwierdziły mnie w przekonaniu, że moje oczekiwania co do nabycia nowych umiejętności mogą się spełnić.
Po rozpoczęciu zajęć nie spotkały mnie żadne rozczarowania, a doświadczenie w zajęciach grupowych, kursach, szkoleniach mam po obu stronach barykady....
Program ukierunkowany na kształcenie umiejętności, Dużo ćwiczyliśmy i dyskutowaliśmy. Poznawałam w ten sposób i metodę, i siebie. Poznałam kolegów uczących się coachingu w innych miastach podczas wspólnego wyjazdu.
Na zakończenie Studiów większość grupy, w tym ja, zdecydowaliśmy się na kontynuowanie tego doświadczenia w formie spotkań superwizyjnych.
Pracuję i szkolę się już długo, a to były najlepiej zainwestowane pieniądze i czas w trakcie ostatniej dekady! No i mam już własnych Klientów!"

Ewa Laus
Trener - konsultant w firmie 4B&P, nieetatowy wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie

W Kuta

"Coaching - studia dla ludzi otwartych i pomocnych, ciekawych świata i człowieka.
Studia, które wciągają. Wymagają zaangażowania, ale ono samo rodzi się w duszy.

Opuszczając którekolwiek z zajęć miałbym poczucie straty. Straty czegoś ważnego w życiu. Bo porusza się tam ciekawe tematy i rzeczy ważne w codziennym życiu osobistym i zawodowym wielu ludzi. Jednak przede wszystkim pracuje się ze swoimi celami i ze swoimi słabościami.

Będąc coachem możesz pomóc komuś, zrodzić w nim poczucie wiary, mocy sprawczej, wzmocnić go. Nie wszystkim jednak uda się zostać coachem. Ale w takim przypadku pozostaje poczucie, że wydarzyło się coś istotnego i interesującego.

Ciekawi ludzie, ciekawi wykładowcy, ciekawe zajęcia."

Wojciech Kuta
Kierownik Produkcji RSP Nowość

JLeszko

"Szukałam takiego rodzaju studiów, dotyczących coachingu, na których będzie przewaga zajęć praktycznych. Program studiów „Coaching" na SWPS w Sopocie właśnie tak się prezentował. Opinię o praktycznym podejściu potwierdziła również moja koleżanka, która ukończyła poprzednią ich edycję.

Po zakończeniu Studiów mogę powiedzieć, że znalazłam to czego szukałam i jeszcze więcej. Przemyślany program, praktyczne zajęcia, wymiana doświadczeń, ciekawi ludzie, ćwiczenie metody coachingu już od pierwszych spotkań, wszystko to sprawiło, że byłam przygotowana do pracy z klientami zaraz po zakończeniu zajęć. Polecam."

Jolanta Leszko
Konsultant, firma HR Tangerine

 Nasi absolwenci tworzą społeczność na coachingroom.pl

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy wstępnej oraz kolejność zgłoszeń.
Spotkanie wstępne - osoby, które chcą wziąć udział w procesie rekrutacji powinny wypełnić formularz aplikacyjny i umówić się na spotkanie. W tym celu prosimy kontaktować się z Panią Weroniką Balicką, Koordynatorem Studiów:
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl, tel.: 61 27 11 251.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • uzasadnienie wyboru kierunku studiów

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019
(2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat 600 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
600 zł**
2 raty*
2900 zł*
1 rata 2850 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 9000 zł (łącznie 15 rat po 600 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 8700 zł (łącznie 3 raty po 2900 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 8550 zł (5700 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2850 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

FAQ

1. Czy umiejętności, które rozwinę podczas studiów mogę wykorzystać w innych obszarach niż coaching?

Umiejętności rozwijane podczas studiów mają charakter bardzo uniwersalny i praktyczny. Są przydatne nie tylko podczas sesji coachingu, ale wszędzie tam gdzie ważna jest współpraca, efektywność, motywacja i pewność siebie. Podczas zajęć uczymy m.in.: jak rozwijać relacje, jak badać poziom motywacji, jak koncertować się na celu, jak efektywnie poszukiwać rozwiązań, jak radzić sobie z trudnościami, jak korzystać ze swoich zasobów, jak definiować kryteria sukcesu, jak udzielać informacji zwrotnej. Szeroki zakres umiejętności, które rozwijamy powoduje, że program jest idealną propozycją dla wszystkich, którym zależy na budowaniu relacji, współpracy i jednocześnie skuteczności w osiąganiu celów.

2. Czy po ukończeniu programu będę umiał wykorzystywać w praktyce to, czego się nauczyłem?

Program to przede wszystkim praktyka. Jednym z głównych założeń jest to, żeby uczestnicy potrafili następnego dnia po zajęcia wykorzystywać nowe umiejętności w codziennych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych.

3. Czy mogę kontaktować się z osobami prowadzącymi zajęcia pomiędzy zjazdami?

Tak. Prowadzący są w stałym kontakcie ze słuchaczami, również pomiędzy zjazdami. Dzięki temu w każdej chwili można skonsultować swoje działania.

4. Czy po zakończeniu tych studiów będę potrafić samodzielnie prowadzić sesje i procesy coachingu?

Z naszych doświadczeń wynika, że osoby, które uczestniczą w zajęciach i realizują zadania, po zakończeniu studiów prowadzą sesje i procesy coachingowe. Jednym z naszych celów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia sesji i procesów coachingu, co powoduje, że skupiamy się na praktycznym korzystaniu z umiejętności.

5. W ofercie Uniwersytetu znajdują się studia Coaching, kurs Akademia Przywództwa Uniwersytetu SWPS (Poznań) i kurs Life coaching (Poznań). Co wybrać, żeby odnieść największe korzyści?

Wymienione trzy programy wzajemnie się uzupełniają. Coaching proponujemy osobom, które są zainteresowane rozwinięciem umiejętności budowania relacji i wspierania ludzi, stawiają pierwsze kroki, chcą usystematyzować wiedzę i wzmocnić kompetencje. Po ukończeniu tego programu uczestnicy deklarują wyraźny wzrost poziomu umiejętności i sprawności w wykorzystywaniu technik i narzędzi wspierających ludzi w zmianach i osiąganiu celów. Kurs Life coaching jest kontynuacją studiów Coaching i wprowadza słuchaczy na zaawansowany, specjalistyczny poziom. Z kolei Akademia Przywództwa jest dla słuchaczy, którzy chcą rozwijać postawę lidera. Postawa lidera wiąże się z podejściem coachingowym, dlatego coaching i przywództwo to bardzo dobre połączenie.

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]