hr award color

poligon
Studia

W swoich badaniach poszukuję odpowiedzi na pytanie, na czym polega ludzki wymiar choroby?

dr Jolanta Życińska, psycholog zdrowia

Katowice, Wydział Zamiejscowy

Zdrowie i choroba
perspektywa kliniczna

 • obszar na studiach psychologicznych
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru Zdrowie i choroba

Studia psychologiczne w obszarze Zdrowie i choroba koncentrują się na wiedzy psychologicznej niezbędnej do udzielania wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej. Łączą wiedzę z obszaru zaburzeń psychicznych, form i strategii służących zapobieganiu tym zaburzeniom z praktyczną wiedzą o sposobach pomocy psychologicznej i zasadach interwencji kryzysowej. Program obejmuje również obszar psychologii pozytywnej, której głównym założeniem jest osiągnięcie zdrowego, mądrego i szczęśliwego życia.

Zapraszamy osoby, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności psychologiczne po to, aby wspierać innych w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni być gotowi do tego, aby kształcić swoje zdolności interpersonalne niezbędne w zawodach, których istotą jest praca z ludźmi. Powinni być też zdolni do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin (prawa, pedagogiki, kryminologii).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie lub psychicznie; instytucjach realizujących programy pomocy psychologicznej, prewencji i promocji zdrowia; placówki profilaktyki i terapii uzależnień; placówkach interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie; ośrodkach wsparcia dla osób starszych; laboratoriach rozwoju osobistego. Mogą także zajmować stanowiska, takie jak: opiekun dziecięcy, opiekun w hospicjach, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz moderator grup wsparcia.

Atuty obszaru Zdrowie i choroba

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia, także w formie warsztatów, prowadzą najlepsi praktycy: psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, lekarze oraz trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Szeroki wachlarz kompetencji

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu profesjonalnych form pomagania osobom dotkniętym kryzysem, uzależnionym, z problemami psychicznymi i somatycznymi. Zyskują także umiejętności efektywnego porozumiewania się i skutecznej pracy z klientem, innymi profesjonalistami, mediami. Rozwijają zdolności animowania grup wsparcia oraz aktywizowania grup seniorów.

Kadra

Psychologia w Katowicach

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
 • ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój 004
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).