hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu terapii uzależnień.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Szkoła Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień

 • Rekrutacja trwa

O studiach

STUDIA POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

"Wokół terapii osób uzależnionych zawsze pojawia się wiele pytań i kontrowersji. Podstawowe dylematy dotyczą rodzaju oddziaływań terapeutycznych – psychoterapia indywidualna, grupowa czy społeczność terapeutyczna; wyboru paradygmatu teoretycznego – psychoterapia behawioralno-poznawcza, psychodynamiczna, systemowa czy integracyjna; celu leczenia – abstynencja czy redukcja szkód; zastosowania właściwego podejścia terapeutycznego – konfrontować czy raczej motywować do zmiany. Program studiów podyplomowych „Szkoła Psychoterapii Uzależnień" pozwala odpowiedzieć na wiele z tych pytań i wątpliwości pojawiających się w procesie pomagania osobom z problemem uzależnienia/nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Wieloaspektowa diagnoza uwzględniająca zmienną motywację, uwikłanie w wielorakie problemy, chwiejność emocjonalną, współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych, wypadanie z ról społecznych, brak zaufania do środowiska medycznego - skłania do elastycznego podejścia do pacjenta i indywidualizowania pracy terapeutycznej, niejednokrotnie z wykorzystaniem farmakoterapii. Program zwraca uwagę studentów na znaczenie psychoterapii opartej na relacji terapeutycznej, uczy integrowania różnych podejść teoretycznych i elastycznego dostosowywania terapii do możliwości i problemów pacjenta. Osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kompetencji i umiejętności w obszarze psychoterapii uzależnień serdecznie zapraszamy!"

kowalcze.oknsp 705kolano.oknsp 705Małgorzata Kowalcze i Agnieszka Kolano
Kierownicy kierunku

Informacje o możliwości dofinansowania studiów z PARPA

Studia podyplomowe Szkoła Psychoterapii Uzależnień przygotowują do pracy psychoterapeutycznej w obszarze uzależnień. Program studiów przygotowany zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 1 lipca 2012 r (w sprawie zasad i organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień). W szczególności z uwzględnieniem załącznika nr 8 (Zakres przedmiotowy programu szkolenia) powyższego zarządzenia.
Powyższy program uwzględnia całościowy wymagany zakres zgodnie z pkt. 1 wspominanego załącznika tj. program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej, nowoczesnych metod diagnozowania, terapii uzależnień oraz psychoterapii członków rodzin dla specjalisty i instruktora terapii uzależnień w wymiarze 650 godzin.
Studia umożliwiają (po spełnieniu dodatkowych warunków) zdobycie certyfikatu Specjalisty terapii uzależnień oraz Instruktora psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Adresaci

W ramach studiów kształceni będą:

 • Specjaliści psychoterapii uzależnień
 • Instruktorzy terapii uzależnień

Warunki rekrutacyjne i ograniczenia naboru na studia

SPECJALIŚCI PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

 • Tytuł zawodowy lekarza, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra uzyskany po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.
 • Osoby uzależnione muszą wykazać min. 4 lata od ukończenia terapii własnej.
 • Zainteresowanie terapią, psychoterapią i problematyką uzależnień.

INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 • Wykształcenie wyższe (min. zawodowe) na innym kierunku niż wymagany dla specjalistów psychoterapii uzależnień.
 • Osoby uzależnione muszą wykazać min. 4 lata od ukończenia terapii własnej.
 • Zainteresowanie terapią, psychoterapią i problematyką uzależnień.

Cel

Celem studiów jest praktyczna nauka prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin (specjaliści psychoterapii uzależnień) oraz umiejętności wykonywania poszczególnych świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień (instruktorzy terapii uzależnień).
Studia koncentrują się na kształtowaniu i doskonaleniu praktycznych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy terapeutycznej oraz nowoczesnych metodach diagnozowania, planowania i prowadzenia psychoterapii osób nadużywających/uzależnionych od alkoholu (i uzależnienia mieszane) oraz ich rodzin. Zajęcia mają również na celu:

 • Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu psychoterapii i psychopatologii.
 • Zapoznanie z koncepcjami teoretycznymi uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz modelami leczenia.
 • Zapoznanie ze specyfiką uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych.
 • Zapoznanie ze sposobami realizacji działań profilaktycznych.
 • Zapoznanie z systemem organizacji lecznictwa odwykowego w Polsce.

Studia mają przygotować do pracy z osobami używającymi alkohol w sposób szkodliwy i uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Promowane będzie stosowanie form terapii integrujących różne podejścia teoretyczne (poznawczo-behawioralne, humanistyczne, psychodynamiczne) oraz indywidualizowanie procesu terapeutycznego, uwzględniającego potrzeby pacjentów, zgłaszających się do placówek terapii uzależnienia.
Program szkolenia (wykłady i warsztaty) jest przewidziany w tym samym zakresie dla wszystkich uczestników, z mniejszymi wymaganiami zaliczeniowymi wobec instruktorów terapii uzależnień, zwłaszcza na zajęciach warsztatowych dotyczących pogłębionej psychoterapii osób uzależnionych oraz psychoterapii członków rodzin. Różnice w wymaganiach zaliczeniowych występują zarówno w trakcie szkolenia (zaliczenie poszczególnych przedmiotów), jak również na etapie egzaminu końcowego:

 • Specjaliści psychoterapii uzależnień - przygotowanie pisemnego opisu diagnozy i procesu psychoterapii pacjenta uzależnionego (etap podstawowy i pogłębiony) - w trakcie trwania oraz opisu diagnozy i procesu psychoterapii członka rodziny osoby uzależnionej.
 • Instruktorzy terapii uzależnień - przygotowanie pisemnego opisu diagnozy i procesu terapii pacjenta uzależnionego (etap podstawowy) - w trakcie trwania.

Po ukończeniu studiów:

 • Osoby z wyższym wykształceniem (tytuł zawodowy lekarza, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra uzyskany po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia) otrzymają zaświadczenia o ukończeniu I etapu szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Osoby z wykształceniem wyższym na innym kierunku niż wymagany dla specjalistów psychoterapii uzależnień otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin w zakresie instruktora terapii uzależnień, a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Po zakończeniu studiów podyplomowych student:
W obszarze wiedzy:

 • Pogłębi i uporządkuje informacje na temat funkcjonowania osoby uzależnionej.
 • Pozna terminologię używaną w psychologii uzależnień.
 • Pozna różne podejścia terapeutyczne w terapii uzależnień (podstawowe nurty teoretyczne; zjawiska i techniki w psychoterapii; czynniki leczące; klasyfikacja zaburzeń psychicznych).
 • Zdobędzie wiedzę na temat koncepcji uzależnienia i współuzależnienia oraz psychoterapii osób używających szkodliwie alkoholu, uzależnionych i rodzin (teoretyczne koncepcje i modele terapii uzależnień; diagnoza nozologiczna i problemowa; medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu; podstawowe formy psychoterapii uzależnień; strategie planowania i organizacji terapii; metody i procedury w psychoterapii uzależnień z uwzględnieniem pracy nad nawrotami; idea redukcji szkód, specyfika pracy z osobami młodocianymi oraz z osobami używającymi innych substancji psychoaktywnych; praca z grupami specyficznymi w uzależnieniach).
 • Zdobędzie wiedzę na temat roli terapeutów uzależnień w przeciwdziałaniu przemocy, jej przyczyn i następstw. Będzie znał podstawowe regulacje prawne dotyczące przemocy i rozwiązania instytucjonalne.
 • Zdobędzie wiedzę w obszarze profilaktyki uzależnień.
 • Zapozna się ze specyfiką uzależnień o charakterze czynnościowym, w tym szczególnie z patologicznym hazardem.

W obszarze umiejętności:

 • Zdobędzie umiejętności rozpoznawania problemu uzależniania.
 • Zdobędzie umiejętności rozpoznania poziomu uzależnienia oraz problemów pacjenta (diagnoza objawowa i problemowa).
 • Będzie umiał określać cele i zaplanować terapię indywidualnego pacjenta.
 • Zdobędzie umiejętności obserwowania, interpretowania i wyjaśniania sytuacji psychologicznej osoby uzależnionej oraz osoby współuzależnionej.
 • Będzie potrafił prawidłowo ocenić wypowiedzi i zachowanie osób z zaburzeniami psychicznymi dla postawienia syndromologicznego rozpoznania i pokierowania do psychiatry i psychologa.
 • Będzie potrafił posługiwać się metodami i wybranymi technikami stosowanymi w podejściu poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym oraz w innych podejściach terapeutycznych, a także otrzyma narzędzia do pracy, dzięki którym będzie mógł rozwijać własny warsztat pracy z pacjentem.

W obszarze kompetencji:

 • Będzie przygotowany do podjęcia starań o przystąpienie do egzaminu celem uzyskania certyfikatu psychoterapii uzależnień.
 • Będzie potrafił dokonać krytycznej refleksji nad kontrowersjami wokół problemów uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie.
 • Będzie mieć pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zrozumie i wdroży w życie potrzebę doskonalenia osobistego i zawodowego w obszarze psychoterapii uzależnień.
 • Nabędzie przekonania o konieczności i dużym znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy z osobą uzależnioną.
 • Podniesienie kompetencji w obszarze rozpoznawania uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych wg aktualnie obowiązujących klasyfikacji medycznych.

Dlaczego warto

 • Studia umożliwiają (po spełnieniu dodatkowych warunków) zdobycie certyfikatu Specjalisty psychoterapii uzależnień oraz Instruktora psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Wysokospecjalistyczna kadra wykładowców. 15 wykładowców, w tym: 7 superwizorów PARPA,
  7 specjalistów PARPA, superwizorzy i specjaliści Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Całościowy i bogaty program studiów.
 • Trening interpersonalny i intrapsychiczny w ramach programu studiów.

Warunki zaliczenia

Podstawa zaliczenia końcowego i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 • udokumentowana obecność (min. 80%) na wykładach i zajęciach warsztatowych oraz obowiązkowa obecność na całości treningu interpersonalnego oraz treningu intrapsychicznego,
 • zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów,
 • test zbiorczy obejmujący całość szkolenia,
 • egzamin końcowy,
 • rozpoczęte najpóźniej przed rozpoczęciem drugiego roku kształcenia zatrudnienie lub wykonywanie świadczeń na podstawie umowy cywilno-prawnej lub wolontariat (na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu. Powyższe zatrudnienie lub wykonywanie świadczeń musi być kontynuowane przez cały drugi rok trwania studiów.

Organizacja nauki

Studia obejmują cztery semestry nauki. Zajęcia będą prowadzone metodą wykładowo-warsztatową z przewagą zajęć warsztatowych, podczas których trenowane będą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy psychoterapeuty uzależnień.
W trakcie studiów odbędą się:

 • 2 zjazdy treningowe tj. trening interpersonalny oraz trening intrapsychiczny, realizowane w formie 5-dniowych zjazdów (środa-niedziela). Zrealizowanie obu zjazdów treningowych ( 100% obecności) jest warunkiem ukończenia studiów.
 • Ok. 6 zjazdów 3-dniowych tj. piątek-niedziela ( w piątek zajęcia od godz. 16.00).
 • Ok. 22 zjazdów weekendowych tj. sobota - niedziela.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Zasady przyjęcia na studia

Weryfikacja złożonej dokumentacji, rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018 - I rok

Program studiów

Program studiów w trakcie 2 lat nauki (4 semestry) obejmuje 650 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 50 godzin treningu interpersonalnego oraz 50 godzin treningu intrapsychicznego.

Moduł I Treningowy

 • Trening interpersonalny
 • Trening intrapsychiczny

Moduł II Wprowadzenie do psychoterapii, psychopatologii i psychologii osobowości

 • Podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii oraz czynniki leczące w psychoterapii.
 • Podstawy psychopatologii w odniesieniu do obowiązującej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i podstawowe metody leczenia.
 • Wybrane elementy psychologii osobowości.
 • Zastosowanie farmakoterapii w leczeniu osób uzależnionych – zaburzenia współistniejące, powikłania psychiatryczne i somatyczne.
 • Zagadnienia prawno-etyczne w psychiatrii, psychoterapii i lecznictwie uzależnień.
 • Umiejętności terapeutyczne.
 • Kontakt terapeutyczny indywidualny – zjawiska zachodzące w procesie terapeutycznym.
 • Techniki w psychoterapii w różnych podejściach terapeutycznych.
 • Podstawy pracy z grupą.

Moduł III Koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych

 • Teoretyczne koncepcje uzależnienia.
 • Modele, metody i procedury w psychoterapii uzależnień.
 • Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu. Diagnoza nozologiczna uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych a diagnozy różnicujące.
 • Diagnoza problemowa w terapii osób uzależnionych.
 • Konstruowanie osobistych planów terapii.
 • Picie szkodliwe a uzależnienie – charakterystyka zjawiska i wybrane metody pracy z osobami pijącymi szkodliwie.
 • Zastosowanie technik dialogu motywującego w terapii uzależnień.
 • Specyfika pracy z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych w tym nikotyny - programy redukcji szkód.
 • Specyfika pracy z osobami młodocianymi uzależnionymi lub nadużywającymi substancji psychoaktywnych.
 • Podstawy profilaktyki uzależnień i innych zachowań ryzykownych młodzieży.
 • Terapia grupowa w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 • Koncepcje i metody zapobiegania nawrotom choroby w terapii uzależnień.
 • Grupy specyficzne w terapii uzależnień.
 • Uzależnienia behawioralne.
 • Organizowanie systemu lecznictwa odwykowego w Polsce. Budowanie programów terapeutycznych w placówkach odwykowych. Rola grup samopomocowych.
 • Programy redukcji szkód w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.
 • Monitorowanie przebiegu terapii, metody ewaluacji efektów leczenia.
 • Etyczne aspekty praktyki psychoterapeuty uzależnień.
 • Naukowo udokumentowane metody leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
 • Zarządzanie zespołem terapeutycznym. Praca w zespole terapeutycznym.

Moduł IV Koncepcje współuzależnienia i psychoterapia członków rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

 • Podejście systemowe w terapii uzależnień.
 • Podstawy pracy z rodziną osoby uzależnionej.
 • Koncepcje współuzależnienia i modele psychoterapii osób współuzależnionych.
 • Interwencja kryzysowa w rodzinie z problemem uzależnienia.
 • Zjawisko przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia – metody pomagania.
 • Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej – możliwości oddziaływań terapeutycznych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Weryfikacja złożonej dokumentacji, rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • List motywacyjny, uzasadniający wybór tych studiów
 • Deklaracja o podjęciu zatrudnienia wg wzoru
 • Deklaracja o doświadczeniu treningowym/terapii własnej wg wzoru

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Studia trwają 2 lata.

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]