hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów i lekarzy.

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Seksuologia kliniczna

 • Rekrutacja trwa.

O studiach

Kierunek dostępny także w Sopocie i Warszawie.

Studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

"Zachowanie seksualne człowieka jest wypadkową jego ciała, psychiki i kultury. Nie wystarczy być lekarzem i znać ciało człowieka, aby skutecznie leczyć jego problemy seksualne. Nie wystarczy również być psychologiem, aby udzielać pełnej, profesjonalnej psychoterapii w zaburzeniach seksualnych. Zarówno lekarzom, jak i psychologom niezbędna jest także wiedza o kulturowych uwarunkowaniach postaw wobec seksualności i mogących wynikać z tych postaw problemów seksualnych współczesnego człowieka.
Studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS jako jedyne dostarczają słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej zarówno o biologicznych, jak i psychologicznych, jak i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń seksualnych i tym samym dają podstawy do bycia w pełni profesjonalnym diagnostą i terapeutą seksualności człowieka."

Czernikiewiczdr n. med. Wiesław Czernikiewicz
kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Studia są przeznaczone dla psychologów i lekarzy. Absolwenci innych kierunków studiów wyższych mogą starać się o przyjęcie na studia podyplomowe po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów.

Cel

Studia mają na celu:

 • przekazanie wiedzy z zakresu:
  • biologicznych podstaw seksualności człowieka,
  • psychofizjologii seksualności człowieka,
  • norm w zachowaniach seksualnych,
  • dysfunkcji i zaburzeń seksualnych,
  • metod diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej,
  • seksuologii sądowej i społecznej.
 • wykształcenie praktycznych umiejętności:
  • seksuologicznego badania podmiotowego,
  • diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych;
 • przygotowanie absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.

Dlaczego warto

 • Możliwość zdobycia kompetencji w obszarze o znacznym deficycie specjalistów.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów –praktyków.
 • W ramach programu studiów 50 godzin dydaktycznych superwizji grupowej.
 • W ramach programu studiów 100 godzin dydaktycznych stażu klinicznego.
 • Ukończenie studiów uprawnia psychologów do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków).
 • Studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Organizacja nauki

Studia w zakresie zajęć dydaktycznych i superwizji odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) raz w miesiącu. Zjazdy te realizowane będą w Katowicach.
Staż kliniczny w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (10 dni) realizowany jest w:

 • Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Warszawa ul. Dolna 42 (8 dni)
 • Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed, Warszawa ul. Wspólna 65 lok. 18 (2 dni)

Termin i przebieg stażu uzgadniany jest indywidualnie z każdym studentem.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń z poszczególnych zajęć w ramach studiów, zaliczenie stażu i zdanie egzaminu ustnego kończącego studia.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018 - I rok

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje 350 godzin, w tym: 200 godziny zajęć dydaktycznych, 50 godzin superwizji grupowej, 100 godzin stażu klinicznego.

Bloki zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów:

 • Biologiczne podstawy seksualności człowieka.
 • Psychofizjologia seksualności człowieka.
 • Psychopatologia a seksualność.
 • Klinika dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.
 • Metody diagnostyczne i metody leczenia stosowane w klinice seksuologicznej.
 • Seksuologia sądowa.
 • Kobiecość, męskość, seksualność. Moja kobiecość, moja męskość, moja seksualność.
 • Zaburzenia identyfikacji – diagnostyka i leczenie.
 • Perwersje – diagnostyka i leczenie.
 • Leczenie dysfunkcji seksualnych.
 • Opiniowanie sądowo – seksuologiczne.
 • Diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego.
 • Rodzina Kazirodcza.

Ukończenie studiów uprawnia psychologów do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków).

Regulamin uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego

Program studiów posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019 (2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat 630 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 6000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
630 zł**
2 raty*
3050 zł*
1 rata 3000 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 9450 zł (łącznie 15 rat po 630 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 9150 zł (łącznie 3 raty po 3050 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 9000 zł (6000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 3000 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2019 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2020 roku włącznie

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]