hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Magistrzy psychologii

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psycholog jako biegły sądowy
w postępowaniu karnym i cywilnym

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny również w Rzeszowie.

"Zapotrzebowanie na dobrych ekspertów-psychologów w obszarze stosowania prawa, jest wciąż ogromne. Wymaga się, aby psycholog pełniący konkretne zadania ekspertalno-opiniodawcze zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym był do tego przygotowany. Profesjonalne zadania biegłego psychologa mieszczą się w warsztacie praktycznych umiejętności dokonywania: diagnozy klinicznej, neuropsychologicznej, prognostycznej, funkcjonalnej, sporządzania ekspertyzy i opinii. W wielu dziedzinach prawa oczekuje się od biegłych określonej specjalizacji (np. przesłuchania dzieci, przesłuchania szczególnych kategorii świadków). Pojawiają się nowe obszary aplikacji psychologii do praktyki wymiaru sprawiedliwości - profilowanie psychologiczne, nowe sprawy wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych."

D Rodeb lachdr hab. Danuta Rode i dr Bogdan Lach
Kierownicy kierunku

Studia „Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym" dają możliwość nabywania przez psychologów koniecznych kompetencji zawodowych i etycznych niezbędnych w pracy jako biegły sądowy. Pozwalają na zdobycie i pogłębienie wiedzy, ale także na rozwój specjalistycznych umiejętności w procesie diagnozy i zadaniach opiniodawczych.
Brak ustawy o biegłych sądowych i związany z tym brak uregulowanych przepisami prawa wymagań dotyczących kompetencji biegłych, w tym biegłych z zakresu psychologii, przyczynia się do podejmowania zadań biegłego przez osoby nieprzygotowane formalnie i merytorycznie do wypełniania tej roli. W rezultacie biegli psychologowie niejednokrotnie wykonują zadania powierzone im przez wymiar sprawiedliwości w sposób nierzetelny, nie oparty na wiedzy psychologicznej, naruszający zasady etyczne zawodu psychologa. Równocześnie wzrasta oczekiwanie organów procesowych pod adresem psychologów. Psychologowie są powoływani do wydawania opinii w sprawach karnych (od chwili rozpoczęcia śledztwa do zakończenia procesu sądowego), w sprawach cywilnych, rodzinnych. Stale pojawiają się nowe problemy prawne, których rozwiązanie wymaga wiedzy psychologicznej.

Studia obejmują zagadnienia:

 • Problemów diagnozy wiarygodności zeznań dzieci.
 • Psychologicznych aspektów oceny zeznań (treść zeznań i jej cechy, metody i zasady przesłuchania małoletnich świadków).
 • Psychologicznych problemów szczególnych kategorii świadków (świadkowie w wieku podeszłym, procesy inwolucyjne), wykazujący upośledzenie intelektualne lub zaburzenia.
 • Neuropsychologicznej oceny zeznań świadków.
 • Psychologii pracy dochodzeniowo-śledczej.
 • Profilowanie w różnych typach przestępstw. Czynników wpływających na profilowanie. Modeli i struktura profilu.
 • Metodologii i metodyki postępowania diagnostycznego w sprawach opiekuńczych i rozwodowych. Struktury badania, badanie dzieci, dorosłych, procesu diagnozy-klinicznej, funkcjonalnej, prognostycznej.
 • Zasady konstrukcji opinii, formułowania wniosków.
 • Psychologicznego opiniodawstwa sądowego w procedurze cywilnej. Diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej w oświadczeniu woli i sporządzenia testamentu. Problemów diagnostycznych w ubezwłasnowolnieniu. Odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę, postępowania cywilnego o zapłatę.
 • Diagnozy osobowości-procesów motywacyjnych sprawców czynów zabronionych. Diagnozy motywacji dorosłych sprawców przestępstw, diagnozy osobowości nieletniego. Diagnozy zniekształceń poznawczych.
 • Mobbingu-problemów diagnozy, metodyki badania, doboru narzędzi, analizy materiału badawczego, formułowania opinii.
 • Psychologia sali sądowej. Wystąpienia biegłego na sali sądowej. Zasady i zakres obowiązków biegłego wobec organu procesowego. Konfrontacja opinii biegłych.

Adresaci

Są przeznaczone dla psychologów, którzy zamierzają podjąć czynności biegłego sądowego oraz dla psychologów pełniących już tę funkcję, w celu pogłębienia ich umiejętności praktycznych.
Na studia zapraszamy także psychologów praktyków zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, chcących wyspecjalizować się w konkretnym obszarze psychologii sądowej.

Cel

Program ma na celu przygotowanie metodologiczne i warsztatowe uczestników w zakresie możliwości aplikowania wiedzy psychologicznej do praktycznych zagadnień wymiaru sprawiedliwości tj. przygotowania do realizowania zadań opiniodawczo-ekspertalych w postępowaniach sądowych. W tym ujęciu studia są przeznaczone dla kandydatów na biegłych sądowych. Pogłębienie umiejętności praktycznych psychologów pracujących, jako biegli sądowi, w obszarze takich subdyscyplin jak: neuropsychologiczna ocena zeznań świadków, profilowanie psychologiczne (modele, struktura profilu), psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach wynikających z prawa pracy (mobbing), ubezpieczeń społecznych (oświadczenie woli, odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę).

Dlaczego warto

 • Program studiów zapewniający kompleksowe podejście do zadań wykonywanych przez biegłych psychologów sądowych.
 • Zajęcia prowadzone w sposób wyposażający słuchaczy w umiejętności praktyczne.
 • Kompetentna kadra szkoląca, składająca się z dydaktyków posiadających specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenia praktyczne.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Studia obejmują 200 godzin dydaktycznych z przewagą zajęć o charakterze warsztatowym.

MODUŁ I
PSYCHOLOGICZNO-PRAWNY

 • Podstawy prawoznawstwa.
 • Psycholog jako biegły. Metodologiczny model psychologicznego opiniodawstwa sądowego.

MODUŁ II
PSYCHOLOGIA ZEZNAŃ ŚWIADKÓW I WYJAŚNIEŃ PODEJRZANYCH/OSKARŻONYCH - DIAGNOZA, NARZĘDZIA

 • Problemy diagnozy wiarygodności zeznań dzieci. Psychologiczne aspekty oceny zeznań.
 • Problemy psychologiczne szczególnych kategorii świadków.
 • Neuropsychologiczna ocena zeznań świadków.

MODUŁ III
PROFILOWANIE NIEZNANYCH SPRAWCÓW.PSYCHOLOGIA ŚLEDCZA

 • Pojęcie i rodzaje profilowania.
 • Modele i struktura profilu. Czynniki wpływające na profilowanie.
 • Profilowanie w rożnych typach przestępstw oraz możliwości weryfikacji.

MODUŁ IV
PSYCHOLOGICZNE OPINIODAWSTWO SĄDOWE W PROCEDURZE CYWILNEJ - MODEL, DIAGNOZA, NARZĘDZIA

 • Metodologia i metody postępowania diagnostycznego w sprawach rodzinnych: opiekuńczych i rozwodowych.
 • Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna w oświadczeniu woli, sporządzenie testamentu.
 • Problemy diagnostyczno-proceduralne w ubezwłasnowolnieniu. Ocena funkcji wykonawczych.
 • Odpowiedzialność cywilna za wyrządzoną szkodę, postępowania cywilne o zapłatę.

MODUŁ V
DIAGNOZA OSOBOWOŚCI - PROCESÓW MOTYWACYJNYCH, SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH

 • Diagnoza procesów motywacji dorosłych sprawców przestępstw.
 • Diagnoza zniekształceń poznawczych.
 • Diagnoza osobowości nieletniego i nieprzystosowania psychicznego.
 • Mobbing, problemy diagnozy, metodyka badania.

MODUŁ VI
PSYCHOLOGIA SALI SĄDOWEJ

 • Psycholog na sali sądowej.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 590 zł
2 raty 2825 zł
1 rata 5400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]