hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów praktyków

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Problemy psychologii klinicznej
dzieci i młodzieży

 • Rekrutacja start

O studiach

„ (...)Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało."
Janusz Korczak

"Zapraszamy serdecznie wszystkich psychologów chętnych do poszerzenia swojego warsztatu pracy o nowe umiejętności i wiedzę z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, którym bliska jest maksyma Janusza Korczaka. Zmiany cywilizacyjno-kulturowe w naszym otoczeniu sprzyjają intensyfikacji problematyki klinicznej w okresie rozwojowym nie tylko w wymiarze indywidualnym ale również rodzinnym. Stąd obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, których będzie cechować dobre przygotowanie teoretyczne, skuteczne umiejętności praktyczne oraz zrozumienie i zaangażowanie w swoją pracę.
Przygotowana przez nas oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży jest wyrazem naszej pasji i wieloletniego doświadczenia w tym obszarze. Dobór najwyższej klasy specjalistów jako prowadzących zajęcia oraz możliwość rozwijania umiejętności praktycznych podczas zajęć terenowych w wiodących, klinicznych placówkach umożliwi słuchaczom wzbogacenie swojego warsztatu diagnostycznego i terapeutycznego. W znacznej mierze podniesie to ich samodzielność i skuteczność w wykonywanej na co dzień pracy, ale również mamy nadzieję, wzbudzi pasję do niesienia pomocy tym najsłabszym i najbardziej bezradnym w świecie dorosłych – dzieciom."

sitnik wichurskansprojewska.oknspKatarzyna Sitnik-Warchulska i Katarzyna Rojewska
Kierowniczki kierunku

Dla kogo

Psycholodzy praktycy.

O studiach

Studia stanowią odpowiedź na wzrastający w ostatnich latach wskaźnik problemów klinicznych u dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i równoczesny wzrost zapotrzebowania na psychologów posiadających warsztat praktycznych umiejętności z zakresu prewencji, diagnozy, pomocy oraz terapii w omawianym zakresie. Studia stanowią ofertę całościowego i praktycznego kształcenia w tym zakresie, zapewniając okazję do nauki u specjalistów łączących wieloletnie doświadczenie kliniczne z rozwojem naukowo- badawczym w obszarze psychologii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Zajęcia z danego przedmiotu prowadzone będą przez kliku wykładowców, posiadających wysoką wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Zajęcia będą miały w dużej części charakter warsztatowy. W programie przewidziane są także zajęcia terenowe w wybranych placówkach województwa śląskiego, zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją wobec dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi, a w tym:

 • Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada w Gliwicach
 • Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych GOAR w Gliwicach
 • NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji Kompas w Będzinie
 • Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Pozytywka w Zabrzu
 • Ośrodek leczenia uzależnień Dom Nadziei w Bytomiu
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Katowice
 • SP Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu, Klinika Pediatrii

Adresaci

Psycholodzy praktycy o zainteresowaniach pracą kliniczną z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami.

Warunkami podjęcia studiów są:

 • posiadanie doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą lub/i rodzinami w placówkach służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, w trakcie którego kandydat zajmował się diagnozą i pomocą psychologiczną (również w formie staży, praktyk, wolontariatów);
 • bieżąca aktywność zawodowa jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu). Posiadanie stałego kontaktu z pacjentami umożliwiającego przygotowanie opisu przypadku z praktyki własnej realizowanego w trakcie kształcenia.

CEL

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu problematyki klinicznej w środowisku psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. W szczególności zajęcia będą poświęcone zaburzeniom psychicznym wieku rozwojowego oraz czynnikom ryzyka zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania. Studia dają szansę na zdobycie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności dotyczących efektywnej interwencji wobec dzieci i młodzieży z problemami klinicznymi oraz ich rodzin.

Dlaczego warto?

 • Praktyczny charakter studiów.
 • Wysokospecjalistyczna kadra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, wśród wykładowców specjaliści psycholodzy kliniczni, terapeuci, pedagodzy i lekarze będący specjalistami w zakresie psychiatrii dziecięcej, neurochirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej oraz onkologii dziecięcej.
 • Zajęcia obejmujące wiedzę z zakresu czynników ryzyka diagnozy oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej w obszarze:
  - zaburzeń zachowania i emocji wieku rozwojowego (t.j. zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia funkcjonowania społecznego, zaburzenia ze spektrum autyzmu),
  - zagrożeń behawioralnych wieku rozwojowego (t.j. agresja, autoagresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia),
  - głębszych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne),
  - niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych (problematyka dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z aberacjami chromosomalnymi, dzieci z uszkodzeniami w CUN, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną).
 • Zajęcia uwzględniające problematykę dzieci chorujących somatycznie (dzieci chorujących kardiologicznie, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu oddechowego, z cukrzycą, dzieci dializowane, z chorobą nowotworową, z wybranymi zaburzeniami czynnościowymi).
 • Zajęcia dotyczące problemów klinicznych, diagnozy i pomocy dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz zagrażających przemocą (dzieci z doświadczeniem przemocy, stany uwarunkowane urazem psychicznym, rodzicielstwo zastępcze, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych).
 • Moduł poświęcony pracy z rodziną oraz kontekstowi rodzinnemu problemów klinicznych dzieci i młodzieży
 • Zajęcia terenowe w placówkach zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją wobec dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Każdy student zgodnie z programem studiów zobligowany jest do odbycia zajęć terenowych w dwóch jednostkach. Studenci wybierają placówek spośród wymienionych w bazie udostępnionej w momencie rozpoczęcie studiów. Zajęcia terenowe (w wymiarze 5 godzin) odbywać się będą w dni robocze tj. poniedziałek–piątek. Szczegółowe terminy zajęć podane zostaną w momencie rozpoczęcia studiów.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów w oparciu o jedną lub kilka z następujących metod: test wiedzy, opis przypadku z praktyki własnej, obecność, aktywność podczas zajęć.

Zasady przyjęcia na studia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów wykładów.

MODUŁ I - PROBLEMY KLINICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 • Zaburzenia zachowania i emocji wieku rozwojowego
 • Zagrożenia behawioralne wieku rozwojowego
 • Głębsze zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego

MODUŁ II - GRUPY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA ZABURZEŃ W OKRESIE DZIECIŃSTWA I DORASTANIA

 • Niepełnosprawność i ryzyko zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Przewlekła choroba somatyczna jako szczególny aspekt rozwojowy w życiu dziecka
 • Dziecko w środowisku niewydolnym wychowawczo oraz zagrażającym przemocą

MODUŁ III - RODZINA DZIECKA Z PROBLEMEM KLINICZNYM

 • Podstawy systemowego rozumienia rodziny
 • Wybrane metody pracy z rodziną dziecka z problemem klinicznym

MODUŁ IV - ŚRODOWISKA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z PROBLEMAMI KLINICZNYMI

 • Zajęcia terenowe w wybranych placówkach

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • List motywacyjny, uzasadniający wybór tych studiów
 • Dokumenty poświadczające bieżącą aktywność zawodowa jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu) – zaświadczenia o zatrudnieniu, realizowaniu stażu.
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologiczne, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie staży, praktyk, wolontariatów) – świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]