hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Psycholodzy praktycy

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neuropsychologia kliniczna
i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Myślę, że studiowanie neuropsychologii jest bardzo ciekawe. Pozwala uzupełnić wiedzę o człowieku. Umożliwia lepsze rozumienie człowieka. Integruje w naszym umyśle obraz człowieka, tak często podzielonego na: „biologicznego" i „psychicznego". Otwiera nas i uwrażliwia na złożoność relacji: człowiek-otoczenie, mózg-zachowanie. Podjęcie kształcenia w tym zakresie pozwala analizować zjawiska psychopatologiczne w kategoriach wykraczających poza historyczne, jakkolwiek bardzo popularne, podejście związane z pojęciem „organiczności", by ostatecznie odseparować się od pojęcia „organiki". Moją intencją jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej, w tym zaprezentowanie procesu diagnozy, badania, wnioskowania, specyfiki klinicznego myślenia neuropsychologicznego i analizy przypadków. W tym kontekście nie mogło zabraknąć rozważań, zarówno na temat neuroanatomii funkcjonalnej, neuropsychiatrii rozwojowej, jak i neurologii klinicznej czy mózgowych mechanizmów zachowania z perspektywy neuroobrazowania. Chciałam zaproponować program, który sama chciałabym realizować w ramach mojego własnego kształcenia z zakresu neuropsychologii. Mam nadzieję, że mi się to udało."

 metta pieszkansp 699Joanna Metta-Pieszka
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Psycholodzy praktycy zainteresowani neuropsychologią oraz diagnozą neuropsychologiczną, gotowi do rozwoju wiedzy w dziedzinie neuropsychologii klinicznej jako nauki interdyscyplinarnej, obejmującej elementy neurologii, neuroanatomii funkcjonalnej, neuroradiologii, neuropsychiatrii.

Warunkami podjęcia studiów są:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie staży, praktyk, wolontariatów)
 • bieżąca aktywność zawodowa jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną, diagnozą psychologiczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu). Posiadanie stałego kontaktu z pacjentami umożliwiającego przygotowanie opisu przypadku z praktyki własnej realizowanego w trakcie kształcenia.

CEL

Celem studiów jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej, nabycie przez słuchaczy studiów umiejętności stawiania diagnozy neuropsychologicznej oraz poznanie metod terapeutycznych wybranych deficytów mózgowych. Zajęcia mają na celu wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego, omówienie problematyki związanej z relacją mózg-zachowanie, klinicznym myśleniem neuropsychologicznym, badaniem i diagnozą, przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów tych zagadnień, w tym problemów współczesnej neuropsychologii.

Dlaczego warto?

 1. Możliwość zdobycia kompetencji w obszarze o znacznym deficycie specjalistów.
 2. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów – praktyków.
 3. W trakcie studiów zapoznanie z szerokim spektrum narzędziami diagnozy neuropsychologicznej, w tym:
 • Mini Mental State Examination (MMSE)
 • Test Rysowania Zegara (CDT)
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
 • Addenbrooke's Cognitive Examination- III (ACE-III)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Kolorowy Test Połączeń

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie studiów obejmować będzie obecność na zajęciach, testy wiedzy oraz opis przypadku z praktyki własnej.

Zasady przyjęcia na studia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program

Program studiów zawiera 210 godzin dydaktycznych.

MODUŁ I
WPROWADZENIE DO NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ

 • Ocena neuropsychologiczna w warunkach praktyki klinicznej.
 • Poglądy na temat związku mózg - zachowanie i podstawy mózgowej organizacji funkcji psychicznych.

MODUŁ II
WSPÓŁCZESNA NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

 • Mózgowe mechanizmy zachowania z perspektywy neuroobrazowania- procesy emocjonalne, empatia, plastyczność mózgowa.
 • Mózgowe mechanizmy zachowania z perspektywy neuroobrazowania - asymetria funkcjonalna, samoświadomość.
 • Mózgowe podłoże funkcji wykonawczych, pamięci operacyjnej i długoterminowej.

MODUŁ III
STRUKTURA, FUNKCJA, MECHANIZMY PATOLOGII UKŁADU NERWOWEGO

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego - podstawowe pojęcia dla praktyki neuropsychologicznej.
 • Elementy neuropsychiatrii z perspektywy psychiatrii wieku rozwojowego- podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży (ADHD, spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, FAS).
 • Podstawy neurologii klinicznej (schorzenia naczyniowe, procesy pierwotnie zwyrodnieniowe, urazy czaszkowo- mózgowe, procesy ekspansywne, choroby zakaźne, badanie neurologiczne, neuroobrazownie oun).

MODUŁ IV
NEUROPSYCHOLOGICZNE NASTĘPSTWA USZKODZEŃ MÓZGU I WYBRANE SYNDROMY

 • Zaburzenia funkcji językowych.
 • Apraksja.
 • Agnozja.
 • Zaburzenia procesów uwagi.
 • Zaburzenia mnestyczne.
 • Zaburzenia samoświadomości z perspektywy neuropsychologii klinicznej.
 • Zaburzenie funkcji wykonawczych.
 • Omówienie deficytów neuropsychologicznych w wybranych chorobach naczyniowych mózgu (następstwa udaru mózgu, konsekwencje nagłego zatrzymania krążenia, móżdżkowy zespół poznawczo - behawioralny).
 • Zespół zaniedbywania stronnego.

MODUŁ V
METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

 • Metody przesiewowe oraz badanie funkcji poznawczych i wykonawczych w nurcie eksperymentalno - klinicznym.
 • Metody badania pamięci.
 • Badanie funkcji wykonawczych.

MODUŁ VI
PROBLEM DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ I NEUROREHABILITACJI

 • Specyfika diagnozy stanów pourazowych.
 • Problemy diagnozy osób w wieku podeszłym.
 • Analizy przypadków - profil deficytów neuropsychologicznych w wybranych schorzeniach oun
  - trudności neurorozwojowe
  - zespół amnestyczny po krwotoku mózgowym
  - pourazowe zaburzenia funkcji wykonawczych
  - stan po udarze prawej półkuli mózgu
  - neuropsychologiczna ocena po udarze lewej półkuli mózgu
  - procesy pierwotnie zwyrodnieniowe i demencja mieszana
 • Seminarium superwizyjne

MODUŁ VII
WPROWADZENIE DO NEUROREHABILITACJI

 • Problemy neurorehabilitacji
  - Główne nurty w terapii neuropsychologicznej
  - Spontaniczna remisja zaburzeń funkcji poznawczych a remisja kierowana
  - Krytyczna analiza wybranych prac dokumentujących efekty rehabilitacji funkcji poznawczych
  - Ogólne zasady formułowania bezpośrednich i odległych celów terapii
  - Terapia zaburzeń językowych
  - Terapia zaburzeń wzrokowo-przestrzennych
  - Zaburzenia praksji
  - Możliwości i ograniczenia w zakresie rehabilitacji zaburzeń pamięci i dysfunkcji wykonawczych
  - Znaczenie wglądu pacjenta dla planowania i prowadzenia terapii
 • Dysfunkcje sfery wykonawczej z perspektywy neurorehabilitacji.
 • Plan postępowania diagnostyczno-rehabilitacyjnego u pacjenta na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • List motywacyjny, uzasadniający wybór tych studiów
 • Dokumenty poświadczające bieżącą aktywność zawodowa jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu) – zaświadczenia o zatrudnieniu, realizowaniu stażu.
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologiczne, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie staży, praktyk, wolontariatów) – świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia.

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 700 zł
2 raty 3375 zł
1 rata 6500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]