hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiązania elektroniczne.

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny także we Wrocławiu i Warszawie.

Partnerzy studiów

MobeeDick logoaxure partner UX

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne. Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe.”

hubert anyzewskiHubert Anyżewski
Kierownik studiów

Pobierz program w formacie PDF

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (16 zjazdów).

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i obrona projektu na zakończenie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym wraz z punktami ECTS.

Opis kierunku

Pobierz program w formacie PDF

Opis studiów

User Experience Design to pierwsze w Polsce studia zajmujące się całościowo tematyką projektowania doświadczeń z korzystania z produktów i usług (UX, oraz aspektami CX i Service Design).
Tegoroczne studia to już 8 edycja kierunku, obecnie dostępnego w trzech miastach:
Wrocławiu, Warszawie, Katowicach.
Pomysłodawcą i kierownikiem studiów UX Design jest Hubert Anyżewski, który wraz z kierownikami lokalnymi Basią Rogoś-Turek we Wrocławiu oraz Moniką Mikowską w Katowicach dbają o organizację i merytoryczny poziom studiów.
Kadra to najlepsi polscy specjaliści z obszaru UX z wieloletnim doświadczeniem oraz sprawdzeni dydaktycy.
Na studiach występują goście reprezentujący środowisko projektowe.

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne.”

Cel

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób, które na co dzień badają i projektują rozwiązania digitalowe.
Kierunek składa się z 6 bloków tematycznych, które tworzą tematykę UX. Charakterystyczny dla studiów jest model realizacji projektu dyplomowego i pracy w zespołach projektowych pod okiem mentora,
od pierwszych zajęć.
Ponad połowa zajęć odbywa się w trybie warsztatowym, w grupach projektowych.
Podczas studiów studenci poznają proces projektowy, techniki i narzędzia potrzebne do realizacji projektu.
Etapy cząstkowe projektu są oceniane przez ekspertów obszarowych i publikowane na forum grupy.
Studia kończą się obroną projektu i oceną składającą się z finalnego projektu, prototypu oraz obrony projektu.

„Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe.”

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób, które na co dzień badają i projektują rozwiązania digitalowe.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oprogramowanie i książki

Podczas studiów studenci otrzymują edukacyjną wersję oprogramowania Axure Pro oraz zniżkę na komercyjną wersje oprogramowania. Do dyspozycji studentów jest również zbiór książek UX.
Studenci UX Design otrzymują również zniżki na konferencje UX Poland (www.uxpoland.com).

Mentorzy*:

 • Maciej Płonka
 • Paweł Nowak
 • Agata Nowak
 • Aleksander Minkacz

* Liczba i skład osobowy mentorów może się zmienić.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Pobierz program w formacie PDF

Tematyka i organizacja zajęć

Program obejmuje ponad 190 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry (16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka zajęć to 45 min. Na zajęcia zapraszani są goście z polski i zagranicy.

Podczas zajęć wykorzystywane są metody projektowe oraz narzędzia służące do projektowania i analizy skuteczności rozwiązań elektronicznych. W trakcie studiów pracujemy z oprogramowaniem projektowym
Axure Pro, Basecamp oraz pakietem Google.

axure partner UXbestcamp partnerUXgoogle partnerzyUX

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest frekwencja na zajęciach powyżej 80%, zaliczenie testu wiedzy oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego realizowanego w grupie pod okiem mentora. Mentorzy w formie konsultacji wspierają grupę projektową przy realizacji poszczególnych etapów cząstkowych projektu.
Projekty dyplomowe realizowane są w grupach 5-osobowych z wyznaczonym liderem grupy.
Grupa podczas toku studiów realizuje etapy produktu od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego
prototypu.
Etapy realizacji projektu są omawiane i oceniane przez ekspertów tematycznych, a efekty prac publikowane
na forum. Finalnym etapem studiów jest przygotowanie i oddanie projektu dyplomowego, który oceniany jest
przez grono ekspertów.

Eksperci:

 • Explore (badania potrzeb): Teresa Bartoszewicz
 • Define (strategia produktu): Kamil Hendzel
 • Model (modelowanie): Tomasz Skórski
 • Prototype (prototypowanie): Marcin Surosz
 • Test (testowanie użyteczności): Agata Magdalena Nowak

Projekt dyplomowy i obrona projektu przed gronem ekspertów stanowią ocenę finalną jaką otrzymuje zespół na koniec studiów. Test z wiedzy jaki każdy student pisze indywidualnie na koniec studiów to ok. 30 pytań w formie testu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 910 zł
2 raty 4425 zł
1 rata 8600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]