hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menadżerów oraz pracowników działów lub firm zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie potencjałem pracowników

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny także we Wrocławiu.

"Studia Zarządzanie Potencjałem Pracowników to doskonały wybór dla wszystkich osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tzw. „miękkiego HR”. W programie studiów zawarto szeroki zakres wykładów i praktycznych warsztatów dotyczących wszystkich najważniejszych procesów związanych z zarządzaniem potencjałem pracowników od rekrutacji, przez adaptacje, rozwój, ocenianie i motywowanie, komunikacje na zarządzaniu zespołem, czasem i projektami skończywszy. Studia ZPP to idealna odpowiedź na potrzeby osób zajmujących się obecnie kadrami i płacami, specjalistów w zakresie jednej dziedziny „miękkiego HR”, a także menadżerów chcących umiejętnie zarządzać potencjałem swoich podwładnych a także własnym."

Helka maledr Anna Hełka
Kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Potencjałem Pracowników"

Adresaci

Studia są adresowane do pracowników menadżerów oraz pracowników działów lub firm z szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, a także osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania potencjałem własnym i innych. W przypadku dużego zainteresowania studiami osób o różnym poziomie wiedzy i umiejętności istnieje możliwość utworzenia dwóch grup różniących się poziomem zaawansowania.

Cel

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakres nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników, jak również wykształcą lub udoskonalą swoje umiejętności w zakresie stymulowania naturalnych predyspozycji jednostek oraz rozwijania możliwości tkwiących w zespołach. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas i komunikować się w biznesie.

Warunki zaliczenia

obecność i czynny udział w zajęciach (min. 80% obecności na zajęciach) – stanowi warunek konieczny do otrzymania świadectwa ukończenia studiów, w przypadku nie wystarczającej frekwencji na zajęciach wynikającej z choroby lub nie możliwych do przełożenia wyjazdów służbowych uczestnik studiów może wnioskować o wykonanie pracy stanowiącej substytut ćwiczeń realizowanych w trakcie zajęć, na których uczestnik studiów był nieobecny;
łączny wynik z 2 testów wiedzy po każdym semestrze decyduje natomiast o ocenie końcowej na świadectwie; ocenę pozytywną otrzymują uczestnicy, którzy udzielili minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Program zajęć obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, treningów oraz interaktywnych wykładów i ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota/niedziela), średnio 2 razy w miesiącu.

Obszary zdobywanej wiedzy:

 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników
 • Procesy grupowe i budowanie zespołu
 • Motywowanie finansowe i pozafinansowe pracowników
 • Szkolenia i rozwój pracowników w tym programy High Potential People oraz kierowanie twórczością w organizacji
 • Kierowanie twórczością w organizacji
 • Systemy ocen okresowych
 • Biznesowa komunikacja (PR, komunikacja wewnętrzna, sztuka prezentacji i prowadzenia spotkań oraz budowania relacji z mediami)
 • Kształtowanie kompetencji menedżerskich (w tym trudne sytuacje szefa, psychologiczne kompetencje przywódców)
 • Zarządzanie projektami, czasem i zmianą oraz zarządzanie przez cele
 • Wypalenie zawodowe i outplacement
 • Prawo pracy w zarządzaniu potencjałem pracowników

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą w Katowicach.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez wybitnych naukowców pracujących na co dzień na Uniwersytecie SWPS, na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,​ jak i praktyków z wieloletnim stażem w zakresie danego procesu zarządzania potencjałem pracowników zdobytym w dużych korporacjach lub firmach szkoleniowo-doradczych. Zajęcia prowadzą m.in. wybitny psycholog ekonomiczny prof. Tomasz Zaleśkiewicz, specjalizujący się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w teorii i praktyce ​​ prof. Wanda Kopertyńska i Czesław Zając, wybitni szkoleniowcy nagradzani za swoje programy szkoleniowe i rozchwytywani przez organizacje pragnące zwiększyć kompetencje swoich pracowników: Paweł Gąsows​ki, Anna Helmich-Zgoda. Każdy z naszych prowadzących poddawany jest ewaluacji zajęć przez uczestników studiów podyplomowych, a więc zajęcia prowadzą tylko osoby, których wiedza merytoryczna oraz metody dydaktyczne spotkały się z uznaniem absolwentów poprzednich pięciu edycji studiów podyplomowych ZPP.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 620 zł
2 raty 2975 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]