hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, pedagogów, trenerów, szkoleniowców, coachów, nauczycieli.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Trener zdolności poznawczych
(pamięć, uwaga, twórczość)

 • Rekrutacja start

O studiach

"Choć od wielu lat niezmiennie dużym powodzeniem cieszą się treningi zdolności poznawczych, to paradoksalnie nie ma wielu ofert kursów, szkoleń czy studiów, które przygotowują do zawodu trenera zdolności poznawczych czy też pozwalają na doskonalenie już posiadanych kwalifikacji. Niewielka jest też liczba publikacji, które mają charakter praktyczny i pozwalają zapoznać się z metodologią projektowania i prowadzenia treningów zdolności poznawczych. Proponowane studia podyplomowe są próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie. Ich podstawową zaletą jest fakt, że poszczególne kursy zaprojektowali i poprowadzą wybitni specjaliści, którzy nie tylko na co dzień prowadzą treningi zdolności poznawczych, ale także naukowo zajmują się problematyką procesów poznawczych, publikując wyniki swoich badań w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach. Są oni także autorami kluczowych podręczników poświęconych zarówno procesom poznawczym, jak i ich trenowaniu."

babel maledr Przemysław Bąbel
Kierownik merytoryczny kierunku

O studiach

Uczestnicy studiów poznają aktualny stan wiedzy na temat funkcjonowania, rozwoju i biologicznych podstaw procesów poznawczych (kursy: „Praktyczna psychologia poznawcza. Wprowadzenie", „Praktyczna psychologia rozwoju poznawczego. Wprowadzenie" oraz ,,Neuropsychologia poznawcza. Możliwości stymulowania funkcji poznawczych"), w tym w szczególności uwagi, pamięci oraz twórczości (kursy: „Psychologia uwagi", „Psychologia pamięci", „Psychologia twórczości"). Na bazie tej wiedzy będą poznawali metody trenowania zdolności poznawczych, najpierw uczestnicząc w zaprojektowanych specjalnie dla nich treningach (kursy: „Grupowy trening uwagi i pamięci" oraz „Grupowy trening twórczości i rozwiązywania problemów"), a następnie samodzielnie tworząc i prowadząc sesje treningowe (kursy: „Projektowanie i prowadzenie treningów pamięci i uwagi" oraz „Projektowanie i prowadzenie treningów twórczości i rozwiązywania problemów"). Samodzielne projektowanie i prowadzenie treningów zdolności poznawczych poprzedzone zostanie doskonaleniem umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń (kurs: „Projektowanie i prowadzenie szkoleń"), uwzględniającym dostosowanie treningu do grupy docelowej i jej specyfiki rozwojowej (kursy: „Rozwój i edukacja w okresie dzieciństwa", „Rozwój i edukacja w okresie adolescencji" oraz „Rozwój i edukacja w okresie dorosłości i starości"), a także ewentualnych specyficznych ograniczeń poznawczych (kursy: „Diagnoza funkcjonowania poznawczego"). Uczestnicy studiów wzbogacą swój warsztat trenerski, poznając metody trenowania zdolności poznawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (kurs: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w trenowaniu zdolności poznawczych").

Adresaci

Studia adresowane do osób wykonujących lub planujących wykonywać pracę trenera, szkoleniowca, coacha, nauczyciela, edukatora itd. Zwłaszcza absolwentów: psychologii i pedagogiki oraz kierunków pokrewnych.

Cel

Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie uczestników do projektowania i prowadzenia treningów zdolności poznawczych, tj. treningów pamięci i uwagi oraz treningów twórczości. Cel ten zostanie osiągnięty, dzięki realizacji następujących celów:

 • Rozszerzenie i aktualizacja wiedzy na temat funkcjonowania, rozwoju i biologicznych podstaw procesów poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem uwagi, pamięci i twórczości.
 • Doskonalenie umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń, z uwzględnieniem grupy docelowej, jej specyfiki rozwojowej i ewentualnych specyficznych ograniczeń poznawczych.
 • Nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia treningów pamięci i uwagi.
 • Nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia treningów twórczości.
 • Doskonalenie warsztatu trenerskiego poprzez zapoznanie z metodami trenowania zdolności poznawczych, wykorzystującymi nowoczesne technologie.

Dlaczego warto

 • Dobór kadry gwarantujący wysoki poziom proponowanych kursów. Zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków w dziedzinie psychologii poznawczej, rozwojowej i twórczości.
 • Zdobycie umiejętności w bardzo intensywnie się rozwijającej dziedzinie psychologii.
 • Zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych do wykorzystania zarówno w pracy z osobami starszymi, jak również z dziećmi, a także ze zdrowymi osobami dorosłymi pragnącymi pod okiem fachowców rozwijać określone zdolności poznawcze.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co
3 tygodnie.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów w oparciu o jedną z następujących metod: obecność, aktywność podczas zajęć, test wiedzy, przygotowanie scenariusza zajęć.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, seminarium wykładów.

MODUŁ I
40 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

 • Praktyczna psychologia poznawcza. Wprowadzenie.
 • Psychologia uwagi.
 • Psychologia pamięci.
 • Psychologia twórczości.
 • Neuropsychologia poznawcza. Możliwości stymulowania funkcji poznawczych.


MODUŁ II
40 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

 • Praktyczna psychologia rozwoju poznawczego. Wprowadzenie.
 • Rozwój i edukacja w okresie dzieciństwa.
 • Rozwój i edukacja w okresie adolescencji.
 • Rozwój i edukacja w okresie dorosłości i starości.
 • Diagnoza funkcjonowania poznawczego.


MODUŁ III
112 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

 • Projektowanie i prowadzenie szkoleń.
 • Grupowy trening uwagi i pamięci.
 • Projektowanie i prowadzenie treningów pamięci i uwagi.
 • Grupowy trening twórczości i rozwiązywania problemów.
 • Projektowanie i prowadzenie treningów twórczości.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w trenowaniu zdolności poznawczych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]