hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów, specjalistów HR, kierowników projektów, trenerów, konsultantów, doradców zawodowych.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Coaching i mentoring

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny również w Rzeszowie.

„Miłość pieniądze & biznes z pasją, - ekspert relacji
Jak motywować i inspirować ludzi do pracy w dobie redukcji zatrudnienia?
Jak stworzyć atmosferę, w której dobry pracownik jest dla innych przykładem?"

W taki sposób reklamują swoje usługi praktykujący coache i mentorzy. Entuzjazm i fascynacja pracą jest w tym zawodzie kwestią kluczową i powszechną. Stanowi znak rozpoznawczy dobrego coacha. Skąd się bierze? – przede wszystkim z satysfakcji jaką daje możliwość osiągnięcia celów oraz dobrych, często spektakularnych efektów w ciągu niezbyt długiego procesu coachingowego czy mentoringu. Spośród wielu zawodowych pomocy coaching jest najłatwiej mierzalny, konkretny i może być krótkoterminowy.

Boruda GrojnyBożena Boruta-Gojny
Kierownik studiów Coaching i mentoring

Adresaci

Studia są skierowane głównie do menedżerów, specjalistów HR, kierowników projektów, osób zarządzających zespołami, liderów społecznych, doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego, trenerów i konsultantów, osób podejmujących rolę coacha, ale także do osób, które chcą podnieść własne kwalifikacje.

CEL

Celem studium jest przygotowanie specjalistów do zawodowego wspierania ludzi i organizacji na drodze ich kariery zawodowej i w rozwoju osobistym. Podczas studiów przyszli coache zapoznają się z narzędziami coachingu oraz wypracują sposoby pracy, oparte o własne kompetencje emocjonalne, relacyjne i afiliacyjne.

Dlaczego warto?

 • Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii i rozwoju osobistego, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.
 • Zajęcia prowadzone przez coachów – praktyków oraz doświadczonych psychologów – psychoterapeutów.
 • Wykładowcy reprezentujący różne organizacje coachingowe: International Coach Federation (ICF); International Coaching Community (ICC), Izba Coachingu, European Coaching Federation.
 • Bogaty program składający się z 200 godzin zajęć.
 • Superwizja pracy własnej.

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Wyjątek stanowi trening interpersonalny, który odbywać się będzie w trakcie 4-dniowego zjazdu (czwartek - niedziela). Stuprocentowy udział w treningu interpersonalnym jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Stuprocentowa obecność na treningu interpersonalnym, zdobycie cząstkowych zaliczeń przewidzianych programem studiów oraz praca dyplomowa w formie prezentacji coachingu/mentoringu prowadzonego pod superwizją.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 40-godzinny trening interpersonalny.

MODUŁ I
TRENING INTERPERSONALNY

 • Trening interpersonalny.

MODUŁ II
PODSTAWY COACHINGU I MENTOIRNGU

 • Coaching a mentoring.
 • Rola coachingu we wspomaganiu zdolności adaptacyjnych człowieka.
 • Implementacja idei coachingu oraz jego efektów.
 • Coaching kariery kontra tradycyjne doradztwo zawodowe.
 • Historia coachingu, zastosowanie, rodzaje coachingu.
 • Coach- zawód, rola, misja. Organizacje zawodowe coachów, mentorów.
 • Podstawowe modele procesów coachingowych.

MODUŁ III
PRAKTYKA COACHINGU I MENTORINGU

 • Diagnoza potrzeb klienta. Kontraktowanie usług.
 • Rejestracja przebiegu sesji. Dokumentowanie zmian w coachingu.
 • Narzędzia coacha.
 • Uniwersalizm a różnice kulturowe w coachingu i mentoringu (model S-factor).
 • Coaching grupowy, dynamika procesów grupowych.
 • Mentoring. Prezentacja programu „Dynamizm i doświadczenie". Intermentoring pracowniczy.
 • Action Learnig.
 • Analiza czynników wpływających na rozwój zawodowy. Coaching klientów specyficznych.
 • Coaching a psychoterapia, trening umiejętności pomagania w sytuacjach trudnych.
 • Praca z oporem coachowanego.
 • Coaching w zespole pracowniczym.
 • Coaching strategiczny.
 • Kodeks etyczny coacha i mentora.

MODUŁ IV
DYPLOMOWY

 • Superwizja.
 • Warsztat dyplomowy.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 700 zł
2 raty 3375 zł
1 rata 6500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]