hr award color

poligon
Nauka i badania

I Psychokryminalistyczna Konferencja

Ciemna liczba przestępstw


Stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: Wydzial Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Patronat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Śląskli Oddział Straży Granicznej w Katowicach oraz Policja. 


Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona może być kilkukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Zapraszamy na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję poświęconą ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat i wiele innych zagadnień, które przybliżą eksperci: kryminalistycy, prawnicy, genetycy sądowi, specjaliści medycyny sądowej, biegli z zakresu nauk sądowych.

Konferencja jest odpłatna. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zakres tematyczny konferencji

Konferencja jest poświęcona kwestiom ujawniania oraz wykrywania przestępstw i ich sprawców. Prelegenci omówią przede wszystkim zdarzenia kryminalne trudne do ujawnienia, takie jak:

 • zaginięcia, w których mogło dojść do zabójstwa osoby zaginionej i ukrycia ciała;
 • przemoc psychiczna w rodzinie, domu, pracy, czy internecie, gdzie brak będzie materialnych śladów działania sprawcy;
 • przemoc fizyczna w sytuacji, kiedy ofiara chroni sprawcę;
 • przestępstwa seksualne, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby;
 • inne zdarzenia, które pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami także społecznym.

Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania. Analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje jednak, że nawet po latach da się zagadki kryminalne rozwiązać. Można osądzić sprawcę, a ofierze i jej rodzinie przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Takie sprawy są czasami niemalże gotowym scenariuszem na wciągający film kryminalny – choć tylko te, w których tajemnicę udaje się rozwiązać. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Co zwiększa szanse na sukces wykrywczy? Co dają nowe możliwości badawcze w laboratoriach kryminalistycznych? Co może zaoferować rozwój technologii? Co dają osiągnięcia współczesnej psychologii? Podczas konferencji poruszymy kwestie związane zarówno z kryminalistycznymi metodami i środkami wykrywania ciemnej liczby przestępstw, jak i kryminologicznymi związanymi z badaniem relacji sprawca-ofiara. Będziemy dyskutować o społecznych przyczynach niepowiadamiania o przestępstwie oraz regulacjach prawnych, które sprzyjają zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. 

Adresaci konferencji

 • Studenci psychokryminalistyki, psychologii, prawa, resocjalizacji,
 • Funkcjonariusze służb mundurowy (Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych),
 • Psychologowie, pracownicy socjalni, kryminalistycy, kryminolodzy, specjaliści z ośrodków opiekuńczych i wychowawczych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Program 

8:15-8:45 – Rejestracja uczestników

8:45-9:00 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Komitet Naukowy

Panel I – Przestępstwa  przeciwko życiu

9:00-9:20Ciemna liczba zabójstw – podinsp. Bogdan Michalec, Wydział Kryminalny KWP w Krakowie

9:20-9:40Sposoby ukrywania zwłok ofiar zabójstw – dr hab. Tomasz Konopka, Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

9:40-10:00Poszukiwania osób zaginionych w przypadku podejrzenia zabójstwa – Marek Lisowicz, Wydział Poszukiwań Specjalnych w Warszawie

10:00-10:20Dziennikarstwo śledcze w sprawach osób zaginionych – red. Łukasz Kowalski „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”

10:20-10:40Przesłanki świadczące o możliwości popełnienia zabójstwa osoby zaginionej – kom. Michał Górecki, Wydział Kryminalny KWP we Wrocławiu

10:40-11:00 – Przerwa kawowa

Panel II – Możliwości współczesnej kryminalistyki

11:00-11:20Ślad biologiczny źródłem informacji śledczych o nieznanym sprawcy przestępstwa – dr Danuta Piniewska-Róg, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Wojciech Branicki, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ oraz Zakład Biologii CLKP w Warszawie

11:20-11:40Oględziny miejsca zdarzenia, a budowanie wersji śledczych – dr Filip Bolechała, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:40-12:00Ogień i woda. (Nie)skuteczne zacieranie śladów przestępstw – mgr Artur Luzar, Szkoła Aspirantów PSP

12:00-12:20Drony w poszukiwaniu i ratownictwie – Michał Wojas, prezes zarządu FlyTech UAV Sp. z o.o. w Krakowie

12:20-12:40Działania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji – mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda, podkom. Konrad Gajda – eksperci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

12:40-13:00Dziennikarz – zło konieczne czy sprzymierzeniec? Jak współdziałać dla dobra śledztwa, informowania opinii publicznej i zapobiegania przestępstwom – mgr Renata Kijowska

13.00-13.20Dane na mapie – przykłady analiz trendów, zależności przestrzennych zdarzeń i ich wizualizacja 3D – mgr Robert Jędrzejczak

13:20-13:40 – Przerwa obiadowa

Panel III – Przestepstwa przeciwko wolności seksualnej

13:40-14:00Przestępczość seksualna – problemy wykrywcze, dowodowe oraz kwestia przedawnienia – dr Olga Kocaj, prokurator

14:00-14:20Przypadki wieloznacznych zgonów jako przedmiot analizy psychologicznej – mgr Jan Gołębiowski, Centrum Psychologii Kryminalnej

14:20-14:40Psychoterapeuta i seksuolog – ciemna liczba przestępstw w Polsce – mgr Aleksandra Żyłkowska, Uniwersytet SWPS

14:40-15:00Przemoc i przestępstwa seksualne w instytucjach zamkniętych – bezkarność oprawców – mgr Justyna Kopińska, socjolog i reporter „Dużego Formatu” – magazynu reporterów „Gazety Wyborczej”

Panel IV – Przestępstwa z użyciem przemocy

15:00-15:20Ciemna liczba przestępstw z perspektywy rzecznika prasowego – mł. insp. dr Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji w Warszawie

15:20-15:40Sprawcy stalkingu i ich ofiary – mgr Ewa Wach, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

15:40-16:00Ciemna liczba przestępstw przeciwko zwierzętom – dr Paulina Wiśniewska, Wydawnictwo Silva Rerum

16:00-16:20Kiedy milczenie nie jest złotem… problem przemocy domowej – dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

16:20-16:40Przemoc rówieśnicza wobec dzieci autystycznych – mgr Monika Szubrycht

16:50-17:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Uniwersytet SWPS zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

To pierwsza w Polsce konferencja poświęcona ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się wystąpienie funkcjonariusza z krakowskiego Archiwum X, biegłego z zakresu poszukiwań zwłok, genetyka zajmującego się wykorzystaniem badań DNA w identyfikacji zwłok. Konferencja stanowi interdyscyplinarne forum, którego uczestnicy będą mogli uzupełnić, poszerzyć i zaktualizować wiedzę z zakresu wykrywania i zwalczania przestępczości nieujawnionej. Pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat!

dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS w Katowicach

Opisy wystąpień

Ciemna liczba zabójstw

Czym jest ciemna liczba zabójstw? Jak badać zginięcia? Wykład poświęcony zostanie analizie procesu wykrywczego przy zaginięciach kryminalnych, a także przedstawione zostaną przypadki z praktyki krakowskiego Archiwum X.

someone

podinsp. Bogdan Michalec – Wydział Kryminalny KWP w Krakowie

Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Współtwórca krakowskiego „Archiwum X”, którego celem jest wykrywanie zabójstw z tzw. ciemnej liczby. Filozof procesu wykrywczego. Autor publikacji naukowych z zakresu procesu wykrywczego zabójstw sprzed lat.

Ciemna liczba przestępstw z perspektywy rzecznika prasowego

Rzecznik prasowy wypowiada się w kwestii przestępności ujawnionej, objętej statystykami przestępczości, w głośnych sprawach kryminalnych, gdzie jest duże zainteresowanie medialne. Co można powiedzieć o przestępczości z ciemnej liczby przestępstw? Jak próbować zbadać czy określić jej zasięg? Jak mówić o przestępstwach, gdzie jeszcze postępowanie karne się nie toczy?

258 ciarka

mł. insp. dr Mariusz Ciarka – Komenda Główna Policji w Warszawie

Doktor nauk prawnych i polski oficer Policji. W latach 2012 – 2016 roku był rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od 2016 roku jest rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji.

Ślad biologiczny źródłem informacji śledczych o nieznanym sprawcy przestępstwa

Dowód z badania DNA jest jednym z najskuteczniejszych dowodów, z których korzysta współczesny wymiar sprawiedliwości. Możliwość identyfikacji człowieka poprzez analizę markerów genetycznych jest wykorzystywana zarówno w sprawach kryminalnych, jak i w badaniach dotyczących pokrewieństwa.

Oznaczony dowodowy profil DNA jest jednak bezużyteczny jako narzędzie identyfikacyjne w sytuacji, gdy nie był wcześniej zarejestrowany w policyjnych bazach danych DNA i/lub nie ma możliwości jego weryfikacji poprzez analizę materiału porównawczego.

Od niedawna ślad DNA zabezpieczony na miejscu przestępstwa może jednak służyć do zdobycia cennych informacji śledczych pozwalających na opis osoby będącej jego źródłem. Poprzez analizę DNA możliwe jest dziś nie tylko określanie płci, ale również pochodzenia ancestralnego, niektórych cech wyglądu oraz wieku. Predykcyjna analiza DNA pozwala na uzyskanie informacji, których dawniej mógł dostarczyć świadek zdarzenia kryminalnego.

Badania predykcyjne pozwalają na wypracowywanie nowych hipotez śledczych w sprawach, które pozostają nierozwiązane, a także na coraz skuteczniejsze zawężanie kręgu podejrzanych. W efekcie śledczy mogą działać bardziej precyzyjnie i szybciej identyfikować sprawcę lub ofiarę przestępstwa. Rosnąca wiedza na temat ludzkiego genomu i rozwój nowych technologii badawczych zwiększają możliwości wykrywcze współczesnej kryminalistyki.

258 piniewska rog

dr Danuta Piniewska-Róg – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biegły z zakresu genetyki sądowej, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. badanie genetycznych predyspozycji u ofiar samobójstw dokonanych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz nauczyciel akademicki prowadzący działalność dydaktyczną na Wydziale Lekarskim i Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

258 wojciech branicki

prof. dr hab. Wojciech Branicki – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ekspert w dziedzinie genetyki sądowej. Od wielu lat łączy pracę biegłego sądowego z pracą naukową, której celem jest poszerzenie możliwości wykorzystania analizy genomu człowieka w kryminalistyce. Jego badania przyczyniły się do opracowania systemów predykcyjnych, które umożliwiają przewidywanie cech pigmentacyjnych, kształtu włosa, skłonności do łysienia, a także wieku człowieka poprzez analizę DNA. Obecnie prace badawcze prowadzi w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest również pracownikiem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie.

Sposoby ukrywania zwłok ofiar zabójstw

W praktyce sądowo-lekarskiej spotykamy się z bardzo różnymi sposobami usuwania zwłok ofiary po dokonaniu zabójstwa, które najogólniej można podzielić na ukrywanie i niszczenie. Spośród metod ukrywania zwłok, najprostszą z punktu widzenia sprawcy i najczęstszą, jest porzucenie ciała w niedostępnym miejscu, dalej kolejno zatopienie w zbiorniku wodnym i zakopanie. Z rzadziej spotykanych sposobów należy wymienić zamurowanie w budynku.

Z kolei niszczenie zwłok najczęściej jest realizowane przez ich spalenie, dużo rzadziej przez rozkawałkowanie. Bardzo rzadko spotykanymi metodami jest rozpuszczenie w żrącej substancji lub zniszczenie przy użyciu urządzeń mechanicznych. We wszystkich tych metodach, w razie znalezienia zwłok lub ich szczątków, istnieje możliwość identyfikacji, a często także ustalenia przyczyny zgonu.

someone

dr hab. Tomasz Konopka – Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz, specjalista medycyny sądowej, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum w Krakowie.

Oględziny miejsca zdarzenia a budowanie wersji śledczych

Praktycy mówią, że idealne oględziny przeprowadzone są tylko w podręczniku do kryminalistyki… albo w serialu kryminalnym. Są czynnością wymagającą połączenia zarówno wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej oraz prawnej. Szczególnie dużą uwagę należy przykładać do oględzin miejsca zabójstwa. Na podstawie ujawnionych śladów oraz przeprowadzonych badań medyczno-sądowych buduje się wersje śledcze.

Podczas wykładu przedstawione zostaną ciekawe, a zarazem trudne przypadki w medycynie sądowej i kryminalistyce, przy których powstało kilka możliwych wersji śledczych.

someone

dr Filip Bolechała – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor nauk medycznych, specjalista medycyny sądowej, adiunkt w  Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum. Biegły sądowy, wykładowca, autor licznych publikacji naukowych poświęconych aspektom sądowo-lekarskim, a w szczególności przypadkom zabójstw, zastępca redaktora naczelnego „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej dla woj. świętokrzyskiego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Przestępczość seksualna – problemy wykrywcze, dowodowe oraz kwestia przedawnienia

W wystąpieniu poruszona zostanie problematyka związana z trudnościami wykrywczo-dowodowymi dotyczącymi przestępstw seksualnych. Charakterystyka tego typu przestępstw – rodzaj dobra prawnego, które jest naruszane przez sprawcę, a które dotyczy najbardziej intymnych sfer życia człowieka, wtórna wiktymizacja towarzysząca ofiarom tego typu przestępstw, które muszą wziąć udział w wielu, często powtarzalnych czynnościach postępowania, jak też deficyt źródeł dowodowych (często poza pokrzywdzonym brak jest innych świadków oraz innych dowodów przestępstwa) – sprawia, że ciemna liczba jest bardzo wysoka.

Prelegentka postara się odpowiedzieć na pytania: Kiedy ofiara przestępstwa decyduje się na udział w postępowaniu? W jaki sposób organy ścigania dowiadują się o fakcie popełnienia przestępstwa seksualnego? Dlaczego czasem informacja taka jest uzyskiwana po latach? Jak długo można ścigać sprawcę takiego czynu? W jaki sposób ustawodawca wyciągnął rękę do ofiar przestępstw seksualnych?

258 olga kocaj

dr Olga Kocaj – Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Doktor nauk prawnych, prawnik w specjalności prawo karne materialne, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in. odpowiedzialność za przestępstwa wojenne oraz zagadnienie winy w prawie karnym.

Ogień i woda. (Nie)skuteczne zacieranie śladów przestępstw

Niektórzy mordercy twierdzą, że podpalenie miejsca, w którym doszło do popełnienia zbrodni doskonale ją zatuszuje i pomoże uniknąć kary. Inni z kolei wrzucają zwłoki ofiar do kanałów, rzek czy stawów. Czy żywioły sprzyjają kryminalistom? Na to pytanie – z perspektywy strażaka – postara się odpowiedzieć prelegent w swoim referacie.

258 artur luzar

mgr Artur Luzar – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Strażak, ratownik medyczny, pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Działania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

W swojej prezentacji prelegenci wyjdą od krótkiej charakterystyki zjawiska zaginięć osób w Polsce na bazie policyjnych danych statystycznych, żeby odzwierciedlić skalę problemu. Następnie omówią podstawy prawne prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych, wreszcie przejdą do do scharakteryzowania działalności CPOZ KGP – przybliżą powstanie Centrum, jego zadania i rolę w systemie poszukiwań w Polsce (w tym o Systemie Child Alert), współpracę z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, realizowane projekty i działalność szkoleniową.

mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda – funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Policjantka o 25-letnim stażu w formacji, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w realizacji unijnego projektu „Przygotowanie systemu Child Alert w Polsce”  – specjalnego narzędzia dedykowanego poszukiwaniom zaginionych dzieci. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych przy organizacji Amber Alert Europe. Autorka lub współautorka artykułów bądź publikacji poświęconych zjawisku zaginięć osób.

someone

podkom. Konrad Gajda – ekspert w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP

Ekspert z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.

Poszukiwania osób zaginionych w przypadku podejrzenia zabójstwa

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania georadaru i psa specjalistycznego do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich w przypadku podejrzenia zabójstwa i ukrycia ciała.

Pokazana zostanie metodyka pracy biegłego przy działaniach poszukiwawczych.

 

258 marek lisowicz 1

Marek Lisowicz – Wydział Poszukiwań Specjalnych w Warszawie

Biegły w zakresie „weryfikacji wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych”, absolwent kursu przewodników psów do wyszukiwania i lokalizacji zapachu zwłok ludzkich w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Bratysławie (Policja Słowacka) oraz eksternistycznego kursu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach CSP Legionowo. Kierownik prac podwodnych, nurek zawodowy, operator systemów nurkowych, ratownik WOPR, GOPR, operator urządzeń geofizycznych wykorzystywanych podczas czynności poszukiwawczych zakończonych wielokrotnie ujawnieniem zwłok ludzkich. Przewodnik dwóch psów specjalistycznych („zwłokowych”) posiadających potwierdzone odnalezienia. Twórca innowacyjnych metod poszukiwania ukrytych zwłok ludzkich, współautor artykułów naukowych dotyczących samobójstw, zaginięć i zabójstw w aspekcie poszukiwania zwłok.

Dane na mapie – przykłady analiz trendów, zależności przestrzennych zdarzeń i ich wizualizacja 3D

Analizy przestrzenne są powszechnie stosowane przez analityków kryminalnych. Każde dokonane przestępstwo wydarzyło się w określonym czasie i miejscu. Analiza na mapie pozwala lepiej zrozumieć ich kontekst przestrzenny oraz trend określający, czy zdarzenia te miały charakter sporadyczny, czy powtarzalny.
Dla analityka ważne jest także właściwe i szybkie rozpoznawanie tego, co widzi na mapie.

Na przykładzie analizy zdjęć lotniczych i radarowych prelegent zademonstruje identyfikowanie obiektów o podobnych parametrach. Taka funkcjonalność pozwala typować potencjalne lokalizacje np. jam grobowych lub plantacji upraw określonych roślin.

W trakcie wykładu pokazane zostanie także budowanie modeli trójwymiarowych na podstawie zdjęć wykonanych przez dron. Zwykły, który po prostu robi zdjęcia i ma odbiornik GPS. Możliwość utworzenia realistycznego modelu 3D z zachowaniem rzeczywistych wymiarów i kolorów staje się cennym narzędziem do udokumentowania lub rozpoznania określonego obszaru lub obiektu.

258 robert jedrzejczak

mgr Robert Jędrzejczak – analityk przestrzenny, ekspert GIS w sektorze Bezpieczeństwa w Esri Polska

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zaangażowany w projekty pilotażowe systemów i aplikacji mapowych dla służb Policji, Straży Pożarnej i szeroko pojętego sektora zarządzania kryzysowego.

Dziennikarz – zło konieczne czy sprzymierzeniec?

Nie możemy bez siebie żyć i dobrze pracować, ale wzajemny brak zaufania sprawia, że ciężko przekonać się do owocniejszej współpracy. Policjanci „opędzają” się od dziennikarzy jak od wścibskich plotkarzy, dziennikarze mają za złe, że policjanci nie rozumieją specyfiki pracy w mediach: informują zbyt skąpo,  zbyt późno, albo wcale. Jakie korzyści mogą wypłynąć z informowania dziennikarzy o prowadzonym śledztwie? Co można a nawet trzeba przekazywać? Jak to robić, by nie zaszkodzić, np. ofierze? Jak się wypowiadać do prasy, radia, telewizji, by wypaść dobrze?

Czym można sobie zrazić dziennikarzy i co to oznacza dla śledztwa i wizerunku policji? Dziennikarze to także sprzymierzeńcy prewencji. Nagłaśniając problem, alarmując społeczeństwo – wyczulają i namawiają do reagowania, na przykład na przemoc. 

Nie byłoby tak wielu interwencji policji, gdyby w rodzinie działo się dobrze. Problemy z dziećmi często zamiatane są pod dywan. Żaden dorosły nie chce przyznać się do porażki rodzicielskiej. Małe dziecko nie wie, jak reagować wobec swoich opiekunów. Duże – ucieka z domu. Czy dziennikarstwo może mieć wymiar edukacyjny?

258 renata kijowska

mgr Renata Kijowska – dziennikarka Faktów TVN (wcześniej Radio Plus, Telewizja Puls, współpraca z prasą). Często przygotowuje materiały o działaniach policji i prokuratury. Absolwentka Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przemoc rówieśnicza wobec dzieci autystycznych

Przemoc wśród dzieci pojawia się w wielu wymiarach – od agresji psychicznej, werbalnej, przez celowe upokarzanie innych i czerpanie przyjemności z cierpienia drugiego człowieka, po agresję fizyczną. Wśród nieletnich doświadczających przemocy jest jedna grupa bardziej narażona na dręczenie ze strony rówieśników, a są to dzieci ze spektrum autyzmu. Dlaczego tak się dzieje? Czy dzieci o profilu autystycznym to urodzone ofiary? Czy prowokują swoim zachowaniem? Jaki wpływ na ich przyszłe życie na przemoc rówieśnicza?

258 monika szubrycht

mgr Monika Szubrycht – z wykształcenia polonista, dziennikarka, neurologopedka, wykładowczyni Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Prowadzi w Interii serwis „Mam Dziecko”. Laureatka Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategorii: dziennikarz specjalistyczny.

Przypadki wieloznacznych zgonów jako przedmiot analizy psychologicznej

Prelegent przedstawi praktyczne możliwości wykorzystania analizy psychologicznej i sporządzonej na jej podstawie opinii biegłego w wyjaśnianiu niejednoznacznych zgonów. Analiza psychologiczna może mieć istotną rolę w określeniu okoliczności zgonu, gdy nie jest jasne, czy mamy do czynienia z zabójstwem, samobójstwem, czy nieszczęśliwym wypadkiem.

Psycholog jest w stanie ocenić skłonności samobójcze denata, ocenić ryzyko wiktymologiczne lub występowanie specyficznych charakterystyk, które mogą mieć związek z nagłym zgonem, np. podejmowanie autoerotycznych praktyk polegających na podduszaniu się.

258 jan golebiewski

mgr Jan Gołębiowski – Centrum Psychologii Kryminalnej w Warszawie

Psycholog kryminalny. Biegły z listy Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie psychologii. W latach 2005-2008 pracował jako psycholog w Sekcji Psychologów Komendy Stołecznej Policji. Brał udział w licznych kursach specjalistycznych obejmujących psychologię zaburzeń, patologię społeczną i metodykę profilowania sprawców przestępstw agresywnych (USA, Węgry, Polska). Autor książki „Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw” (2008). Założył Centrum Psychologii Kryminalnej. Członek warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez dwie kadencje był członkiem zarządu, koordynował Zespołu Psychologii Śledczej. Należy także do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Jako reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii uczestniczył w pracach nad Ustawą o Zawodzie i Samorządzie Zawodowym Psychologów. Pracuje na Oddziale Psychiatrii Sądowej Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

 

Ciemna liczba przestępstw przeciwko zwierzętom

Przestępstwa wobec zwierząt ujawniają ciemna stronę ludzkiej natury. Zwierzęta nie są w odpowiedni sposób chronione ani przez zapisy prawne, ani w praktyce. Złe, a nawet okrutne traktowanie zwierząt nie napotyka na właściwy sprzeciw społeczny, współczynnik tolerancji wobec cierpienia zwierząt jest wysoki.

Dopiero od niedawna działają fundacje zajmujące się ochroną praw zwierząt, ale do ilu z nich są w stanie dotrzeć i ilu są w stanie udzielić pomocy? Tym bardziej, że w zderzeniu z systemem, często przegrywają. Powoduje to nie tylko zbyt łagodne dla oprawców zwierząt prawo, ale też niewłaściwe lub niemal żadne szkolenie przedmiotowe funkcjonariuszy publicznych – policjantów, urzędników, prokuratorów, sędziów.

someone

dr Paulina Wiśniewska – Wydawnictwo Silva Rerum w Poznaniu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), magister filologii polskiej i germańskiej (UAM), dziennikarka prasowa (Dziennik Poznański, Express Poznański, Murator, Wprost, Echo Miasta, My50+, epoznan.pl, Winogrady.org) i telewizyjna (TVP Poznań), nauczycielka, lektorka, wykładowca, autorka licznych publikacji prasowych (artykułów, reportaży, felietonów) i tłumaczeń oraz książek „Hacker mózgu” (2000) i „Polski polityk a polityczny etos” (2010), „Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku” (2013). Wolontaryjnie współpracuje z Fundacją MONDO CANE, Inspektorat w Poznaniu.

 

Psychoterapeuta i seksuolog – ciemna liczba przestępstw w Polsce

Przestępstwa seksualne to takie typy zachowań ludzkich (wraz z ich skutkami) powiązane z życiem seksualnym człowieka, jakie są zakazane przez ustawodawstwo karne. W obowiązującym aktualnie Kodeksie karnym sklasyfikowane są w rozdziale XXV: „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Statystyki prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej pokazują istotne różnice pomiędzy wykazem z 1999 a 2003 roku.

Prelegentka wyszczególni kategorie etiologiczne sprawców wykorzystywania seksualnego, a także poruszy zagadnienie uwarunkowań anatomicznych preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych.

258 aleksandra zylkowska

mgr Aleksandra Żyłkowska – Uniwersytet SWPS

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jest w trakcie czteroletniego Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w ramach projektu Strefa Młodzieży, prowadzi prywatną praktykę w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach, a także pracuje w Zagłębiowskim Centrum Onkologii im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na oddziale psychiatrycznym. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Centrum Psychoterapii Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

 

Drony w poszukiwaniu i ratownictwie

Podczas wykładu zostaną przedstawione metody wsparcia służb za pomocą technologii bezzałogowych systemów latających. Uczestnicy poznają także różne warianty wyposażenia oraz rodzaje BSP (bezzałogowych statków powietrznych). Porównane zostaną metody wypracowane we współpracy z GOPR, OSP/PSP i KWP z obecnie stosowanymi na świecie oraz zademonstrowane zostaną metody analizy obrazu i innych danych przekazywanych lub zbieranych na pokładzie statku powietrznego.

Zostanie również poddana analizie teza: „Czy drony pomagają lub przeszkadzają podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych?”.

258 michal wojas

Michał Wojas – prezes zarządu FlyTech UAV Sp. z o.o. w Krakowie

Absolwent studiów I i II stopnia kierunku lotnictwo i kosmonautyka na specjalizacjach: silniki lotnicze oraz pilotaż na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Jeden z założycieli firmy FlyTech. Od 2011 roku prowadzi projekty pod marką FlyTech – najpierw we FlyTech Sp. z o.o., a następnie FlyTech Solutions Sp. z o.o., obecnie FlyTech UAV Sp. z o.o, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów B+R i ich komercjalizacji. W firmie FlyTech UAV pełni również funkcję konstruktora oraz instruktora i egzaminatora UAVO.

 

Dziennikarstwo śledcze w sprawach osób zaginionych

Wykład poświęcony będzie zjawisku oraz specyfice zaginięć w naszym kraju, gdzie każdego roku policja przyjmuje ponad 20 tys. nowych zgłoszeń o zaginięciach. Pokazane zostaną dane statystyczne, które z roku na rok są coraz bardziej niepokojące.

Omówione zostaną profile osób zaginionych oraz to, kto, gdzie i w jakich okolicznościach najczęściej ginie. Zastanowimy się nad głównymi przyczynami zaginięć ludzi w naszym kraju oraz rolą mediów w ich poszukiwaniu.  Opowiem o historii i kulisach pracy dziennikarzy redakcji „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” – jedynego telewizyjnego programu w Polsce, który regularnie, od ponad 22 lat, zajmuje się problemem osób zaginionych.

Prelegent przytoczy kilka przykładów tajemniczych zaginięć, które mają często charakter kryminalny. Przedstawione zostaną sprawy, które udało się wyjaśnić, a których finał okazał się dla wszystkich dużym zaskoczeniem.

258 lukasz kowalski

red. Łukasz Kowalski – współautor programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...”

Dziennikarz, reporter, autor programów telewizyjnych. Od 2007 r. związany zawodowo z Telewizją Polską. Autor ponad 150 reportaży społecznych i interwencyjnych emitowanych na antenach TVP1 („Celownik”, „Polska Non Stop”), TVP2 („Magazyn Ekspresu Reporterów”, „Kontakt”, „Reporter Polski”), TVP Info („Telekurier”). Tłem jego reportaży są tematy trudne i kontrowersyjne, które na pierwszym miejscu stawiają zawsze człowieka. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych ogólnopolskich konkursach dziennikarskich, takich jak: Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, czy Nagroda „Watergate”, przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Z programem „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” współpracuje od 2014 roku, a od 2016 kieruje pracami redakcji oraz realizuje reportaże.

 

Przesłanki świadczące o możliwości popełnienia zabójstwa osoby zaginionej

Czym jest ciemna liczba zabójstw? Jakie przesłanki świadczą o tym, że zaginięcie jest zabójstwem? Jak prowadzić działania wykrywcze w tego typu sprawach? Analiza rozwiązanych spraw pozwala pracować na tymi sprawami, które do dziś są tajemnicą.

someone

kom. Michał Górecki – ekspert do spraw poszukiwania i identyfikacji osób z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Nauczyciel stowarzyszony Szkoły Policji w Pile. Współprowadzący i współautor policyjnego programu nauczania na ogólnopolskich kursach specjalistycznych z zakresu poszukiwania osób zaginionych dla policjantów prowadzących sprawy związane z tą problematyką. Jeden z „Łowców Głów” Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu.

Kiedy milczenie nie jest złotem… Problem przemocy domowej

O przemocy domowej mówi się i pisze coraz częściej. Politycy przekonują, że prawo stoi po stronie ofiary. Przybywa instytucji i miejsc, w których niesiona jest pomoc. Dlaczego więc ofiary przemocy domowej milczą, dlaczego nie szukają pomocy zaraz po pierwszym działaniu lub zaniechaniu sprawcy, które wywołało w nich cierpienia i krzywdy? Dlaczego milczą osoby, które są świadkami przemocy domowej? To trudne pytania i równie trudno na nie odpowiedzieć.

W trakcie referatu prelegentka przybliży jeden z przypadków, kiedy zmowa milczenia nie została przerwana i doszło nie tylko do tragedii, ale i bezkarności sprawcy.

258 grazyna maniura

dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

Doktor nauk prawnych i absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Posiada doświadczenie w branży szkoleniowej (długoletnia współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie), dydaktycznej i publicystycznej (autorka m.in. Komentarza do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, który doczekał się kilku wydań). Zawodowo związana z administracją samorządową, ale od kilku lat interesuje się wiktymologią, a w szczególności ofiarami gwałtu, przemocy w rodzinie i ich wiktymizacją wtórną, a także związkami ofiary ze sprawcą przestępstwa.

Sprawcy stalkingu i ich ofiary

W niniejszej prezentacji na podstawie danych z literatury oraz przypadków, w których biegli psychologowie wydawali opinie sądowe, omówione zostanie zjawisko stalkingu, czyli uporczywego nękania i prześladowania innej osoby, w celu wywołania u niej poczucia zagrożenia oraz uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo swoje lub najbliższych. Stalking od 2011 r. jest przestępstwem opisanym w art. 190a kk.

Działania sprawcy obejmują m.in. powtarzające się fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do ofiary, śledzenie, komunikowanie się z nią wbrew jej woli, składanie niechcianych propozycji, a także grożenie jej. Sprawcy stalkingu charakteryzują się specyficznymi właściwościami, wśród których istotne są: skłonność do dominacji, lęk przed opuszczeniem, podatność na zranienia, nieumiejętność tolerowania niepowodzeń, skłonność do gwałtownych wybuchów emocjonalnych. Ofiary ich działań często są osobami skłonnymi do uzależnienia emocjonalnego, podatnymi na wpływ. Mogły, podobnie jak sprawcy, w dzieciństwie doznać negatywnego stylu przywiązania (dystans z opiekunem, poczucie odrzucenia, nadmierne karanie). Relacja między sprawcą a ofiarą ma swoją dynamikę. W rzadkich przypadkach eskalacja działań stalkera może doprowadzić nawet do zabójstwa ofiary.

258 ewa wach

mgr Ewa Wach – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Psycholog sądowy, pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, posiada rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz w sprawach karnych, w tym w zakresie wykorzystywania seksualnego, zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, profilowania nieznanych sprawców przestępstw oraz samobójstw. Prowadzi zajęcia z tej tematyki na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Autorka licznych publikacji z tej dziedziny.

Przemoc i przestępstwa seksualne w instytucjach zamkniętych – bezkarność oprawców

Jak działa instytucja totalna? Jak działa sprawca, kiedy ma poczucie bezkarności? Dlaczego nikt nie pomaga ofierze? Wystąpienie zostanie poświęcone problemowi zdarzeń kryminalnych za zamkniętymi drzwiami oraz relacji pomiędzy sprawcą a ofiarą. Omówione zostaną także problemy związane z wymierzeniem kary za krzywdy sprzed lat.

258 justyna kopinska

mgr Justyna Kopińska – socjolog i reporter „Dużego Formatu” – magazynu reporterów „Gazety Wyborczej”

Zajmuje się tematyką kryminalną, związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stanach Zjednoczonych i Afryce Środkowej. Jest laureatką Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International – Pióro Nadziei. Zdobyła Nagrodę PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, Grand Press, Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torańskiej oraz wyróżnienie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Autorka książek „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?”, „Polska odwraca oczy” oraz „Z nienawiści do kobiet”. Jako pierwsza dziennikarka z Polski otrzymała European Press Prize w kategorii „Distinguished Writing Award”, przyznawaną przez The Guardian Foundation i The Reuters Foundation.

Komitety

Komitet Naukowy

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Daniel Boduszek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Joanna Kabzińska, Uniwersytet SWPS
 • dr Bogdan Lach, Uniwersytet SWPS
 • dr Filip Bolechała, adiunkt Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Danuta Piniewska-Róg, Uniwersytet Jagielloński
 • mł. insp. dr Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji
 • mgr Jan Gołębiowski, Centrum Psychologii Kryminalnej

Komitet Organizacyjny

 • dr Joanna Stojer-Polańska
 • mgr Monika Bazan
 • mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska

Zapisy i opłaty

Zapisy na konferencję odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji. Jednocześnie przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularz zgłoszeniowym od czerwca 2018 roku.

Prosimy o uregulowanie opłaty za uczestnictwo do 14 dni od otrzymania maila od organizatora konferencji.

 

 

Cena za uczestnictwo bierne:

 • studenci, doktoranci – 85 zł
 • absolwenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką konferencji – 100 zł

Rachunek bankowy do wpłat na konferencje:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

Organizator

 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

Patronat

 • Policja
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
 • Śląski Oddział Straży Granicznej w Katowicach

logotypy konferencja

Termin i miejsce

19 listopada 2018 r. (poniedziałek), od 9:00 do 17:00

Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9, 40-326 Katowice, Aula

Kontakt

Monika Bazan

Tel.: 32 750 60 84
E-mail: konferencja.clp@swps.edu.pl

[Form Konferencja_19112018_Katowice not found!]

Konferencje

Konferencje 27-04-2018

9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Polityka społeczna oraz transformacje rządowych modeli wsparcia dla systemów pomocy społecznej od czasów rzymskich po współczesne instytucje będą tematem konferencji 9. polsko-hiszpańskiej konferencji nt. tradycji prawa europejskiego, która odbędzie się...

Czytaj więcej

Konferencje 06-05-2018

II Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje druga edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach przedstawią one wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2018

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W...

Czytaj więcej

Konferencje 10-05-2018

II Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Z pewnych połączeń, wydawałoby się niemożliwych do dopasowania, potrafi powstać nowa jakość. I tak się dzieje, gdy spotka się świat nauki, biznesu i samorządu. Już 10 maja będzie można się...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2018

Seksualność bez Tabu

Koło Naukowe Synergia działające przy wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS zaprasza do zgłaszania czynnego i biernego udziału w naukowej konferencji seksuologicznej „Seksualność Bez Tabu”. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

I Forum Prawa Administracyjnego

Jak rozpoznać wniosek o dostęp do informacji publicznej? W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia informacji? Kiedy można mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej i jakie są jego konsekwencje? Na...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Warsaw Arbitration and Mediation Days

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby...

Czytaj więcej

Konferencje 07-06-2018

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawia, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie sprawia, że światowa populacja...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki

Młodzi naukowcy często mają świetny pomysł na badania, lecz nie wiedzą, od czego zacząć ich realizację, na czym się skupić i jakich pułapek unikać. Udział w konferencji jest więc znakomitą...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2018

Człowiek w systemie politycznym

Słynna sentencja Johna Donne'a brzmiąca "Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu", nie tylko mówi o tym, że nie jesteśmy sami, ale też o tym...

Czytaj więcej

Konferencje 19-11-2018

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji

Konferencje 19-04-2018

Free Market Road Show w Warszawie

Europa się zmienia, co wpływa na współczesne społeczeństwo. Tegoroczna edycja Free Market Road Show® (FMRS) będzie poświęcona właśnie podstawowym wartościom europejskim. Celem wydarzenia będzie dyskusja na temat problemów ekonomicznych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 18-04-2018

Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja

Nowe technologie docierają wszędzie, są obecne w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?...

Czytaj więcej

Konferencje 16-04-2018

Nowe technologie w projektowaniu rozwoju i zmiany

Psychologiczna pomoc online? Czemu nie! Zespół badawczy z Uniwersytetu SWPS, który w 2015 roku podjął się realizacji ambitnego projektu naukowego pt. „Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2018

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Przebudzeni

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne...

Czytaj więcej

Konferencje 12-04-2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2018

Zawartości. Pierwszy w Polsce nocny maraton idei

Pierwszy nocny maraton idei to wydarzenie skierowane do osób ciekawych świata i żądnych wiedzy, którzy chcą porozmawiać o dzisiejszym świecie, a przy tym poznać trendy i wytyczne, kształtujące sposób, w...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

Autyzm a praktyka oparta na dowodach

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2018

Interdisciplinary Perspectives on Social Influence

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 02-03-2018

Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika

W ramach technologii blockchain można wyróżnić kilka rozwiązań, które mogą w niedługiej przyszłości wpływać na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Przykładowo, już kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych)...

Czytaj więcej

Konferencje 02-03-2018

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego...

Czytaj więcej

Konferencje 01-02-2018

Problemy zdrowia psychicznego młodzieży

Młodość kojarzona jest zwykle z czasem pierwszych inicjacji, z odkrywaniem świata dorosłych, dokonywaniem wiążących wyborów. Okres dojrzewania to jednak także etap wielu niepokojów, dylematów i psychicznych obciążeń, których nie da...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2017

Gospodarka kreatywna w Polsce. Fakty i Mity

U progu XXI wieku nauka wzbogaciła się o nowe pojęcie „gospodarki kreatywnej”. Autor tej niezwykłej koncepcji, John Hawkins, wykazał powiązanie pomiędzy gospodarką właśnie, a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. W...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego w Poznaniu

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2017

„Zawartości” – wartości i wiedza w branży kreatywnej

Podczas konferencji „Zawartości” nie zostaną zaprezentowane: case studies, dobre praktyki, 10 porad, jak efektywnie prowadzić fanpage. Nie będziemy prognozować trendów na 2020 r., na 2018 też nie. Prawdopodobnie żaden z...

Czytaj więcej

Konferencje 30-11-2017

Administracja porządku publicznego...

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

Festiwal filmowy jako wydarzenie

Kinomani w Polsce mogą wybierać spośród 90 festiwali filmowych. To zarówno kilkudniowe imprezy o międzynarodowym zasięgu i rozbudowanym programie, jak i niewielkie wydarzenia adresowane do lokalnej społeczności. Badacze z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

MEMO – narzędzie stymulujące pamięć seniorów

Ludzka pamięć, podobnie jak mięśnie, niepoddawana systematycznemu treningowi z czasem słabnie. Na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją skarżą się przede wszystkim seniorzy. A przecież o kondycję mózgu można dbać –...

Czytaj więcej

Konferencje 24-11-2017

Stop depresji

Co dziesiąty Polak cierpi na depresję. Wiele osób z obawy przed stygmatyzacją i odrzuceniem nie podejmuje leczenia. Albo ignoruje objawy choroby, sprowadzając je do chwilowego „obniżenia nastroju”. Praca z chorymi...

Czytaj więcej

Konferencje 20-11-2017

Marketing & Media Summit 2017

Konferencja poświęcona będzie przemianom dokonywującym się w dziedzinie komunikacji zarówno w wymiarze biznesowym jak i społecznym w wyniku szybkiego postępu cyfryzacji oraz nowoczesnym formom komunikacji w mediach, marketingu i biznesie...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-11-2017

World Usability Day 2017

Architektura pozytywnych wrażeń – tak User Experience (UX), jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku branż, określają specjaliści. A my wykroczymy poza tę definicję i podczas tegorocznej konferencji World...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Dylematy demokracji

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys a...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Przygody Umysłu

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone...

Czytaj więcej

Konferencje 14-10-2017

Głodnemu film na myśli

Sztuka kulinarna i filmowa tworzą wyjątkowo zgrany duet. Wiedzą o tym filmowcy, którzy chętnie wykorzystują dramaturgiczny i metaforyczny potencjał jedzenia. Poprzez kulinaria snują fascynujące opowieści o człowieku i otaczającej go...

Czytaj więcej

Konferencje 13-10-2017

O kryzysie męskości z Philipem Zimbardo na Uniwersytecie SWPS

Podczas konferencji Mężczyzna 3.0. Syn – partner – rodzic, która odbędzie się 13 października w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, światowej sławy psycholog wyjaśni, dlaczego bycie mężczyzną jest dziś takie trudne...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Dziennikarz, mediaworker czy influencer?

Wiele mówi się o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko zmiana w samej profesji, wymuszona tempem życia i nowoczesnymi technologiami, lecz również kryzys tożsamościowy wynikający z...

Czytaj więcej

Konferencje 18-09-2017

Discourses of Historical Education

The ultimate fall of grand universal narratives has brought back organic concepts of nations and ethnicities as dominant answers to crises (financial, demographic, military, populist, and migration). The decisive turn...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2017

Prawo medyczne w obliczu zmian

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 02-09-2017

Psychodietetyka dzieci i młodzieży

Już po raz trzeci osoby zainteresowane tematyką zdrowego stylu życia i odżywiania, profilatyką zaburzeń odżywiania i psychosomatyką bedą mogły wziąć udział w bezpłatnej konferencji organizowanej przez specjalistów z kierunku podyplomowego...

Czytaj więcej

Konferencje 24-08-2017

Ewcome – matematyka bez barier

Międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2017 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 24-26 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Konferencje 30-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2017

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 23-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2017

Wirtualne podwórko: młodzi w sieci

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma...

Czytaj więcej

Konferencje 09-06-2017

7th Annual International Conference on Comparative Law: Evolution of Law (?!)

We strongly believe that comparative law is one of the best tools to study changes in law. Some say legal change is ideally evolutionary, however, this is not what we...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma charakter interdyscyplinarny. Program aktualnej konferencji zostanie wzbogacony o aspekt prawny, zwłaszcza o problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony...

Czytaj więcej

Konferencje 30-05-2017

Rola sądów powszechnych w obronie praw i wolności obywatelskich

Czy zapewnienie realizacji praw i wolności obywateli jest główną rolą sądów? Zapraszamy na konferencję naukową organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja odbędzie się 30 maja 2017...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2017

5th Polish Law and Economics Conference

The phrase "law and economics" refers to the application of economic theory to the analysis of law. In this approach economic concepts are used to explain the effects of law...

Czytaj więcej

Konferencje 12-05-2017

Poznań Law & Psychology 2017

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poznań Law & Psychology 2017” poświęconej zagadnieniom łączącym prawo i psychologię, takim jak psychologia sądowa czy...

Czytaj więcej

Konferencje 11-05-2017

Protest and Dissent in Translation and Culture

Though dissent and protest seem to be strongly linked with politics and with political actions, the range of their senses and uses is much broader and, as Amit Chaudhuri has...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 08-05-2017

Między Skandynawią a Polską – przekład dawniej i dziś

O przekładzie literackim i specjalistycznym, w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wykłady oraz warsztaty będą...

Czytaj więcej

Konferencje 26-04-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 22-04-2017

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2017

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 21-04-2017

The Fifth Edition of Polish Eyetracking Conference

We would like to wholeheartedly invite you to participate in Fifth Polish Eyetracking Conference, which will be held at the John Paul II Catholic University of Lublin, from April 21st...

Czytaj więcej

Konferencje 08-04-2017

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Filolog na rynku pracy

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunków filoloicznych? Jakie kompetencje osobiste i specjalistyczne potrzebne są w różnych obszarach zawodowych pracy filologa? Jakie są kluczowe elementy programów studiów fiolologicznych w perspektywie dobrego przygotowania...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Przebudzeni – nowe metody arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji...

Czytaj więcej

Konferencje 24-03-2017

Eksport polskiej żywności – wyzwania i perspektywy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności w najbliższych latach? W jakim kierunku powinna zmierzać ewolucja prawa, aby ułatwić rodzimym firmom wejście na rynki państw spoza Unii Europejskich? Na te...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2017

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego...

Czytaj więcej

Konferencje 13-01-2017

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom...

Czytaj więcej

Konferencje 12-01-2017

Międzynarodowe sympozjum „Development, society, education & youth”

Działania na rzecz rozwoju na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, stymulowanie zmiany społecznej, wyzwania związane z napływem imigrantów, wsparcie młodych osób w edukacji i wchodzeniu na rynek pracy – to...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2016

II POZNAŃSKA KONFERENCJA ACT

>Jak wygląda terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce? Na czym polega specyfika pracy z dziećmi przy wykorzystaniu technik ACT? Gdzie tkwi klucz skuteczności analizy funkcjonalnej? Jak ACT radzi sobie ze...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2016

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować...

Czytaj więcej

Konferencje 14-11-2016

Człowiek w sytuacji

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Prawne aspekty innowacji w biznesie

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Międzynarodowe sympozjum Researching Young Lives

Wiedza o młodych dopiero wkraczających w dorosłość pozostaje rozczłonkowana i nieuporządkowana. Brakuje informacji o ich zachowaniach społecznych, doświadczeniach prywatnych i zawodowych, życiowych wyborach. Dlatego niezbędne jest obserwowanie młodych osób na...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Jak zostać mistrzowskim trenerem?

Kształtowanie mistrza sportu to trudny i długotrwały proces, który wymaga od każdego szkoleniowca dużego wachlarza kompetencji. Oprócz umiejętności nauczania, wiedzy i doświadczenia w sporcie, trenerom potrzebna jest rozległa wiedza z...

Czytaj więcej

Konferencje 17-10-2016

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 13-10-2016

VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję!” pod tym hasłem odbędzie się VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu organizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. Czy z choroby...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2016

Vladimir Nabokov and the fictions of memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 17-09-2016

Psychodietetyka jako narzędzie wsparcia w chorobie

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 16-09-2016

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd Naukowy PSPS jest jedną z najlepszych konferencji psychologicznych w Polsce, która co roku przyciąga szerokie grono zarówno początkujących badaczy, jak i doświadczonych psychologów. Odbywające się już po raz 13...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 15-09-2016

Jak motywować uczniów?

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2016

Immigration, Refugees, Diaspora and Difference

The question of changing shifts in in the cultural compositions of communities, populations and nations, through migration, refugee crises and diasporic identities and communities, is one of the greatest challenges...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 24-06-2016

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 23-06-2016

Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 20-06-2016

II Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 17-06-2016

Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej

Podstawową funkcją jedzenia jest zaspokajanie naszych podstawowym potrzeb biologicznych. Rzadko kiedy postrzegamy pokarm w kategorii wyższych celów. Okazuje się jednak, że te cele istnieją, a nawet wokół sztuki kulinarnej mogą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

Porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym

Pierwsze międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie „Prawo rzymskie i prawo narodów, prawo polskie i niemieckie – porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym” odbędzie się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 15 czerwca...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

6th Annual International Conference on Comparative Law

Większość koncepcji wspólnotowych zakłada nie tylko integrację społeczeństw pod względem gospodarczym, lecz także kultur. Integracja obejmuje również prawo, dlatego też podczas VI Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego porozmawiamy o wspólnym...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 14-06-2016

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 10-06-2016

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 06-06-2016

Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

Inicjacja zawodowa, perspektywy dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy, łączenie pracy z edukacją – to tylko niektóre z zagadnień, które będą omawiane w czasie konferencji „Pokolenie młodych dorosłych łączących...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 03-06-2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza perspektyw na  różne formy komiksu i jego roli w kulturze. Komiks, jako wyjątkowe połączenie literatury i sztuki wizualnej, którego spektrum rozciąga się od rozrywki...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-06-2016

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 31-05-2016

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.   KONFERENCJA Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2016

I Poznańska Konferencja ACT

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 19-05-2016

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 18-05-2016

Representing Jewish History...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2016

Prawo a roboty

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 13-05-2016

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 12-05-2016

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 07-04-2016

Osobowość i temperament a psychoterapia

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. KONFERENCJA NAUKOWA Osobowość i temperament...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2016

Precarious Places

In Guy Standing's now well known comparison of precariat and proletariat, the former may well be called a class in the making rather than a fully formed and organized social...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 15-11-2015

Jakość życia w pracy i poza nią

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka...

Czytaj więcej