hr award color

poligon
Nauka i badania

Badania naukowe są – obok działalności dydaktycznej – drugim filarem, na którym budowana jest wiodąca pozycja Uniwersytetu SWPS wśród uczelni wyższych. Działa tu kilkanaście ośrodków badawczych prowadzących zaawansowane projekty, których wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS na uczelni powstają laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Naukowcy i studenci mają do dyspozycji m.in. pomieszczenia z lustrem fenickim, systemy do rejestracji audio-wideo, eye-trackery, elektroencefalografy, galwanometry oraz aparaturę do badań elektromiograficznych.

dieta 2000 1316

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Procesami Poznawczymi

Eat Beh Cog InterLab prowadzi badania w zakresie odżywiania i jego związku z funkcjami wykonawczymi, regulacją emocji oraz aktywnością fizyczną. Badania mają charakter podstawowy i aplikacyjny w obszarze psychologii, dietetyki, kultury fizycznej i zdrowia publicznego. Naukowcy skupieni w laboratorium stosują Ecological Momentary Assesement (EMA), metodę pozwalająca na dokonywanie wielokrotnego dziennego pomiaru zmiennych w naturalnym otoczeniu osoby badanej.

strona www »
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH
innovation 3

Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej

Centrum koncentruje się na działaniach, których celem jest wprowadzanie pozytywnej i trwałej zmiany w nauczaniu matematyki i wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w nauczaniu. Aktualnie prowadzone są trzy granty, dwa z POKL: „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” i „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów” oraz z FSS „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach”.

strona www »
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WARSZAWA
CBEMP

Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

Centrum prowadzi badania w zakresie ekonomicznych, finansowych oraz zarządczych prawidłowości powstawania, funkcjonowania i zachowania miejsc pamięci na świecie, gromadzi i analizuje najlepsze praktyki zarządzania, diagnozuje potrzeby finansowo-organizacyjne, opracowuje mierniki efektywności funkcjonowania różnorodnych miejsc pamięci, buduje międzysektorowy networking branży, bada i upowszechnia standardy zarządzania i upamiętniania wypracowane w Polsce zgodnie z postanowieniami Memorandum z Wannsee.

strona www »
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, WARSZAWA
CBGK

Centrum Badań nad GOSPODARKĄ KREATYWNĄ

Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną dąży do tego, aby być liderem w obszarze badań nad gospodarką kreatywną oraz ważnym partnerem naukowym na arenie polskiej i międzynarodowej.

strona www »
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, WARSZAWA
cbtd z logo POL1

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją

Jednostka badawcza zajmująca się klinicznymi skutkami urazów psychicznych, diagnostyką zaburzeń związanych z traumą i eksploracją czynników kulturowych, które wpływają na strategie radzenia sobie z objawami posttraumatycznymi. Realizuje projekty w Polsce i innych krajach Europy, Afryki oraz Azji, we współpracy ze światowymi ekspertami z European Society for Trauma & Dissociation.

strona www »
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH
door trauma

Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi

Krytyczne zdarzenia życiowe przynoszą cierpienie i ból, mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych, depresji, apatii, lęku napadowego, lecz także do pogłębienia poczucia sensu i znaczenia życia, rozwoju duchowego i zmiany fundamentalnych przekonań na temat świata i samego siebie. Centrum prowadzi badania wśród osób, które doświadczają traumatycznych przeżyć w wyniku katastrofy, tragicznego wypadku, ciężkiej choroby czy utraty bliskiej osoby.

strona www »
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W POZNANIU
money4

Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej (podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka finansowego, psychologia zachowań przedsiębiorczych, zachowania na giełdzie, neuroekonomia, psychologia decyzji kadrowych, psychologia przywództwa, zachowanie w grach ekonomicznych). Pracownicy centrum współpracują nie tylko z badaczami z całego świata, lecz także z organizacjami biznesowymi oraz stowarzyszeniami inwestorów giełdowych, analitykami finansowymi oraz menedżerami.

II WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WROCŁAW
care beh

Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

CARE-BEH zajmuje się prowadzeniem badań, tworzeniem i ewaluacją interwencji mających na celu odkrycie czynników psychospołecznych, które wyjaśniają podejmowanie i utrzymywanie zachowań zdrowotnych oraz zapobiegają nawrotom do starych nawyków. Pracownicy centrum próbują wyjaśnić, jak podwyższyć jakość życia i adaptację do choroby. Koncentrują się na czynnikach, które można modyfikować, a więc na ludzkich umiejętnościach, sieciach wsparcia społecznego i przekonaniach.

strona www »
II WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WROCŁAW
china gate

Katedra Cywilizacji Azji Wschodniej

Katedra prowadzi badania tradycji politycznych, ideologicznych i religijnych, a także współczesnych przemian  Azji Wschodniej (od Japonii i Chin aż po Birmę). Organizuje ogólnopolskie konferencje, seminaria naukowe, wykłady i prelekcje, w których udział biorą badacze i analitycy z różnych ośrodków naukowych. Wydaje periodyk „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka” – jedyne w Polsce interdyscyplinarne pismo naukowe poświęcone współczesnym problemom całego regionu.

strona www »
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, WARSZAWA
future1

Centrum Innowacji

Centrum Innowacji jest miejscem, gdzie przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i samorządowcy mogą się spotkać z naukowcami i studentami, aby realizować wspólne projekty. Wiedza naukowa łączy się tu z praktycznym, skutecznym działaniem. Zespół składa się z osób o różnych doświadczeniach praktycznych i perspektywach badawczych. Ważnym celem centrum jest obserwacja i badanie aktualnych trendów społecznych i technologicznych.strona www »
WARSZAWA
Vote3

Centrum Studiów nad Demokracją

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi. Działania pracowników centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.

strona www »
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, WARSZAWA
questionaire

Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego

Centrum zajmuje się testami i kwestionariuszami psychologicznymi i szerzej – diagnozą psychologiczną. Udziela informacji o dostępnych w Polsce technikach, pomaga w zakresie wyboru tekstu lub jego modyfikacji, doradza, jak skontaktować się z autorem danej techniki, i jak zabiegać o publikację własnego narzędzia.

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WARSZAWA
Warsaw towers

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Instytut jest międzyuczelnianą jednostką badawczą utworzoną na podstawie porozumienia Uniwersytetu SWPS i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Powstał w celu podjęcia wielowymiarowej i interdyscyplinarnej analizy szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Szczególnie istotną rolę pełni tutaj przestrzeń miejska. Członków zespołu interesuje przede wszystkim aspekt symboliczny, dlatego jako przestrzeń publiczną traktują nie tylko place miejskie, parki czy ikoniczne obiekty, lecz także przestrzeń komunikacji społecznej, mediów, dyskursu miejskiego, władzy i sztuki.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, WARSZAWA
eye

Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych

ICACS prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji. Główne obszary stosowanych badań poznawczych to problematyka zmian funkcjonowania poznawczego w starszym wieku, psychopatologia poznawcza, poznanie społeczne oraz poznawcza i kliniczna neuronauka.

strona www »
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WARSZAWA
sopot lab

Laboratorium Badań Eksperymentalnych

Laboratorium wspiera naukowców i studentów w realizacji projektów badawczych. Udziela konsultacji merytorycznych. Pomaga w zakresie organizacji pomieszczeń i przygotowania odpowiedniego sprzętu. Laboratorium dysponuje zarówno odpowiednim zapleczem, jak i zaawansowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzanie profesjonalnych badań oraz analizę wyników.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE
KAT SAMORZAD1

Laboratorium Badań Eksperymentalnych

To miejsce pracy badaczy zainteresowanych eksperymentami z użyciem komputerowych technik pomiaru. Laboratorium oferuje dostęp do indywidualnych stanowisk badawczych wyposażonych w najbardziej popularne programy do prowadzenia badań E-prime i Inquisit. Do dyspozycji studentów i pracowników uczelni są komputery stacjonarne i tablety.

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WARSZAWA
strona www »
EEG

Laboratorium EEG

Laboratorium EEG umożliwia przeprowadzanie interdyscyplinarnych badań, w których zachodzi potrzeba pomiaru bioelektrycznej aktywności mózgu. Na wyposażeniu pracowni znajdują się trzy 64-kanałowe wzmacniacze EEG: jeden z czepkiem wodnym firmy EGI oraz dwa z elektrodami żelowymi wyposażonymi w przedwzmacniacze, które redukują znacznie zakłócenia podczas pomiaru: wzmacniacz EEG firmy BrainProducts oraz wzmacniacz EEG firmy Neuroscan sprzężony z okulografem Eye Link.

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WARSZAWA
eeg cap

Laboratorium Psychofizjologii Obwodowej

W laboratorium prowadzone są badania nad psychofizjologicznymi korelatami procesów poznawczych, czyli nad pamięcią, uwagą, podejmowaniem decyzji oraz procesów motywacyjnych afektywnych, takich jak lęk, poszukiwanie nagrody, unikanie ryzyka. Pracownia dysponuje sprzętem firm BIOPAC i Coulbourn Instruments do mierzenia przewodnictwa skóry, napięcia mięśni, parametrów oddychania i aktywności sercowo-naczyniowej.

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WARSZAWA
KAT KN Katoflow

Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej i Psychofizjologii

Laboratorium psychologiczne wyposażone jest w nowoczesną aparaturę oraz sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem E-Prime, Inquisit oraz SPSS do tworzenia i przeprowadzania eksperymentów psychologicznych, wstępnej analizy statystycznej otrzymanych wyników, a także prezentacji rozmaitych bodźców wizualnych i dźwiękowych z pomiarem czasów reakcji.

strona www »
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W POZNANIU
laptop3

Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego

Laboratorium SCL realizuje projekty badawcze dotyczące problemów formułowanych na gruncie psychologii społecznej. Członkowie laboratorium realizują badania naukowe wraz ze współpracownikami z uniwersytetów z Niemiec, Holandii i USA, m.in. z zakresu: przekonań na temat świata społecznego, różnic w przetwarzaniu informacji o moralności i sprawczości, konsekwencji sprawowania władzy, myślenia o pieniądzach, dystansu psychologicznego oraz ucieleśnionego rozumienia pojęć.

strona www »
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE
cedlab

Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji

Celem działania laboratorium jest umacnianie współpracy osób zainteresowanych takimi obszarami, jak: procesy automatyczne i utajone, emocje i afekt, kontrola poznawcza, nastawienia regulacyjne oraz mechanizmy obronne, a także procesy uwagowe, pamięciowe i uczenia się.

strona www »
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE
Młodzi w centrum LAB

Młodzi w Centrum Lab

Młodzi w Centrum LAB to ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania oraz działania aktywizacyjne wśród młodych ludzi. Projekty dotyczą kluczowych obszarów życia młodzieży, takich jak: uzależnienia, inicjacja zawodowa, zachowania polityczne czy cyfrowe rodzicielstwo. Działania te mają na celu zbadanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych nastolatków i opracowanie strategii, które pomogą młodym ludziom sprostać wymaganiom współczesnego świata.

strona www »
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, WARSZAWA
OBO LAB

Ośrodek Badań Okulograficznych

Ośrodek jest instytucją siostrzaną do Eye Tracking Laboratory w Clemson University w USA. Posiada kilkanaście specjalistycznych okulografów, dzięki czemu wykładowcy i studenci mają dostęp do specjalistycznego oprzyrządowania coraz częściej stosowanego w badaniach.
Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie powstało także laboratorium edukacyjne do nauki metody okulograficznej umożliwiające studentom zapoznanie się z praktyką badań polegających na śledzeniu ruchów gałek ocznych. Podobne laboratoria znajdują się zaledwie w kilku ośrodkach akademickich na świecie.

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, WARSZAWA
qlab1

QualLab Pracownia Badań Jakościowych

QualLab powstała w celu stworzenia na wydziale profesjonalnej przestrzeni do przeprowadzania wywiadów indywidualnych i grupowych, konsultacji społecznych, obserwacji oraz badań diagnostycznych. Pracownia składa się z dwóch pomieszczeń oddzielonych od siebie lustrem fenickim: pomieszczenia obserwacyjnego i fokusowni. Na wyposażeniu znajdują się laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem do analizy danych jakościowych oraz profesjonalny system do rejestracji audio i wideo (mikrofony pojemnościowe i kamery HD).

strona www »
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH